Matio 12

1Taoriana kelin'izany, dia nandeha namaky tanimbary tamin'ny andro sabata ry i Jesoa. Noana ireto mpianany ka nioty salohim-bary, dia nihinana. 2Nahita izany ny Farisianina ka nanao tamin'i Jesoa hoe: --Jereo ny mpianatrao fa manao zavatra tsy fanao amin'ny andro sabata! 3Dia novalian'i Jesoa hoe: --Tsy novakînareo tao amin'ny Soratra Masina angaha izay nataon'i Davida, raha noana izy mbamin'ireo olona niaraka taminy? 4Niditra tao an-tranon'Andriamanitra ry i Davida, ka nihinana ny mofo apetraka eo anatrehan'Andriamanitra izy mbamin'ny olona niaraka taminy; kanefa izany mofo izany tsy azon'izy ireo hanina fa natao ho an'ny mpisorona irery ihany! 5Sa tsy novakînareo tao amin'ny lalànan'i Mosesy angaha fa amin'ny andro sabata dia mandika ny fepetran'ny sabata ireo mpisorona manao fanompoana ao an-tempoly, kanefa tsy manan-tsiny? 6Ary dia lazaiko aminareo fa misy eto lehibe noho ny tempoly. 7Raha fantatrareo ny dikan'ity tenin'ny Soratra Masina ity hoe: "Fitiavana no sitrako, hoy Andriamanitra, fa tsy sorona biby", dia tsy hanameloka ny tsy manan-tsiny ianareo. 8Eny, ananan'ny Zanak'olona fahefana ny sabata. 9Nony niala teo i Jesoa, dia niditra tao amin'ny sinagôgan-dry zareo Jiosy. 10Nisy lehilahy maty tanana anila tao; ary te hiampanga an'i Jesoa ny olona ka nanontany Azy hoe: --Azo atao ve ny manasitrana amin'ny andro sabata? 11Dia hoy i Jesoa taminy: --Aoka hatao hoe misy tsy manana afa-tsy ondry anankiray monja aminareo. Raha sendra latsaka any an-kady amin'ny andro sabata ilay ondry, moa tsy handeha ve ny tompony haka sy hanatsoaka azy tao androtr'iny ihany? 12Mihoatra lavitra noho ny ondry anefa ny olona; koa amin'izany, azo atao ny manao soa olona amin'ny andro sabata. 13Tamin'izay i Jesoa dia niteny tamin-dralehilahy hoe: --Atsory ny tananao! Dia natsotran'ilay marary ny tanany ka sitrana, nanjary salama tahaka ny ilany. 14Fa lasa nivoaka ny sinagôga kosa ny Farisianina ary niara-nioko ny amin'izay hamonoana an'i Jesoa. 15Nony nahalala izany i Jesoa, dia niala teo amin'io toerana io; ary vahoaka maro no nanaraka Azy. Nositranin'i Jesoa avokoa ny marary rehetra, 16saingy noteneniny mafy hoe: "Aza manao izay hahafantarana Ahy." 17Koa tanteraka ilay voalazan'ny Tompo tamin'ny alalan'i Isaià mpaminany hoe: 18"Indro ny Mpanompoko izay nofidiko, ilay Malalako Izay sitrako. Ny Fanahiko hapetrako eo aminy, ka hambaran'ny Mpanompoko amin'ireo firenena ny rariny. 19Tsy hifanditra aman'olona Izy na hihorakoraka, ary tsy handrenesana ny feony eny an-dalambe. 20Ny volotara folaka tsy hotapahiny, ny lahin-jiro manetona tsy hovonoiny, ambara-pahazoan'ny Mpanompoko fandresena ho an'ny rariny. 21Ary Izy no hitokian'ireo firenena." 22Tamin'izay dia nisy lehilahy azon'ny demony nentina teo amin'i Jesoa. Jamba sy moana ralehilahy ka nositranin'i Jesoa ary dia niteny sy nahita. 23Talanjona ny vahoaka rehetra sady vaky vava hoe: --Tsy ity ve ny Zanak'i Davida? 24Nony nandre izany kosa ny Farisianina, dia niteny hoe: --Tsy misy androahan'ilay io ny demony, afa-tsy fahefana avy amin'i Belzeboba, filohan'ny demony! 25Fantatr'i Jesoa anefa ny eritreritr'ireo Farisianina ka hoy Izy taminy: --Ho rava izay fanjakana miady an-trano, ary tsy haharitra izay tanàna na koa ankohonana miady an-trano. 26Raha i Satàna no mandroaka an'i Satàna, dia miady an-trano izy samy izy; ka ahoana no haharetan'ny fanjakany? 27Ary raha fahefana avy amin'i Belzeboba no androahako ny demony, fahefana avy amin'iza kosa no androahan'ny mpomba anareo azy? Noho izany, ny mpomba anareo ihany no hanameloka anareo. 28Raha Izaho dia ny Fanahin'Andriamanitra mihitsy no androahako ny demony ary miharihary amin'izany fa efa tonga eo aminareo ny Fanjakàn'Andriamanitra. 