Marka 9

1Dia hoy koa i Jesoa taminy: --Lazaiko marina aminareo fa ny sasany amin'izay manatrika eto dia tsy ho faty, raha tsy efa mahita ny Fanjakàn'Andriamanitra tonga amin-kery mahagaga. 2Enina andro taorian'izay, dia nalain'i Jesoa niaraka taminy ry i Petera sy i Jakôba ary i Jôhany, ka nentiny nitokana tany an-tendrombohitra avo. Dia niova tarehy teo anatrehan'izy telo lahy i Jesoa: 3ny fitafiany niova namirapiratra sady fotsy nangatsakatsaka, ary tsy misy mpanasa lamba mahadio sy mahafotsy lamba toy izany etỳ ambonin'ny tany. 4Hitan'ireto mpianatra koa i Elià sy i Mosesy; ary niresaka tamin'i Jesoa izy roa lahy. 5Dia hoy i Petera tamin'i Jesoa: --Mpampianatra ô, tsara ho antsika ny mitoetra eto; koa hanao lay telo izahay; ny anankiray ho Anao, ny anankiray ho an'i Mosesy ary ny anankiray ho an'i Elià. 6Fa tsy hitan'i Petera izay holazaina satria samy raiki-tahotra ireto mpianatra telo lahy. 7Tamin'izay dia nisy rahona nanarona azy rehetra, ary nisy feo avy tao amin'io rahona io nanao hoe: --Ity no Zanako, ilay Malalako; henoy Izy! 8Ary niaraka tamin'izay ireo mpianatra telo lahy dia nanopy maso manodidina, ka tsy nahita olona intsony teo aminy afa-tsy i Jesoa irery ihany. 9Fony izy efa-mianaka nidina avy any an-tendrombohitra, dia izao no baiko nomen'i Jesoa azy telo lahy: --Aza mitantara na amin'iza na amin'iza ny zavatra vao hitanareo, mandra-pitsangan'ny Zanak'olona ho velona avy any amin'ny maty. 10Notanan'izy telo lahy izany hafatra izany, kanefa nifampidinihany izay hevitry ny hoe "mitsangana velona avy any amin'ny maty". 11Dia nanontany an'i Jesoa izy telo lahy nanao hoe: --Nahoana no lazain'ny mpahay lalàna fa hoe tsy maintsy ho avy i Elià, alohan'ny hahatongavan'ny Mesia? 12Ary hoy i Jesoa taminy: --Tsy maintsy ho avy i Elià hampody ny zavatra rehetra amin'ny laoniny, alohan'ny hahatongavan'ny Mesia; fa ahoana kosa no ilazan'ny Soratra Masina momba ny Zanak'olona fa hoe tsy maintsy hijaly mafy Izy ary hatao tsinontsinona? 13Eny, hoy Aho aminareo, efa tonga tokoa i Elià sady nanaovan'ny sasany izay fampijaliana rehetra tiany hatao taminy araka ny voalazan'ny Soratra Masina momba azy. 14Nony tafaverina teo amin'ny mpianatra hafa ry i Jesoa efa-mianaka, dia nahita vahoaka maro nanodidina ireto mpianatra ary koa mpahay lalàna niady hevitra taminy teo. 15Raha vao nahita an'i Jesoa ny vahoaka rehetra, dia talanjona sady faly ka nirohotra niarahaba Azy. 16Dia nanontany ireto mpianatra i Jesoa nanao hoe: --Inona izato iadianareo hevitra amin'ny mpahay lalàna? 17Fa nisy olona iray tamin'ny vahoaka namaly Azy hoe: --Mpampianatra ô, nentiko eto aminao ny zanako lahy fa azon'ny fanahy mampahamoana. 18Ary na aiza na aiza ahazoany azy, dia alavony amin'ny tany ilay zaza ary ataony mandoa vory sy mikitro-nify dia mihinjitra eo. Niangaviako ny mpianatrao handroaka ilay fanahy, kanefa tsy vitany. 19Dia hoy i Jesoa tamin'ny vahoaka: --Karazan'olona tsy mino ianareo! Mandra-pahoviana no hitoerako eto aminareo? Mandra-pahoviana no handeferako aminareo? Ento atỳ amiko ny zaza! 20Dia nentiny teo aminy izy. Raha vao nahita an'i Jesoa ilay fanahy, dia nataony mifanintontsintona ilay zaza ka nianjera tamin'ny tany ary niolanolana sy nandoa vory. 21Ary nanontany ny rain-drazazalahy i Jesoa hoe: --Hatramin'ny oviana izao? Dia hoy ny rainy: --Hatramin'ny fahakeliny. 22Ary matetika izy no nazeran'io fanahy io tany anaty afo sy tany anaty rano hamonoana azy; koa raha misy efanao re, dia mamindrà fo aminay ka vonjeo izahay! 23Fa hoy ny navalin'i Jesoa azy: --Raha misy efako hoe? Tsy misy tsy efan'izay mino! 24Avy hatrany ilay rain'ilay zaza dia niantsoantso mafy nanao hoe: --Mino aho, nefa vonjeo fa tsy ampy finoana. 