Matio 13

1Tamin'izany andro izany i Jesoa dia niala tao an-trano ary lasa nipetraka teo amoron'ny farihin'i Galilea mba hampianatra. 2Nisy vahoaka betsaka nitangorona teo akaikiny, ka voatery niakatra tao an-tsambokely anankiray Izy dia nipetraka teo. Ary ny vahoaka rehetra kosa terỳ amoron-drano. 3Fanoharana no nilazan'i Jesoa zavatra maro taminy ka hoy Izy: --Indro niainga ity mpamafy hamafy voa. 4Nony namafy izy, ny voa sasany latsaka teny amoron-dalana, ka tonga ny voro-manidina nitsindroka azy rehetra. 5Ny voa sasany latsaka tamin'ny toerana be vato sady manify nofon-tany, ka vetivety dia nitsimoka satria tsy lalina ny tany nilentehany; 6saingy nony nipoaka ny andro, dia nalazon'ny hafanana ireo tsimoka ireo ka maina, satria tsy namaka lalina. 7Ny voa sasany indray latsaka tany anaty tsilo; dia nitombo ny tsilo ary voageja ny tsimoka. 8Ny voa sasany kosa latsaka tamin'ny tany lonaka dia namoa: tao ny zato heny, tao ny enimpolo heny ary tao ny telopolo heny. 9Dia nofaranan'i Jesoa hoe: --Izay manan-tsofina hihainoana, aoka hihaino! 10Ary nanatona an'i Jesoa ny mpianany ka nanao taminy hoe: --Nahoana no fanoharana no itenenanao amin'ny vahoaka? 11Dia novalian'i Jesoa hoe: --Ianareo no natao hahalala ny tsiambaratelo momba ny Fanjakàn'ny lanitra, fa ireo kosa tsy natao hahalala. 12Satria izay manana no homena, ka hanana amby ampy; fa izay tsy manana kosa, na izay kely ananany aza dia halàna aminy. 13Noho izany, dia fanoharana no itenenako aminy: satria mijery izy fa tsy mahita, ary mihaino fa tsy mandre sady tsy mahafantatra; 14ka tanteraka aminy tokoa ny faminaniana voalazan'i Isaià hoe: "Hihaino dia hihaino ianareo fa tsy hahafantatra ary hijery dia hijery fa tsy hahita, 15satria nihamafy fo ity vahoaka ity, nihadonto sofina ary nanakimpy maso; fandrao ny masony hahita, ny sofiny handre ary ny fony hahafantatra ka hiverina amiko sy hositraniko ity vahoaka ity, hoy ny Tompo Andriamanitra! 16Fa sambatra kosa ianareo, mana-maso mahita ary manan-tsofina mandre. 17Eny, lazaiko marina aminareo fa maro ireo mpaminanin'Andriamanitra sy ireo olo-marina naniry hahita izay hitanareo nefa tsy nahita, ary hahare izay renareo nefa tsy nahare. 18--Ianareo kosa, henoy àry ny hevitr'ilay fanoharana ny amin'ny mpamafy. 19Ny olona mahaheno ny teny momba ny Fanjakàn'ny lanitra kanefa tsy mahafantatra, dia ny voa nafafy teny amoron-dalana: avy ilay Ratsy ka manaisotra izay nafafy tao am-pony. 20Ny voa nafafy tamin'ny tany be vato dia izay mahaheno ny teny ka mandray azy avy hatrany amin-kafaliana, 21saingy tsy mandatsaka lalina izany ao aminy fa vetivety foana no itanany azy; ka raha vao misy fijaliana na fanenjehana noho ny tenin'Andriamanitra, dia very finoana. 22Ny voa nafafy tany anaty tsilo dia izay mahaheno ny teny, kanefa ny fiahiana ny fiainana etoana sy ny fanodokan'ny harena mangeja ny teny tsy ho afa-mamoa. 23Ary ny voa nafafy tamin'ny tany lonaka dia izay mahaheno ny teny sy mahafantatra azy; ary dia miharihary fa mamoa sy mahavokatra: ao ny zato heny, ao ny enimpolo heny ary ao ny telopolo heny. 24Ary nanolotra fanoharana hafa tamin'ny vahoaka i Jesoa ka nanao hoe: --Ny Fanjakàn'ny lanitra dia tahaka ny amin'ity lehilahy namafy voa tsara tamin'ny tanimbariny. 25Kanjo raha natory ny olona, dia tonga ny fahavalon-dralehilahy tompon-tanimbary ka namafy voan-tsimparifary tamin'ny vary, dia lasa nandeha. 26Rehefa naniry ny vary ka niteraka dia nipoitra koa ny tsimparifary. 27Dia avy ny mpanompon-dralehilahy ka nilaza taminy hoe: "Tompoko, tsy voa tsara ve no nafafinao tamin'ny tanimbarinao? Koa avy aiza kosa ny tsimparifary?" 28Dia novaliany hoe: "Fahavalo no nanao izany!" Ary hoy ny mpanompony taminy: "Koa tianao ve ny handehananay hanaisotra ny tsimparifary?" 29Fa nataon'ny tompon-tanimbary hoe: "Tsia, fandrao hongotanareo mbamin'ny vary raha esorinareo ny tsimparifary!" 30Aoka ihany hiara-maniry izy roroa mandra-piavin'ny taom-pijinjana; ary amin'izay vao holazaiko amin'ny mpijinja hoe: "Esory aloha ny tsimparifary, ka fehezo ho amboarany mba hodorana; fa ny vary kosa, angony ho any an-tsompitro." 