Matio 14

1Tamin'izany andro izany, dia ren'i Herôda mpanjaka ny lazan'i Jesoa, 2ary hoy izy tamin'ny mpanompony: --I Jôhany Mpanao batisa izay: efa maty izy no velona indray, ka izany no ananany hery ahavitany asa mahagaga. 3I Herôda manko no nampisambotra an'i Jôhany ary nampigadra azy sy nampanao azy am-ponja; ny amin'i Herôdiada, vadin'i Filipo rahalahin'i Herôda, no antony. 4Fa hoy i Jôhany tamin'i Herôda: --Tsy azonao atao ny manambady an'i Herôdiada! 5Dia nifofo ny ain'i Jôhany i Herôda, saingy natahotra ny vahoaka jiosy, satria noheverin-dry zareo ho mpaminanin'Andriamanitra i Jôhany. 6Nony tonga anefa ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'i Herôda, dia nandihy teo anatrehan'ny olona nasaina ny zanakavavin'i Herôdiada ka nahafaly an'i Herôda. 7Noho izany, dia niozonozona mihitsy ity mpanjaka fa hanome an-drazazavavy ny zavatra hangatahiny na inona na inona. 8Rehefa nomen-dreniny hevitra razazavavy, dia niteny hoe: --Omeo ahy etoana an-dovia ny lohan'i Jôhany Mpanao batisa! 9Nalahelo ny mpanjaka; saingy noho izy niozonozona teo anatrehan'ny olona niara-nisakafo taminy, dia nasainy homena an-drazazavavy izany. 10Ary naniraka olona i Herôda hanapa-doha an'i Jôhany tany am-ponja. 11Dia nentina an-dovia ny lohan'i Jôhany; ka nomena an-drazazavavy, ary nentina tany amin-dreniny. 12Tonga kosa ny mpianatr'i Jôhany, ka naka ny faty sy nandevina azy, ary lasa nilaza tamin'i Jesoa ny zava-nitranga. 13Nony nahare izany i Jesoa, dia niala teo ka niondrana an-tsambokely mba hitokana any an-taniefitra. Vao nandre ny foto-dian'i Jesoa ny vahoaka, dia niainga avy amin'ny tanàna samihafa ka nizotra ny moron-drano nanaraka Azy. 14Rehefa nidina avy ao an-tsambokely i Jesoa, dia nahita vahoaka marobe, ka onena azy ary nanasitrana ny marary teo aminy. 15Nony hariva ny andro, dia nanatona an'i Jesoa ny mpianany ka nanao hoe: --Taniefitra ity toerana ity ary ny andro efa hariva; koa ravao ny vahoaka mba hamonjy tanàna hividy sakafo. 16Fa novalian'i Jesoa hoe: --Tsy tokony handeha izy; ianareo no aoka hanome hanina azy. 17Dia hoy ny mpianatra taminy: --Tsy misy afa-tsy mofo dimy sy trondro anankiroa atỳ aminay. 18Ary hoy i Jesoa: --Ento atỳ amiko izany. 19Dia nasain'i Jesoa nipetraka teny amin'ny ahitra ny vahoaka. Noraisin'i Jesoa tamin'izay ny mofo dimy sy ny trondro anankiroa; ary rehefa niandrandra ny lanitra ka nisaotra an'Andriamanitra Izy, dia nanapaka ny mofo sy nanome azy ny mpianatra; ny mpianatra kosa nandroso izany tamin'ny vahoaka. 20Dia samy nihinana avokoa izy rehetra ka voky. Ary nentin'ireo mpianatra ny tapa-mofo aman-trondro ambiny ka nahafeno sobika 12. 21Nefa dia tokony ho dimy arivo ny vatan-dehilahy nihinana teo, afa-tsy ny zaza amam-behivavy. 22Vetivety foana taorian'izay, dia noteren'i Jesoa hiditra tao an-tsambokely ireo mpianatra ary nasainy hialoha Azy eny ampita; fa Izy mbola handefa ny vahoaka hody. 23Rehefa avy nandefa ny vahoaka i Jesoa, dia niakatra tany an-tendrombohitra mba hitokana hivavaka. Nony maizina ny andro, dia i Jesoa irery sisa teo. 24Ny sambokely tamin'izay dia efa kilaometatra vitsivitsy avy eny amorona ary natopatopan'ny alon-drano, satria notohain'ny rivotra. 25Ary tamin'ny maraina efa naneno akoho, dia lasa nanatona ny mpianany i Jesoa, nandeha teny ambony rano. 26Kanjo nahatazana an'i Jesoa nandeha teny ambony rano ireo mpianatra ka raiki-tahotra sady nanao hoe: --Matoatoa io! Niantsoantso mafy ny mpianatra noho ny tahotra. 27Avy hatrany anefa dia niteny i Jesoa nanao taminy hoe: --Mahereza, fa Izaho ity; aoka izay ny tahotra! 28Dia hoy i Petera tamin'i Jesoa: --Tompo ô, raha Ianao tokoa, dia asaovy mankeny aminao eny ambony rano aho. 29Dia novalian'i Jesoa hoe: --Avia! Ary niala tao an-tsambokely i Petera ka nandeha teny ambony rano hankeny amin'i Jesoa. 30Kanjo nony hitan'i Petera fa nahery ny rivotra, dia natahotra izy; ary raha nanomboka nilentika izy, dia niantsoantso mafy hoe: --Tompo ô, vonjeo aho! 31Avy hatrany i Jesoa dia nanatsotra tanana ka nandray an'i Petera ary nanao taminy hoe: --Ry kely finoana, nahoana no nisalasala ianao? 32Ary rehefa tafakatra tao an-tsambokely i Jesoa sy i Petera, dia nitsahatra ny rivotra. 33Ry zareo tao an-tsambokely kosa niankohoka teo anatrehan'i Jesoa sady niteny hoe: --Tena Zanak'Andriamanitra tokoa Ianao! 34Nony tafita ny rano i Jesoa mbamin'ny mpianany, dia tonga teo amin'ny faritanin'i Genesareta. 35Nahafantatra an'i Jesoa ny tompon-tany tao, ka nandefa iraka teny amin'ny tany rehetra manodidina hilaza ny fahatongavany; ary dia nentin'ny olona teo amin'i Jesoa ny marary rehetra. 36Niangavian'ny olona Izy mba hamela ny marary hikasika na dia ny somotraviavin-dambany ihany aza; ary izay rehetra nikasika dia sitrana avokoa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\