25Nahita ny vahoaka nitangorona teo i Jesoa, dia niteny mafy ilay fanahy maloto nanao hoe: --Mandidy anao Aho, ry fanahy mampahamoana sady mamparenina, mialà amin'io zaza io ary aza miverina ao aminy intsony! 26Dia ninananana ilay fanahy sady nampifanintontsintona mafy ny zaza no niala taminy. Nitsitra toy ny maty ilay zaza ka nataon'ny maro hoe maty. 27Fa noraisin'i Jesoa ny tanan'ilay zaza hanarenany azy; dia tafatsangana tokoa izy. 28Rehefa tonga tao an-trano i Jesoa, dia nanontany Azy manokana ny mpianany nanao hoe: --Nahoana izahay no tsy naharoaka azy iny? 29Dia hoy i Jesoa taminy: --Iny karazana iny dia tsy misy fomba azo amoahana azy afa-tsy ny fivavahana ihany. 30Dia niala teo i Jesoa sy ny mpianany ka namakivaky ny faritany Galilea, ary tsy tian'i Jesoa hisy hahalala izany; 31fa nampianatra ny mpianany Izy ary nilaza taminy hoe: --Hatolotra eo an-tanan'ny olona ny Zanak'olona ka hovonoiny ho faty, ary andro fahatelo aorian'ny hahafatesany dia hitsangana velona. 32Tsy azon'ny mpianany anefa izany teny izany, sady tsy sahiny nanontaniana an'i Jesoa. 33Dia niditra tao Kafarnahòma i Jesoa sy ny mpianany. Ary rehefa mby tao an-trano i Jesoa, dia nanontany ny mpianany hoe: --Inona no niadianareo hevitra teny an-dalana teo iny? 34Tsy niteny tsy nivolana ireo, satria ny niadiany hevitra teny an-dalana dia ny hoe iza no lehibe indrindra amin'izy samy izy. 35Dia nipetraka i Jesoa ary niantso ny 12 lahy ka nanao taminy hoe: --Raha misy te ho voalohany, aoka izy ho farany amin'ny olona rehetra ary ho mpanompon'ny olona rehetra. 36Dia nandray zazakely i Jesoa, napetrany teo ampovoan'izy rehetra ary dia notrotroiny ka hoy Izy: 37--Na iza na iza mandray ny anankiray amin'itony zaza itony amin'ny anarako, dia Izaho no raisiny; ary na iza na iza mandray Ahy, dia tsy Izaho ihany no raisiny fa Ilay naniraka Ahy koa. 38Fa hoy i Jôhany tamin'i Jesoa: --Mpampianatra ô, nahita olona nandroaka demony tamin'ny anaranao izahay, ka noraranay satria tsy namantsika. 39Dia hoy i Jesoa taminy: --Aza raràna; fa tsy misy olona hanao asa mahagaga amin'ny anarako, ka hahateny ratsy Ahy eo no ho eo. 40Fa izay tsy manohitra antsika dia momba antsika. 41Ary na iza na iza manome rano eran'ny kaopy hosotroinareo noho ny maha an'i Kristy anareo, dia lazaiko marina aminareo fa tsy ho diso valisoa. 42Na iza na iza mitarika ny anankiray amin'itony madinika mino Ahy itony hanao ratsy, dia aleo izy anantonana vatobe fikoseham-bary eo amin'ny vozony ka hatsipy any anaty ranomasina. 43Raha mitarika anao amin'ny ratsy ny tananao ila, dia tapaho; fa aleo ianao tokan-tanana nefa tafiditra any amin'ny fiainana toy izay ary tanan-droa nefa mivarina any amin'ny lohasahan'afo, dia any amin'ny afo tsy mitsaha-mirehitra. [ 44Any, "ny olitra mivoaka amin'ny tena, tsy maty; ary ny afo, tsy mitsaha-mirehitra."] 45Raha mitarika anao amin'ny ratsy ny tongotrao ila, dia tapaho; fa aleo ianao tokan-tongotra nefa tafiditra any amin'ny fiainana toy izay ary tongotra roa nefa atsipy any amin'ny lohasahan'afo. [ 46Any, "ny olitra mivoaka amin'ny tena, tsy maty; ary ny afo, tsy mitsaha-mirehitra."] 47Ary raha mitarika anao amin'ny ratsy ny masonao ila, dia esory; fa aleo ianao toka-maso nefa tafiditra any amin'ny Fanjakàn'Andriamanitra toy izay ary maso roa nefa atsipy any amin'ny lohasahan'afo. 48Any, "ny olitra mivoaka amin'ny tena, tsy maty; ary ny afo, tsy mitsaha-mirehitra." 49Eny, hodiovina amin'ny alalan'ny afo avokoa ny olona rehetra tahaka ny anadiovana ny sorona rehetra amin'ny alalan'ny sira. 50Zava-tsoa manko ny sira; kanefa raha ny sira no tonga matsatso, hataonareo ahoana indray no hamerina ny tsirony? Aoka ianareo hanana sira ao aminareo, ary aoka hanjaka eo aminareo ny fihavanana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\