Matio 16

1Dia nohatonin'ny Farisianina sy ny Tsadoseanina i Jesoa. Te hamandrika Azy ry zareo ka nangataka Azy hanao famantarana ho porofo fa avy amin'Andriamanitra ny fahefàny. 2Izao kosa no tenin'i Jesoa taminy: [ --Nony hariva ny andro, dia hoy ianareo hoe: "Ho tsara ny andro fa mena midorehitra ny lanitra." 3Ary nony maraina ny andro, dia hoy ianareo hoe: "Ho ratsy ny andro anio fa mena antitra ny lanitra." Hainareo vinavinaina ny toetoetry ny lanitra, ka tsy hainareo vinavinaina ve ireo famantarana momba izao andro diavintsika izao?] 4Ratsy fanahy sady mpivadika amin'Andriamanitra ny olona ankehitriny: fatra-pitady famantarana nefa tsy homena famantarana afa-tsy ilay momba an'i Jônà mpaminany! Dia nandao azy ireo i Jesoa ka lasa nandeha. 5Raha niainga hiampita ny rano ireo mpianatra, dia nanadino ny nitondra mofo; 6ary hoy i Jesoa taminy: --Mbà malina ka mitandrema tsy ho voan'ny levioran-dry zareo Farisianina sy Tsadoseanina. 7Fa iretsy mpianany kosa niady hevitra nifampilaza hoe: --Noho isika tsy nitondra mofo angaha izay! 8Tsikaritr'i Jesoa izany ka hoy Izy: --Ry kely finoana, nahoana ianareo no miady hevitra ny amin'ny tsy nitondranareo mofo? 9Mbola tsy takatrareo foana ve? Tsy tsaroanareo ve ny mofo dimy ho an'ny vatan-dehilahy dimy arivo ary ny hamaroan'ireo sobika feno nentinareo nody? 10Tsy tsaroanareo ve ny mofo fito ho an'ny vatan-dehilahy efatra arivo ary ny hamaroan'ireo harona feno nentinareo nody? 11Ka ahoana no tsy ahatakaranareo fa tsy mofo no tiako hambara, fony Izaho nilaza taminareo hoe: "Mitandrema tsy ho voan'ny levioran-dry zareo Farisianina sy Tsadoseanina"? 12Izay vao azon'ny mpianatra fa tsy ny leviora fampiasa amin'ny mofo no nasain'i Jesoa hitandremany tena fa ny fampianaran-dry zareo Farisianina sy Tsadoseanina. 13Dia lasa nankany amin'ny faritany manodidina ny tanàna atao hoe Kesaria-Filipo ry i Jesoa; ary nanontany ny mpianany Izy nanao hoe: --Iza moa ny Zanak'olona, araka ny filàzan'ny olona Azy? 14Dia novalian'ny mpianany hoe: --Misy manao hoe i Jôhany Mpanao batisa; ny sasany kosa manao hoe i Elià; ary ny hafa indray manao hoe i Jeremià na anankiray amin'ireo mpaminanin'Andriamanitra. Ary hoy i Jesoa taminy: 15--Fa ianareo kosa, Iza moa Aho aminareo? 16Dia novalian'i Simôna Petera hoe: --Ianao no ilay Mesia, ny Zanak'ilay Andriamanitra velona! 17Ary niteny tamin'i Petera i Jesoa nanao hoe: --Sambatra ianao, ry Simôna zanakalahin'i Jônà, satria tsy olombelona nofo aman-dra no nanambara izany taminao fa ny Raiko Izay any an-danitra. 18Izaho koa milaza aminao fa ianao no Vato, ary eo ambonin'izany vatolampy izany no hanorenako ny Fiangonako; ary ny herin'ny fahafatesana tsy hahatohitra ny Fiangonako. 19Homeko anao ny fanalahidin'ny Fanjakàn'ny lanitra: ka na inona na inona hofehezinao etỳ an-tany dia ho voafehy koa any an-danitra; ary na inona na inona hovahanao etỳ an-tany dia ho voavaha koa any an-danitra. 20Tamin'izay dia nofeperan'i Jesoa ny mpianany mba tsy hilazalaza na amin'iza na amin'iza fa hoe Izy no ilay Mesia. 21Hatramin'io fotoana io i Jesoa dia nanomboka nilaza mazava tamin'ny mpianany hoe: --Tsy maintsy hankany Jerosalema Aho ka hataon'ny loholona sy ny lohandoha-mpisorona ary ny mpahay lalàna mijaly mafy tokoa, dia hovonoina ho faty; nefa hitsangana velona amin'ny andro fahatelo. 22Fa i Petera kosa nitondra an'i Jesoa hihataka kely sady niteny Azy mafy hoe: --Sanatria aminao izany, ry Tompo! Tsy hihatra aminao velively izany! 23Dia nitodika i Jesoa ary nanao tamin'i Petera hoe: --Mialà amiko, ry Satàna! Ndeha atsy aoriako! Mitarika Ahy amin'ny ratsy ianao, satria tsy hevitr'Andriamanitra no ao an-tsainao fa hevitr'olombelona. 24Avy eo dia hoy i Jesoa tamin'ireo mpianany: --Raha misy te hiara-dia amiko, dia aoka izy handà ny tenany ka hitondra ny hazofijaliany ary hiaraka amiko. 25Fa izay te hamonjy ny ainy no hahavery azy; ary izay hahafoy ny ainy noho ny fitiavany Ahy kosa no hahavonjy azy. 26Fa inona no soa azon'ny olona raha eo am-pelatanany avokoa izao tontolo izao, kanefa ny ainy mitondra faisana? Ary inona no azon'ny olona omena ho takalon'ny ainy? 27Eny, rahatrizay ny Zanak'olona ho avy ombàn'ny voninahitra homen'ny Rainy sady otronin'ireo anjeliny, dia samy hovaliany araka ny nataony avy ny isam-batan'olona. 28Lazaiko marina aminareo fa ny sasany amin'izay manatrika eto dia tsy ho faty raha tsy efa mahita ny Zanak'olona tonga amin'ny maha mpanjaka Azy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\