Marka 4

1Dia nampianatra teo moron'ny farihin'i Galilea indray i Jesoa; ary vahoaka be no nitangorona teo akaikiny, ka voatery niondrana an-tsambokely Izy, dia nipetraka teo. Ary ny vahoaka rehetra kosa terỳ an-tanety amoron'ny farihy. 2Fanoharana no nampianaran'i Jesoa zavatra maro azy; ary nandritra ny fampianarany no nitenenany taminy hoe: 3--Henoy ange: indro niainga ity mpamafy hamafy voa. 4Nony namafy izy, ny voa sasany latsaka teny amoron-dalana, ka tonga ny voro-manidina nitsindroka azy rehetra. 5Ny voa sasany latsaka tamin'ny toerana be vato sady manify nofon-tany, ka vetivety dia nitsimoka satria tsy lalina ny tany nilentehany; 6saingy nony nipoaka ny andro, dia nalazon'ny hafanana ireo tsimoka ireo ka maina satria tsy namaka lalina. 7Ny voa sasany indray latsaka tany anaty tsilo; ary nitombo ny tsilo ka nangeja ny tsimoka, dia tsy namoa izy. 8Ny voa sasany kosa latsaka tamin'ny tany lonaka, dia naniry sy nitombo ary namoa: ny iray namokatra telopolo heny, ny iray enimpolo heny, ny iray zato heny. 9Dia nofaranan'i Jesoa hoe: --Izay manan-tsofina hihainoana, aoka hihaino! 10Rehefa nitokana lavitra ny vahoaka i Jesoa, dia nanontany Azy ny hevitry ny fanoharana ireo mpomba Azy mbamin'ny 12 lahy, 11ka novaliany hoe: --Ianareo no efa nomena ny tsiambaratelo momba ny Fanjakàn'Andriamanitra; fa ho an'ireo any ivelany kosa dia manjary ankamantatra saro-pantarina ny zavatra rehetra, 12hany ka "hijery dia hijery izy fa tsy hahita ary hihaino dia hihaino fa tsy hahafantatra, afa-tsy raha miverina amin'Andriamanitra izy ka ho voavela heloka." 13Dia hoy i Jesoa tamin'ireo mpomba Azy sy tamin'ny 12 lahy: --Tsy azonareo ve ilay fanoharana teo? Ka hataonareo ahoana no fahazo ny fanoharana hafa rehetra? 14Ny mpamafy dia mamafy ny tenin'Andriamanitra. 15Ao ny amafazana ny teny eo amoron-dalana: vao mahaheno izy, dia tonga i Satàna manaisotra ny teny voafafy tao aminy. 16Ao koa ny amafazana an-tany be vato: vao mahaheno ny teny izy, dia mandray azy an-kafaliana, 17saingy tsy alatsany lalina ao aminy fa vetivety foana no itanany azy; ka raha vao mitranga ny fahoriana na fanenjehana noho ny tenin'Andriamanitra, dia very finoana izy. 18Ao indray ny amafazana anaty tsilo: mahaheno ny teny izy, 19saingy ny fiahiana ny fiainana etoana sy ny fanodokan'ny harena ary ny fitsiriritana hafa rehetra, samy miditra ao aminy, ka mangeja ny teny tsy ho afa-mamoa. 20Ao koa ny amafazana an-tany lonaka, dia ireo mahaheno ny teny sy mandray azy ka mamokatra: ny iray telopolo heny, ny iray enimpolo heny, ny iray zato heny. 21Hoy koa i Jesoa tamin'ireo mpomba Azy sy tamin'ny 12 lahy: --Inona moa no angalana ny jiro, ny hametrahana azy ao ambany vata famarana na ao ambany farafara ve sa ny hametrahana azy eo ambony fitoeran-jiro? 22Satria tsy misy takona izay tsy haseho, na miafina izay tsy haharihary. 23Izay manan-tsofina hihainoana, aoka hihaino! 24Ary hoy koa i Jesoa taminy: --Diniho izao teny renareo izao: izay famarana amaranareo ihany no hamaran'Andriamanitra ho anareo koa, ary hasiany fanampiny aza ny anareo. 25Satria izay manana no homena; ary izay tsy manana kosa, na izay kely ananany aza dia halana aminy. 26Hoy koa i Jesoa: --Ny Fanjakàn'Andriamanitra dia tahaka ny amin'ity olona namafy voa amin'ny tany; 27fa na matory izy ny alina, na mahatsiaro izy ny antoandro, dia mitsimoka sy mitombo ny voa amin'ny fomba tsy fantany akory. 28Fa mamokatra fotsiny amin'izao ny tany: tahony aloha, dia salohiny maitso, ary farany dia voany matoy eny amin'ny salohiny. 29Ary raha vao azo jinjaina, dia jinjain'ilay olona fa tonga ny fotoana fijinjana. 30Dia hoy koa i Jesoa hoe: --Inona no hampitahantsika ny Fanjakàn'Andriamanitra sa fanoharana inona no hoentintsika manazava azy? 31Tahaka ny voan-tsinapy, ka raha ilay afafy amin'ny tany iny, dia madinika indrindra izy amin'ny voa famafy rehetra etỳ ambonin'ny tany; 32saingy rehefa voafafy, dia mitombo, ka tonga lehibe noho ny anana rehetra, sady misy rantsana vaventy ahafahan'ny voro-manidina manao akany honenana. 33Dia fanoharana maro tahatahaka izany no nanambaràn'i Jesoa ny tenin'Andriamanitra tamin'ny olona, araka izay mety ho takatry ny sain'ny mpihaino. 34Nampiasa fanoharana Izy raha niteny tamin'ny olona; fa rehefa nitokana kosa Izy sy ny mpianany, izay vao nohazavainy tamin'ireo mpianany ny zava-drehetra. 35Ny harivan'iny andro iny ihany dia hoy i Jesoa tamin'ny mpianany: --Andeha isika hankerỳ ampita! 36Ary rehefa avy nandefa ny vahoaka ny mpianatra, dia nitondra an'i Jesoa tamin'ilay sambokely efa nisy Azy rahateo. Nisy sambokely maro hafa koa tafaraka taminy. 37Ary indro nisy tafio-drivotra mahery ka tafiditry ny alon-drano hatrany anaty sambokely, ary efa nila ho feno rano ny sambokely. 38I Jesoa anefa natory teo amin'ny zoron-tsambo terỳ aoriana fa nisy ondana niondanany teo; ary nofohazin'ny mpianany Izy ka nilazany hoe: --Mpampianatra ô, tsy mampaninona Anao ve na ho faty aza isika? 39Dia nifoha Izy ka niteny mafy ny rivotra ary nanao tamin'ny farihy hoe: --Mangîna! Mitonia! Dia nitsahatra ny rivotra ary nanjary tony dia tony ny andro. 40Dia hoy i Jesoa tamin'ny mpianany: --Nahoana no saro-tahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana angaha ianareo? 41Ary natahotra dia natahotra tokoa iretsy mpianany, ka nifampilaza hoe: --Fa iza àry io no manaiky Azy hatramin'ny rivotra sy ny farihy?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\