31Ary nanolotra fanoharana hafa indray tamin'ny vahoaka i Jesoa ka nanao hoe: --Ny Fanjakàn'ny lanitra dia tahaka ny voan-tsinapy nalain'ity lehilahy anankiray ary nafafiny tany an-tanimboliny. 32Madinika indrindra amin'ny voa famafy rehetra ny voan-tsinapy, saingy rehefa maniry, dia izy no lehibe indrindra amin'ny anana rehetra sady tonga hazo; dia avy ny voro-manidina manao akany honenana ao amin'ny rantsany. 33Ary nilaza fanoharana hafa koa tamin'ny vahoaka i Jesoa ka nanao hoe: --Ny Fanjakàn'ny lanitra dia tahaka ny leviora nalain'ity vehivavy anankiray ary nampifangaroiny tamin'ny koba eran'ny kovetabe mandra-pibohaky ny koba manontolo. 34Fanoharana no nanambaràn'i Jesoa izany rehetra izany tamin'ny vahoaka. Ary tsy nanambara zavatra tamin'ny vahoaka afa-tsy tamin'ny fanoharana i Jesoa, 35hany ka tanteraka ilay voalazan'ny Tompo tamin'ny alalan'ny mpaminany hoe: "Fanoharana no hitenenako; zavatra nafenina hatramin'ny nahariana izao tontolo izao no hambarako." 36Tamin'izay dia nandao ny vahoaka i Jesoa ary nody tany an-trano; dia nanatona Azy ny mpianany ka nanao hoe: --Hazavao aminay ny hevitry ny fanoharana momba ny tsimparifary nafafy an-tanimbary. 37Dia novalian'i Jesoa hoe: --Ny mpamafy ny voa tsara dia ny Zanak'olona; 38ny tanimbary dia izao tontolo izao; ny voa tsara dia ny olona miaina araka ny Fanjakàn'ny lanitra; ny tsimparifary dia ny olona andevozin' ilay Ratsy; 39ny fahavalo namafy ny tsimparifary dia ny devoly; ny taom-pijinjana dia ny fiafaran'izao tontolo izao; ary ny mpijinja dia ny anjely. 40Koa tahaka ny anesorana ny tsimparifary sy andorana azy amin'ny afo no hatao amin'ny fiafaran'izao tontolo izao. 41Hirahin'ny Zanak'olona ny anjeliny; ary ny anjely no hanaisotra tsy ho eo amin'ny Fanjakan'ny Zanak'olona izay rehetra mpitaona ny hafa hanota sy izay mpanao ratsy, 42ka hanipy azy any anatin'ny memy mirehitra; dia any ireo no hitomany sy hikotro-nify. 43Amin'izay kosa ny olo-marina dia hamirapiratra tahaka ny masoandro ao amin'ny Fanjakan'ny Rainy. Izay manan-tsofina hihainoana, aoka hihaino! 44--Ny Fanjakàn'ny lanitra dia tahaka ny harena miafina ao anaty saha. Nisy olona nahita ilay harena ka nafeniny tao ihany aloha; ary noho ny hafaliany dia lasa izy nivarotra ny fananany rehetra, ka nividy izany saha izany. 45--Ary izao koa: ny Fanjakàn'ny lanitra dia tahaka ny amin'ny mpandranto mitady vatosoa. 46Rehefa nahita anankiray sarobidy izy, dia lasa nivarotra ny fananany rehetra, ka nividy izany vatosoa izany. 47--Ary izao koa: ny Fanjakàn'ny lanitra dia tahaka ny harato nalatsaka anaty ranomasina ka nanangona izao karazan-trondro rehetra izao. 48Rehefa feno ny harato, dia notarihina ho eny amoron-drano; ary nipetraka ny mpanarato nifantina ny tsara hataony an-karona, fa ny ratsy kosa nariany. 49Dia tahaka izany no hatao amin'ny fiafaran'izao tontolo izao; ho tonga ny anjely hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny olo-marina, 50ka hanipy azy any amin'ny memy mirehitra: any ireo no hitomany sy hikotro-nify. 51Ary hoy i Jesoa tamin'ny mpianany: --Efa fantatrareo ve izany rehetra izany? Ka novalian'ireo hoe: --Eny, efa fantatray! 52Dia hoy indray i Jesoa taminy: --Koa amin'izany àry, ny mpahay lalàna rehetra izay nanjary mpianatra ao amin'ny Fanjakàn'ny lanitra dia tahaka ny tompon-drakitra izay mamoaka zava-baovao sy tranainy avy amin'ny tahirin-drakiny. 53Rehefa vitan'i Jesoa ireo fanoharana ireo, dia niala teo Izy 54ary nankany amin'ny tanàna nahabe Azy. Nampianatra ny olona tao amin'ny sinagôga i Jesoa, hany ka talanjona ry zareo sady loa-bolana hoe: --Avy taiza re no nahazoan'ilay io izany fahendrena izany sy nahavitany ireny asa mahagaga ireny? 55Tsy ny zanak'i Jôsefa mpandrafitra ve io? Tsy i Maria ve no anaran-dreniny? Tsy i Jakôba sy i Jôsefa ary i Simôna sy i Joda ve no anaran'ireo rahalahiny? 56Ary moa tsy miara-monina amintsika avokoa ve ireo anabaviny? Koa avy taiza àry ny nahazoan'ilay io izany rehetra izany? 57Dia voasakana tsy hino Azy ry zareo. Fa hoy i Jesoa taminy: -- Mpaminany tsy hajaina eo amin'ny tanàna nahabe azy sy eo amin'ny fianakaviany, na dia heni-kaja any an-kafa aza! 58Ary tsy nahavita asa mahagaga firy teo i Jesoa, noho ry zareo tsy nanam-pinoana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\