Marka 7

1Dia tafavory teo amin'i Jesoa ny Farisianina sy ny sasantsasany tamin'ireo mpahay lalàna avy any Jerosalema, 2ary nahatsikaritra fa ny sasany tamin'ny mpianatr'i Jesoa dia nihinan-kanina tamin'ny tanana maloto, izany hoe tsy voasasa araka ny fombam-pivavahana. 3Fa ny Farisianina ary koa ny Jiosy rehetra dia tsy mihinan-kanina raha tsy avy misasa tanana amin'ny fomba manokana, satria nifikitra tamin'ny fanao nampitain'ny razany. 4Ary rehefa avy any an-tsena ry zareo, dia tsy mihinan-kanina raha tsy avy midio tsara araka ny fombam-pivavahana. Maro koa ny fanao hafa nolovany ka nifikirany, toy ny manasa ny zinga fisotroana, ny siny, ny fanaka varahina ary ny farafara fisakafoana. 5Dia nanontany an'i Jesoa ny Farisianina sy ny mpahay lalàna nanao hoe: --Nahoana ireto mpianatrao no tsy manaraka ny fanao nampitain'ny razantsika, fa tanana maloto izao no ihinanany hanina? 6Fa hoy i Jesoa taminy: --Marina tokoa ny naminanian'i Isaià anareo mpihatsaravelatsihy, araka ny voalazan'ny Soratra Masina hoe: 7"Ity vahoaka ity, hoy Andriamanitra, tendro-molotra no anajany Ahy fa ny fony kosa lavitra Ahy mihitsy; ka poaka àty ny fivavahana ataony amiko, satria didin'olombelona no ambarany ho fampianarako." 8Ny didin'Andriamanitra avelanareo, fa ny fomba amam-panao nampitain'olombelona kosa tananareo. 9Ary hoy koa i Jesoa taminy: --Dia arianareo tsotra izao ny didin'Andriamanitra, mba hitandremanareo ny fomba amam-panaonareo. 10Fa hoy i Mosesy: "Hajao ny rainao sy ny reninao", ary koa: "Izay miteny ratsy ny rainy na ny reniny dia hatao maty tokoa." 11Fa ianareo kosa manambara fa raha misy olona milaza amin'ny rainy na ny reniny hoe: "Efa nataoko kôrbana, izany hoe fanatitra ho an'Andriamanitra, ny zavatra tokony hanasoavako anao", 12dia tsy avelanareo hanao na inona na inona intsony amin'ny rainy na amin'ny reniny izy. 13Koa ny fomba amam-panao ifandovanareo no anafoananareo ny tenin'Andriamanitra; ary mbola maro koa ny zavatra tahatahaka izany ataonareo. 14Dia nantsoin'i Jesoa hankeo aminy indray ny vahoaka sady nilazany hoe: --Mihainoa Ahy ianareo rehetra ka mahafantara. 15Tsy misy zavatra avy etỳ ivelany miditra ao anatin'ny olona ka mahaloto azy, fa izay mipoitra avy ao anatin'ny olona no mahaloto azy. [ 16Izay manan-tsofina hihainoana, aoka hihaino!] 17Ary rehefa niala teo amin'ny vahoaka i Jesoa ka niditra tao an-trano, dia nanontany Azy momba io fanoharana io ny mpianany; 18ka hoy i Jesoa taminy: --Hay ve ianareo koa mba tsy mahafantatra? Tsy takatrareo ve fa izay rehetra avy etỳ ivelany ka miditra ao amin'ny olona dia tsy mahaloto azy, 19satria tsy miditra ao am-pony fa ao an-kibony ihany, ka alefa any amin'ny fanariana azy. (Izany no nentin'i Jesoa nanambara fa madio avokoa ny hanina rehetra). 20Dia hoy koa i Jesoa: --Ny zavatra mipoitra avy ao amin'ny olona, izany no mahaloto ny olona; 21satria avy ao anaty, avy ao am-pon'ny olona no ipoiran'ny sain-dratsy mahatonga azy hijangajanga, hangalatra, hamono olona, 22haka vadin'olona, ho tia harena, hasiaka, hanambaka, haloto fitondrantena, hialona, hanao vava ratsy, hiavonavona, ho adala toetra. 23Ireo zava-dratsy rehetra ireo no mipoitra avy ao anatin'ny olona ka mahaloto azy. 24Dia niala teo i Jesoa ary lasa nankany amin'ny faritany akaikin'ny tanàna atao hoe Tiro; ary niditra tao an-trano anankiray Izy fa tsy te ho fantatry ny olona, kanefa tsy afa-niafina. 25Dia nisy vehivavy anankiray izay, nanan-janaka vavy azon'ny fanahy maloto; vao nandre momba an'i Jesoa ravehivavy, dia lasa nankao aminy ka niankohoka teo an-tongony. 26Miteny grika ravehivavy sady Sirôfenisianina firazanana; ary niangavy an'i Jesoa izy handroaka ny demony hiala tao amin-janany. 27Fa hoy i Jesoa taminy: --Avelao aloha ho voky ny zanaka nateraka, fa tsy tsara raha ny mofon-janaka no alaina ka atsipy ho an'ny amboa kely. 28Dia namaly ravehivavy ka nanao hoe: --Nefa, Tompoko, na ny amboakely ao ambany latabatra aza, dia mba mihinana ny sombintsombiny avy amin'ny mofon'ny ankizy ihany. 29Dia hoy i Jesoa taminy: --Izany no teninao, ka dia modia fa efa niala tamin'ny zanakao ny demony. 30Ary rehefa niala teo ravehivavy ka tonga tany an-tranony, dia nahita ny zanany matory tsara eo am-pandriana, efa nialan'ny demony. 31Dia niala tao amin'ny faritanin'i Tiro i Jesoa ka nandalo tany Sidôna ary niverina teo amin'ny farihin'i Galilea, rehefa avy namakivaky ny faritany atao hoe Dekapôly. 32Dia nisy lehilahy sady marenina no raiki-dela, nentin'ny olona ho eo aminy ary niangaviany Azy hametrahany tanana. 33Dia nentin'i Jesoa nihataka irery lavitra ny vahoaka ralehilahy ka noharoniny tamin'ny rantsan-tanana ny sofiny, ary nokasihiny sady nasiany rora ny lelany. 34Dia niandrandra ny lanitra i Jesoa sady nisento ary niteny tamin-dralehilahy hoe: --Efatà! (izany hoe: "misokafa!"). 35Ary niaraka tamin'izay dia nisokatra ny sofin-dralehilahy ary nivaha ny fatoran'ny lelany, ka afaka niteny tsara izy. 36Dia namepetra ny olona teo i Jesoa tsy hitantara na amin'iza na amin'iza; kanefa arakaraka ny nameperan'i Jesoa azy no vao mainka koa nampielezany izany. 37Ary dia talanjona izaitsizy ny olona ka vaky vava hoe: --Tsara avokoa no nanaovany ny zavatra rehetra, fa sady nampalady ny marenina Izy no nampiteny ny moana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\