Matio 18

1Tamin'izay dia nanatona an'i Jesoa ny mpianatra ka nanontany Azy hoe; --Iza moa no lehibe indrindra ao amin'ny Fanjakan'ny lanitra? 2Dia niantso zazakely i Jesoa napetrany teo afovoan'izy rehetra 3ka hoy Izy: --Lazaiko marina aminareo fa raha tsy miova ianareo ka tonga tahaka ny zazakely, dia tsy hiditra mihitsy ao amin'ny Fanjakàn'ny lanitra. 4Koa izay hanetry tena tahaka ity zazakely ity no ho lehibe indrindra ao amin'ny Fanjakàn'ny lanitra. 5Ary na iza na iza handray zazakely anankiray tahaka ity amin'ny anarako dia Izaho no raisiny. 6--Na iza na iza mitarika ny anankiray amin'itony madinika mino Ahy itony hanao ratsy, dia aleo izy anantonana vatobe fikoseham-bary eo amin'ny vozony, ka halentika any anaty ranomasina mangitsokitsoka. 7Tataovan-doza izao tontolo izao satria betsaka ny toe-javatra mitarika amin'ny ratsy! Eny, tsy maintsy hisy ny toe-javatra mitarika amin'ny ratsy, kanefa mampalahelo izay olona hahatonga izany! 8Raha mitarika anao amin'ny ratsy ny tananao ila na ny tongotrao ila, dia tapaho ka ario lavitra anao; fa aleo ianao tokan-tanana na tokan-tongotra nefa tafiditra any amin'ny fiainana toy izay ary tanan-droa na tongotra roa nefa atsipy any amin'ny afo maharitra mandrakizay. 9Ary raha mitarika anao amin'ny ratsy ny masonao ila, dia esory ka ario lavitra anao; fa aleo ianao toka-maso nefa tafiditra any amin'ny fiainana toy izay ary maso roa nefa atsipy any amin'ny lohasahan'afo. 10--Tandremo fandrao ataonareo tsinontsinona na dia ny anankiray amin'itony madinika itony aza. Eny, lazaiko aminareo fa ny anjelin'izy ireny, any an-danitra, dia manatrika lalandava ny Raiko Izay any an-danitra. 11[Satria ny hitady sy hamonjy ny very no nahatongavan'ny Zanak'olona.] 12Ahoana no hevitrareo? Raha misy olona manana ondry zato ka mania ny anankiray, moa tsy hamela ny 99 eo an-tampon-kavoana ve izy ary hiezaka hitady ilay nania? 13Ary raha tàhiny ilay nania ka hitan'ny tompony, dia lazaiko marina aminareo fa hifaliany bebe kokoa noho ny 99 tsy nania. 14Toy izany koa, tsy sitraky ny Rainareo Izay any an-danitra hisy very na dia ny anankiray amin'itony madinika itony aza! 15--Raha diso taminao ny havana iray finoana, dia hatòny; ary ianao sy izy mitokana iny no asehoy azy ny hadisoany. Raha mihaino anao izy, dia efa azonao ny havanao. 16Fa raha tsy mihaino anao izy, dia makà olona iray na roa hiaraka aminao mba "hitombenan'ny raharaha rehetra noho ny tenin'ny vavolombelona roa na telo", araka ny voalazan'ny Soratra Masina. 17Fa raha tsy mihaino azy ireo izy, dia ambarao amin'ny iray Fiangonana; ary raha tsy mihaino ny iray Fiangonana koa izy, dia ataovy toy ny hafa firenena sy toy ny mpamory hetra. 18Lazaiko marina aminareo fa na inona na inona hofehezinareo etỳ an-tany dia ho voafehy koa any an-danitra; ary na inona na inona hovahanareo etỳ an-tany dia ho voavaha koa any an-danitra. 19--Lazaiko marina aminareo koa fa raha misy roa aminareo mifanaiky etỳ an-tany fa hangataka zavatra na inona na inona am-bavaka, dia ho azony avy amin'ny Raiko Izay any an-danitra izany. 20Satria na aiza na aiza iangonan'olona roa na telo amin'ny anarako, dia eo afovoany Aho. 21Tamin'izay dia nanatona an'i Jesoa i Petera ka nanontany Azy hoe: --Tompo ô, impiry moa aho no tokony hamela ny havana iray finoana raha diso amiko izy? Hatramin'ny impito ve? 22Dia hoy i Jesoa taminy: --Tsy hatramin'ny impito ihany no lazaiko aminao fa hatramin'ny impitopolo impito! 23Koa amin'izany, ny Fanjakàn'ny lanitra dia tahaka ny amin'ny mpanjaka anankiray izay te hampamoaka ireo mpanompony momba ny kaontim-bolany. 24Raha vao natomboka ny fampamoahana, dia nentina teo anatrehan'ny mpanjaka ity mpanompo izay nananany trosa denàry enimpolo tapitrisa. 25Ary noho izy tsy nanan-kaloa, dia nasain'ny tompony hamidy ho andevo ny tenan'ilay mpanompo mbamin'ny vady aman-janany ary hamidy koa ny fananany rehetra, mba handoavana ny trosa. 26Dia niantoraka sy niankohoka teo anoloan'ny mpanjaka ilay mpanompo sady nanao hoe: "Mba omeo andro re aho fa haloako avokoa ny anao!" 27Onena azy kosa ilay tompony ka namoy ny trosa taminy ary nandefa azy. 28Vao tafavoaka anefa ilay mpanompo, dia tojo ity mpanompo namany izay nananany trosa denàry zato. Noraisin'ilay mpampitrosa teo am-bozona izy, ka nokendainy sady nataony hoe: "Aloavy izay trosako aminao." 29Dia niantoraka teo anoloan'ilay mpampitrosa izy sady nifona taminy nanao hoe: "Mba omeo andro re aho, fa haloako ny anao!" 30Tsy nety anefa ilay mpampitrosa fa lasa nampanao azy am-ponja mandra-pandoany ny trosa. 31Nalahelo mafy ireo mpanompo namany nony nahita ny zava-nitranga, ka lasa nitantara izany rehetra izany tamin'ny tompony. 32Dia nampanalain'ny tompony tamin'izay ilay mpanompo nananany trosa be ka noteneniny hoe: "Mpanompo ratsy fanahy ianao! Efa nafoiko avokoa ny trosako taminao, noho ianao nifona tamiko. 33Ka moa tsy tokony mba hamindranao fo koa ve ilay mpanompo namanao tahaka ny namindrako fo taminao?" 34Dia tezitra ny tompony ka nanolotra an'ilay mpanompo ratsy fanahy mba hatao am-ponja sy hampijalîna mandra-pandoany ny trosany manontolo. 35Dia nofaranan'i Jesoa hoe: --Ho tahaka izany koa no hataon'ny Raiko Izay any an-danitra aminareo, raha tsy samy mamela ny havanareo amin'ny fonareo tokoa ianareo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\