Marka 5

1Nandeha sambokely i Jesoa sy ny mpianany ka tonga teny ampitan'ny farihin'i Galilea, teo amin'ny faritanin'i Gergesà. 2Raha vao niala tao an-tsambokely i Jesoa, dia indro nisy lehilahy nipoitra avy eny amin'ny fasana, tonga nitsena Azy. Azon'ny fanahy maloto ralehilahy, 3ka teny amin'ny fasana no niorim-ponenana ary tsy nisy olona nahafatotra azy intsony na dia tamin'ny rojo vy aza. 4Matetika tokoa manko dia nasiana gadra ny tongony sady nofatorana rojo vy ny tanany; fa ny rojo vy notapahiny, ary ny gadra nopotehiny, ka dia tsy nisy olona nahafolaka an-dralehilahy. 5Na andro na alina dia teny amin'ny fasana sy tany an-tendrombohitra tany foana izy, niantsoantso sy nandratra tena tamin'ny vato. 6Nony nahatazana an'i Jesoa ralehilahy, dia nihazakazaka nanatona Azy ka niankohoka teo anatrehany, 7ary niantsoantso ka niteny tamin'ny feo mahery hoe: --Fa hataonao inona aho, ry Jesoa Zanak'Andriamanitra avo indrindra? Miangavy Anao amin'ny anaran'Andriamanitra aho, aza dia ampijalîna re! 8(Satria i Jesoa efa nandidy azy hoe: "Mialà amin'io lehilahy io, ry fanahy maloto!") 9Dia nanontany an-dralehilahy i Jesoa nanao hoe: --Iza no anaranao? Ka namaly izy hoe: --Tafika no anarako, satria maro izahay! 10Dia nitalaho mafy tamin'i Jesoa ralehilahy mba tsy horoahiny lavitra an'io tany io ireo fanahy maloto ireo. 11Ary nisy kisoa maro, andiany iray, nandrasana teny amin'ny kisolosolon'ny havoana. 12Koa nitalaho tamin'i Jesoa ireo fanahy maloto nanao hoe: --Alefaso amin'iretsy kisoa iretsy izahay, hiditra ao aminy. 13Neken'i Jesoa ny fangatahany. Koa dia niala tamin-dralehilahy ireo fanahy maloto ka lasa niditra tao amin'ny kisoa. Ary nirifatra ny andian-kisoa, tokony ho kisoa roa arivo, ka nivarimbarina tan-kilahila ho any anaty farihy, dia maty tao. 14Nandositra ireo mpiandry kisoa ka lasa nilaza ny vaovao tao an-tanàna sy teny ambanivohitra. Koa avy ny olona hijery ny zava-niseho, 15dia tonga teo akaikin'i Jesoa ary nandinika ilay lehilahy azon'ny demony antsoina hoe Tafika teo, efa mipetraka tsara, mitafy lamba sady ary saina; ka nihoron-koditra izy rehetra. 16Ry zareo nanatri-maso kosa nitantara tamin'ireo vao tonga ny zava-niseho tamin'ilay azon'ny demony sy ny nanjo ny kisoa teo. 17Tamin'izay dia nitalahoan'ny olona i Jesoa hiala teo amin'ny taniny. 18Raha ilay niondrana an-tsambokely iny i Jesoa, dia niangavy taminy kosa ilay azon'ny demony teo aloha nanao hoe: --Avelao aho hiaraka aminao! 19Tsy nanaiky i Jesoa fa niteny taminy hoe: --Andeha mody any an-tranonao, any amin'ireo havanao; ka lazao azy izay rehetra nataon'ny Tompo taminao noho ny famindrampony. 20Dia lasa ralehilahy nanao antso avo, eran'ny faritany atao hoe Dekapôly, izay rehetra nataon'i Jesoa taminy; ka dia gaga avokoa ny olona. 21Nony tafaverina an-tsambokely teny ampita i Jesoa, dia vahoaka maro no nitangorona nanatona Azy, fa Izy kosa nijanona teo amoron'ny farihy ihany. 