29Hatao ahoana moa no fiditra an-tranon'ny olona matanjaka handroba ny fananany, raha tsy voafatotra aloha ilay olona matanjaka? Dia izay vao robaina ny ao an-tranony. 30Izay tsy momba Ahy dia manohitra Ahy; ary izay tsy miara-mamory amiko dia mampihahaka. 31Noho izany, hoy Aho aminareo: havelan'Andriamanitra avokoa ny heloka rehetra vitan'ny olombelona ary koa ny fanevatevana rehetra ataony an'Andriamanitra; fa izay manevateva ny Fanahy Masina kosa dia tsy hahazo famelan-keloka. 32Na iza na iza manao teny manohitra ny Zanak'olona dia hahazo famelan-keloka; fa na iza na iza miteny manohitra ny Fanahy Masina dia tsy hahazo famelan-keloka na amin'izao fiainana izao na amin'ny fiainan-ko avy. 33--Ataovy hoe tsara ny voany ka tsara koa ny hazo, na ataovy hoe ratsy ny voany ka ratsy koa ny hazo: satria ny voany no ahafantarana ny hazo. 34Ry tarana-menarana, hataonareo ratsy fanahy ahoana no fiteny zavatra tsara? Izay mameno ny fon'ny olona manko no aloaky ny vavany. 35Ny olona tsara fanahy dia mamoaka zavatra tsara avy amin'ny rakitra tsaran'ny fony; ary ny olona ratsy fanahy dia mamoaka zavatra ratsy avy amin'ny rakitra ratsin'ny fony. 36Ary lazaiko aminareo fa ny olona, amin'ny andro fitsarana dia hampamoahina momba ny teny tsy misy antony rehetra nataony: 37satria ny teninao no hanomezan-drariny anao ary ny teninao no hanamelohana anao. 38Tamin'izay dia nisy mpahay lalàna sy Farisianina sasany nanontany an'i Jesoa hoe: --Mpampianatra ô, mba te hahita famantarana avy aminao izahay. 39Fa hoy i Jesoa taminy: --Ratsy fanahy sady mivadika amin'Andriamanitra ny olona ankehitriny: fatra-pitady famantarana nefa tsy homena famantarana afa-tsy ilay momba an'i Jônà mpaminany. 40Nitoetra telo andro sy telo alina tao an-kibon'ny trozona i Jônà; toy izany koa, hitoetra telo andro sy telo alina ao an-kibon'ny tany ny Zanak'olona. 41Amin'ny andro fitsarana, dia hitsangana manoloana ny olona ankehitriny ireo mponina tao Ninive, ka hanameloka azy; fa niala tamin'ny toetra ratsy ireo mponina tao Ninive nony nandre ny toritenin'i Jônà! Indro anefa misy mihoatra noho i Jônà eto. 42Amin'ny andro fitsarana, dia hitsangana manoloana ny olona ankehitriny ilay mpanjakavavy avy any atsimo, ka hanameloka azy; fa niala avy any am-paran'ny tany izy mba hihaino ny fahendren'i Salômôna mpanjaka! Indro anefa misy mihoatra noho i Salômôna eto! 43--Rehefa miala amin'ny olona ny fanahy maloto, dia mivezika etsy mivezika eroa any an-tany karakaina, mitady toerana hialana sasatra kanefa tsy mahita. 44Amin'izay dia hoy izy hoe: "Hody any amin'ny tranoko izay nialako ihany aho." Miverina izy ary mahita ny tranony teo aloha foana sy voafafa ary voalamina. 45Lasa indray izy ka mitondra miaraka aminy fanahy fito ratsy kokoa noho ny tenany ary miara-miditra ao izy rehetra ka miorim-ponenana. Ny toetra hiafaran'izany olona izany dia hahatsiravina kokoa noho ny toetrany voalohany. Toy izany koa no hihatra amin'ny olona ratsy fanahy ankehitriny. 46Raha mbola niteny tamin'ny vahoaka i Jesoa, dia tonga ny reniny mbamin'ny rahalahiny; nijanona tao alatrano izy mianakavy ary nitady hiresaka aminy. [ 47Nilazana i Jesoa hoe: --Indreo ao alatrano ao ny reninao mbamin'ny rahalahinao mitady hiresaka aminao.] 48Fa hoy ny navalin'i Jesoa ilay nampandre: --Iza moa no reniko ary iza moa no rahalahiko? 49Dia nanatsotra tanana nanondro ny mpianany i Jesoa sady niteny hoe: --Indreo no reniko sy rahalahiko. 50Fa na zovy na zovy manao ny sitrapon'ny Raiko Izay any an-danitra dia izy no rahalahiko na anabaviko na reniko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\