Marka 8

1Tamin'izany andro izany, dia vahoaka be indray no teo amin'i Jesoa ary tsy nanan-kohanina; ka nantsoin'i Jesoa ny mpianany ary nilazany hoe: 2--Mahonena Ahy ireto vahoaka, satria efa telo andro izao no teto amiko, ka tsy manan-kohanina intsony; 3ary raha alefako mody tsy misakafo ireo, dia ho reraka eny an-dalana satria avy lavitra ny sasany. 4Dia hoy ny navalin'ny mpianatra Azy: --Aiza no hahitana mofo hahavoky an'ireo olona ireo atỳ an-taniefitra atỳ. 5Dia nanontany i Jesoa hoe: --Misy mofo firy any aminareo? Ka hoy ireo mpianany hoe: --Fito! 6Dia nasain'i Jesoa nipetraka tamin'ny tany ireto vahoaka. Ary noraisin'i Jesoa ny mofo fito; ka rehefa avy nisaotra an'Andriamanitra Izy, dia nanapaka ny mofo sy nanome azy ny mpianany harosony; ary dia naroson'ireo tamin'ny vahoaka. 7Nisy trondro vitsivitsy koa tao, ka rehefa avy nisaoran'i Jesoa an'Andriamanitra, dia nasainy naroso. 8Dia nihinana ny olona ka voky; ary nangonina ny tapa-mofo aman-trondro ambiny, ka nisy fito harona. 9Tokony ho efatra arivo anefa ny vatan-dehilahy teo. Dia nalefan'i Jesoa hody ny olona rehetra; 10ary raha vao vita izany, dia niondrana an-tsambokely Izy mbamin'ny mpianany ary lasa nankany amin'ny faritany atao hoe Dalmanotà. 11Dia tonga ny Farisianina hiady hevitra amin'i Jesoa. Te hamandrika Azy ry zareo ka nangataka Azy hanao famantarana ho porofo fa avy amin'Andriamanitra ny fahefany. 12Dia nisento lalina i Jesoa ka niteny hoe: --Nahoana ny olona ankehitriny no mitady famantarana? Lazaiko marina aminareo fa tsy homena famantarana akory izy. 13Dia nandao azy ireo i Jesoa ary niondrana indray nankeny ampita. 14Ary hadinon'ny mpianatra ny nitondra mofo, ka tsy nisy afa-tsy mofo iray monja teo aminy tao an-tsambokely. 15Dia namepetra azy ireo i Jesoa nanao hoe: --Mbà malina ka mitandrema tsy ho voan'ny levioran'ny Farisianina sy ny levioran'i Herôda. 16Fa iretsy mpianany kosa niady hevitra nifampilaza hoe: --Noho isika tsy nitondra mofo angaha izany! 17Tsikaritr'i Jesoa izany ka hoy Izy taminy: --Nahoana ianareo no miady hevitra ny amin'ny tsy nitondranareo mofo? Mbola tsy takatrareo ary tsy fantatrareo foana ve? Fa dia mafy fo ve ianareo? 18Mana-maso ianareo ka no tsy mahita, ary manan-tsofina ka no tsy mandre? Tsy tsaroanareo angaha? 19Fony Aho nanapaka ireo mofo dimy haroso amin'ny vatan-dehilahy dimy arivo, sobika firy no voaangonareo feno ny tapa-mofo ambiny? Hoy ny navalin'ireo hoe: --Sobika 12. 20Dia hoy i Jesoa taminy: --Ary fony Aho nanapaka ireo mofo fito haroso amin'ny vatan-dehilahy efatra arivo, harona firy no voaangonareo feno ny tapa-mofo ambiny? Hoy ny navalin'ireo hoe: --Harona fito! 21Dia hoy i Jesoa taminy: --Mbola tsy fantatrareo foana ve? 22Ary tonga tao Betsaidà i Jesoa sy ny mpianany. Dia indreo nisy olona nitondra lehilahy jamba teo amin'i Jesoa, ka niangavy Azy hikasika ilay jamba. 23Dia notantanan'i Jesoa ilay jamba, ka nentiny nankany ivelan'ny tanàna; dia nasiany rora ny mason'ilay jamba ary rehefa nametrahany tanana izy, dia nanontaniany hoe: --Mahita ve ianao? 24Nitraka ralehilahy sady namaly hoe: --Mahita aho, indreny ny olona fa tahaka ny hazo no ahitako azy, saingy izy mandehandeha. 25Dia nametrahan'i Jesoa tanana fanindroany ny masony; ary nahiratry ralehilahy ny masony ka sitrana, ary dia nazava tsara no nahitany ny zavatra rehetra. 26Nalefan'i Jesoa hody any an-tranony ralehilahy sady nilazany hoe: "Aza mankao an-tanàna!" 27Dia niainga i Jesoa sy ny mpianany nankany amin'ireo tanàna kely manodidina an'i Kesaria-Filipo; ary teny an-dalana, dia nanontany ny mpianany i Jesoa nanao hoe: --Iza moa Aho, araka ny filazan'ny olona Ahy? 28Dia hoy ny mpianany namaly Azy: --Misy manao hoe i Jôhany Mpanao batisa; ny sasany kosa manao hoe i Elià; ary ny hafa indray manao hoe anankiray amin'ireo mpaminanin'Andriamanitra. 29Dia nanontany azy ireo indray i Jesoa hoe: --Fa ianareo kosa, iza moa Aho aminareo? Namaly i Petera ka nanao taminy hoe: --Ianao no ilay Mesia! 30Dia nofeperan'i Jesoa ireo mpianany tsy hilazalaza momba Azy na amin'iza na amin'iza. 31Dia nanomboka nilaza tamin'ny mpianatra i Jesoa hoe: --Tsy maintsy hijaly mafy ny Zanak'olona, ka holavin'ny loholona sy ny lohandoha-mpisorona ary ny mpahay lalàna, dia hovonoina ho faty; nefa andro fahatelo aorian'izany, dia hitsangana velona. 32Ary mazava tsara no nanaovan'i Jesoa izany teny izany. Fa i Petera kosa nitondra Azy hihataka kely sady niteny Azy mafy. 33Dia nitodika i Jesoa nijery ny mpianatra ary niteny mafy an'i Petera nanao hoe: --Mialà amiko, ry Satàna, satria tsy hevitr'Andriamanitra no ao an-tsainao fa hevitr'olombelona. 34Dia nantsoin'i Jesoa niaraka tamin'ny mpianatra ny vahoaka hankeo aminy ka nilazany hoe: --Raha misy te hiara-dia amiko, dia aoka izy handà ny tenany, ka hitondra ny hazofijaliany ary hiaraka amiko. 35Fa izay te hamonjy ny ainy no hahavery azy; ary izay hahafoy ny ainy, noho ny fitiavany Ahy sy fitiavana ny Vaovao Mahafaly, no hahavonjy azy. 36Fa inona no soa azon'ny olona raha eo am-pelatanany avokoa izao tontolo izao, kanefa ny ainy mitondra faisana? 37Ary inona no azon'ny olona omena ho takalon'ny ainy? 38Mpivadika amin'Andriamanitra sy mpanota ny olona ankehitriny! Ka na iza na iza menatra Ahy sy menatra ny teniko eo afovoan'ireo, dia ho menatra azy koa ny Zanak'olona, rehefa ho avy otronin'ny anjely masina sady ombàn'ny voninahitra homen'ny Rainy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\