22Dia avy ny anankiray tamin'ireo lehiben'ny sinagôga, atao hoe Jaîro; raha vao nahita an'i Jesoa izy, dia niankohoka teo an-tongony 23sady niangavy azy mafy nanao hoe: --Eo ambavahoanan'ny fahafatesana ny zanako vavy; koa tongava hametra-tanana aminy, dia ho sitrana izy ka ho velona. 24Dia lasa niaraka tamin'i Jaîro i Jesoa. Vahoaka nifanitsa-kitro no nitanjozotra nanaraka Azy, ka nifanety taminy. 25Ary nisy vehivavy marary mitsi-dra nandritra ny 12 taona; 26efa niaritra zavatra mafy maro tamin'ny dokotera maro izy io ka lany fananana tamin'izany rehetra izany, nefa tsy nihatsara velively fa vao mainka niharatsiratsy kokoa aza. 27Nandre ny amin'i Jesoa ravehivavy, dia lasa nifanjevo tamin'ny vahoaka avy tao ivoho, ka nikasika ny lamban'i Jesoa 28fa hoy mantsy izy: "Na dia ny lambany ihany aza no voakasiko, dia ho sitrana aho." 29Dia ritra niaraka tamin'izay ny loharanon'aretiny, ka tsapany tao amin'ny tenany fa sitrana tsy nandeha ra intsony izy. 30Niaraka tamin'izay koa dia tsapan'i Jesoa fa nisy hery niala avy tao aminy; ka niherikerika teo afovoan'ny vahoaka Izy nanontany hoe: --Iza no nikasika ny lambako teo? 31Ary hoy ny mpianany taminy: --Hitanao ireto vahoaka mifanety aminao, ka hoy indray Ianao hoe: Iza no nikasika Ahy? 32Dia nanopy maso manodidina Azy i Jesoa mba hijery ilay vehivavy izay efa nanao izany. 33Dia raiki-tahotra sady nangovitra ravehivavy satria nahalala tsara ny zavatra nitranga tao aminy; ka tonga niankohoka teo anatrehan'i Jesoa izy ary nilaza taminy ny marina rehetra. 34Dia hoy i Jesoa taminy: --Ny finoanao, anaka, no nahasitrana anao! Ndeha àry ka veloma finaritra, mitohiza fahasalamana soa aman-tsara! 35Raha mbola niteny i Jesoa, dia nisy iraka tonga avy tany an-tranon'ity lehiben'ny sinagôga ka nanao tamin'i Jaîro hoe: --Efa maty ny zanakao vavy, ka nahoana ianao no mbola manahirana ny Mpampianatra ihany? 36Fa tsy nahoan'i Jesoa izany teny izany, ka hoy Izy tamin'ilay lehiben'ny sinagôga: --Aza matahotra, minoa fotsiny ihany! 37Dia tsy nisy olona navelan'i Jesoa hiaraka aminy afa-tsy i Petera sy i Jakôba ary i Jôhany rahalahin'i Jakôba. 38Nankao an-tranon'ilay lehiben'ny sinagôga izy efa-mianaka, ary hitan'i Jesoa ireto olona misomaritaka sy mitomany ary mikiakiaka. 39Koa sady niditra tao an-trano i Jesoa no niteny tamin'ireo olona tao nanao hoe: --Nahoana ianareo no misomaritaka sy mitomany tahaka izao? Tsy maty akory ny zaza, fa matory! 40Dia nihomehezan'ny olona i Jesoa; nefa noroahiny any alatrano izy rehetra ka ny ray aman-drenin-jaza sy ireo mpianatra niaraka taminy no nentiny nankao amin'ny toerana nisy ny zaza. 41Dia noraisin'i Jesoa ny tanan'ilay zaza ka hoy Izy taminy: --Talità komỳ! (Izany hoe: "Razazavavy, mandidy anao Aho, mifohaza!") 42Dia nitsangana niaraka tamin'izay razazavavy, ka nandehandeha, fa efa feno 12 taona. Ary dia talanjona aoka izany ny olona teo; 43fa i Jesoa kosa namepetra mafy mba tsy hisy hahalala izao zavatra izao; ary dia nasainy nomena sakafo razazavavy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\