Matio 15

1Tamin'izay dia nisy Farisianina sy mpahay lalàna avy tany Jerosalema, nanatona an'i Jesoa ary nanontany Azy hoe: 2--Nahoana ny mpianatrao no mandika ny fomba amam-panao nampitain'ny razantsika? Tsy mba manasa tanana araka ny fomba ara-pivavahana manko ny mpianatrao raha hihinan-kanina! 3Dia novalian'i Jesoa hoe: --Nahoana kosa ianareo no mandika ny didin'Andriamanitra mba hifikiranareo amin'ny fomba amam-panaonareo? 4Fa hoy Andriamanitra hoe: "Hajao ny rainao sy ny reninao", ary koa hoe: "Izay miteny ratsy ny rainy na ny reniny dia aoka hovonoin-ko faty." 5Ianareo kosa manao hoe: "Na iza na iza hilaza amin'ny rainy na ny reniny hoe: Efa nataoko fanatitra ho an'Andriamanitra ny zavatra tokony hanasoavako anao, 6dia tsy mahazo manolotra mari-panajana ho an'ny rainy na ny reniny intsony." Koa ny fomba amam-panaonareo no nanafoananareo ny tenin'Andriamanitra. 7Ry mpihatsaravelatsihy, marina tokoa ny naminanian'i Isaià anareo hoe: 8"Ity vahoaka ity, hoy Andriamanitra, tendro-molotra no anajany Ahy fa ny fony kosa lavitra Ahy mihitsy; 9ka poaka àty ny fivavahana ataony amiko, satria didin'olombelona no ambarany ho fampianarako." 10Dia nantsoin'i Jesoa hankeo aminy kosa ny vahoaka sady nilazany hoe: --Mihainoa ka mahafantara: 11Tsy izay miditra ao ambavan'ny olona no mahaloto azy; fa izay aloaky ny vavan'ny olona no mahaloto azy. 12Tamin'izay dia nanatona an'i Jesoa ny mpianany, ka nanao taminy hoe: --Fantatrao ve fa tezitra mafy ny Farisianina raha nandre izany teny izany? 13Fa novalian'i Jesoa hoe: --Ny voly rehetra tsy nambolen'ny Raiko Izay any an-danitra dia hongotana. 14Avelao any ireo, fa jamba mitantana jamba; ary raha misy jamba mifampitantana, dia hifamarina an-kady. 15Dia niteny i Petera ka nanao taminy hoe: --Hazavao aminay ny hevitr'ilay fanoharana teo. 16Dia hoy i Jesoa: --Ianareo koa ve tsy mahafantatra mandrak'izao? 17Tsy takatrareo ve fa izay rehetra miditra ao am-bava dia lasa any an-kibo ka alefa any amin'ny fanariana azy. 18Fa izay aloaky ny vava kosa dia mipoitra avy ao am-po, ary izany no mahaloto ny olona. 19Satria avy ao am-pon'ny olona no ipoiran'ny sain-dratsy mahatonga azy hamono olona, haka vadin'olona, hijangajanga, hangalatra, hanao vavolombelona tsy marina, ary hanao vava ratsy. 20Izany no mahaloto ny olona; fa ny mihinana tsy misasa tanana, tsy mba mahaloto ny olona. 21Dia niala teo i Jesoa ary nankany amin'ny faritanin'i Tiro sy i Sidôna. 22Ary indro nisy vehivavy kanahanita, avy amin'izany faritany izany, tonga teo amin'i Jesoa sady niantsoantso mafy hoe: --Mamindrà fo amiko, ry Tompo, Zanak'i Davida ô; fa ampahorîn'ny demony mafy loatra ny zanako vavy! 23Tsy namaly teny azy i Jesoa, ka nohatonin'ny mpianany ary nangatahany hoe: --Omeo an-dramatoa io izay tadiaviny, satria miantsoantso mafy manjohy antsika izy. 24Fa novalian'i Jesoa hoe: --Tsy nirahina Aho afa-tsy amin'ireo ondry very, dia ny vahoaka Israely! 25Tonga niankohoka teo anatrehan'i Jesoa anefa ravehivavy ka nanao hoe: --Tompo ô, ampio re aho! 26Dia novalian'i Jesoa hoe: --Tsy mety raha mofon-jaza no alaina ka atsipy ho an'ny amboakely. 27Fa hoy kosa ravehivavy: --Marina izany, Tompoko, kanefa na ny amboakely aza dia mba mihinana ny sombintsombiny latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany. 28Tamin'izay dia niteny i Jesoa nanao taminy hoe: --Lehibe ny finoanao, ramatoa; aoka ho tonga aminao araka izay irînao. Ary nanomboka tamin'io ora io dia sitrana ilay zanany vavy. 29Niainga avy teo i Jesoa dia lasa nankany amoron'ny farihin'i Galilea, ary niakatra nankeo an-tendrombohitra ka nipetraka teo. 30Ary nisy vahoaka betsaka nanatona Azy sady nitondra ny mandringa, ny jamba, ny kilemaina, ny moana, mbamin'ny maro hafa koa; napetraka teo an-tongotr'i Jesoa ireo marary ireo ka nositraniny. 31Gaga ny vahoaka raha nahita ny moana niteny, ny kilemaina nanjary tomady, ny mandringa nandeha tsara sy ny jamba nahiratra, ka dia nanome voninahitra an'ilay Andriamanitr'i Israely. 32Dia nantsoin'i Jesoa ny mpianany hankeo aminy ka nilazany hoe: --Mahonena Ahy ireto vahoaka, satria efa telo andro izao no teto amiko, ka tsy manan-kohanina intsony; ary tsy tiako halefa mody tsy misakafo, fandrao reraka eny an-dalana. 33Dia hoy ny mpianatra taminy: --Aiza no hahitantsika mofo hahavoky vahoaka be toy izao atỳ an-taniefitra atỳ? 34Hoy kosa i Jesoa tamin'ny mpianany: --Misy mofo firy any aminareo? Dia novaliany hoe: --Fito, ary koa trondro madinika vitsivitsy! 35Dia nasain'i Jesoa nipetraka tamin'ny tany ireto vahoaka. 36Ary noraisin'i Jesoa ny mofo fito sy ny trondro; ka rehefa avy nisaotra an'Andriamanitra Izy, dia nanapaka ny mofo sy ny trondro ary nanome azy ny mpianatra; ny mpianatra kosa nandroso izany tamin'ny vahoaka. 37Dia samy nihinana avokoa izy rehetra ka voky. Ary nangonina ny tapa-mofo aman-trondro ambiny ka nahafeno harona fito. 38Nefa dia efatra arivo ny vatan-dehilahy nihinana teo, afa-tsy ny zaza amam-behivavy. 39Dia nalefan'i Jesoa hody ny vahoaka. Avy eo niondrana an-tsambokely Izy ary lasa nankany amin'ny faritany atao hoe Magadàna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\