Matio 19

1Rehefa nahavita izany anatranatra izany i Jesoa, dia niala tao Galilea ary nankany amin'ny faritra antsisin'i Jodea, eny andafin'ny ony Jôrdàna. 2Vahoaka maro no nanaraka Azy ary nahasitrana ny marary teo i Jesoa. 3Dia nisy Farisianina nanatona Azy mba hamandrika Azy ka nanontany hoe: --Azon'ny lehilahy atao ve ny manary vady na inona na inona antony? 4Dia izao no navalin'i Jesoa: --Tsy mbola novakînareo tao amin'ny Soratra Masina ve fa ilay Mpahary, hatrany am-piandohana, dia "nanao ny olona ho lahy sy vavy", 5sady niteny hoe: "noho izany, dia handao ny ray aman-dreniny ny lehilahy ka hikambana amin'ny vadiny, ary dia ho tena iray ihany izy roroa." 6Koa tsy roa intsony rehefa mpivady fa tena iray ihany; noho izany, izay nakamban'Andriamanitra dia aoka tsy hosarahin'olombelona. 7Fa hoy ireo Farisianina tamin'i Jesoa: --Koa nahoana àry no nandidian'i Mosesy ny lehilahy hanome taratasy fisaraham-panambadiana ho an'ny vadiny rehefa hanary azy? 8Dia novalian'i Jesoa hoe: --Noho ianareo mafy fo no namelan'i Mosesy anareo hanary vady, fa tsy toy izany hatrany am-piandohana. 9Izao kosa no lazaiko aminareo: na iza na iza lehilahy manary vady, afa-tsy noho ny fifandraisana mamoafady, ka mampakatra vehivavy hafa, dia manitsakitsaka ny vadiny teo aloha. 10Ary ny mpianatra kosa niteny tamin'i Jesoa hoe: --Raha izany no takîna amin'ny lehilahy manoloana ny vadiny, dia aleo tsy manambady! 11Fa novaliany hoe: --Tsy ny olona rehetra no mandray izany fampianarana izany, fa izay nomen'Andriamanitra fahasoavana ihany. 12Eny, misy olona tsy hanambady noho ny antony samihafa: ao ny tsy manambady, satria manan-kilema hatrany an-kibon-dreniny; ao ny tsy manambady, satria noterena hahazo takaitra; ary ao ny tsy manambady an-tsitrapo noho ny Fanjakàn'ny lanitra. Izay afa-mandray izany, aoka handray! 13Tamin'izay dia nisy ankizy madinika maro nentin'ny olona teo amin'i Jesoa hametrahany tanana sy hivavahany. Notenenin'ny mpianatra mafy ireo olona ireo, 14fa hoy kosa i Jesoa: --Avelao ny ankizy madinika hanatona Ahy, fa aza raràna, satria an'ny toa azy ireny ny Fanjakàn'ny lanitra. 15Dia nametra-tanana tamin'ireo ankizy madinika ireo i Jesoa vao niala teo. 16Ary indro nisy tovolahy nanatona an'i Jesoa ka nanao taminy hoe: --Mpampianatra ô, inona no tsara tokony hataoko hahavelona aina ahy mandrakizay? 17Dia hoy i Jesoa taminy: --Nahoana Aho no anontanianao ny amin'izay tsara? Tokana no tsara tapitra ohatra. Raha te hiroso amin'ny fiainana kosa ianao, dia tandremo ny didy! 18Fa hoy ilay zatovo taminy: --Didy sahala amin'inona moa izany? Ka izao no navalin'i Jesoa: --Ny didy sahala amin'ny hoe: Aza mamono olona, aza maka vadin'olona, aza mangalatra, aza manao vavolombelona tsy marina; 19hajao ny rainao sy ny reninao, ary tiavo ny namanao tahaka ny itiavanao ny tenanao! 20Dia hoy ilay zatovo taminy: --Izany rehetra izany dia efa voatandriko; ka inona no mbola tsy ampy amiko? 21Ary i Jesoa nanao taminy hoe: --Raha te ho velona aina tanteraka ianao, ndeha amidio ny fanananao ka zarao amin'ny mahantra ny vidiny, dia hanana rakitra any an-danitra ianao; raha efa izany, dia avia hiaraka amiko! 22Nony nandre izany teny izany ilay zatovo, dia lasa nandeha tamin'alahelo, satria nanan-karem-be. 23Tamin'izay i Jesoa dia niteny tamin'ny mpianany hoe: --Lazaiko marina aminareo fa sarotra amin'ny mpanankarena ny hiditra ao amin'ny Fanjakàn'ny lanitra. 24Ary hoy koa Aho aminareo: moramora kokoa ny hidiran'ny rameva ao amin'ny vodifanjaikely noho ny hidiran'ny mpanankarena ao amin'ny Fanjakàn'Andriamanitra! 25Talanjona tokoa ny mpianatra raha nandre izany ka vaky vava hoe: --Iza àry no mety ho voavonjy? 26Fa nojeren'i Jesoa tsara ireto mpianany sady nataony hoe: --Raha amin'ny olombelona, dia zavatra tsy hainy izany; fa raha amin'Andriamanitra, dia hainy avokoa ny zavatra rehetra. 27Tamin'izay i Petera dia niteny tamin'i Jesoa hoe: --Indro izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra, ary dia izao miaraka aminao izao; ka inona àry no ho azonay? 28Dia hoy i Jesoa tamin'ny mpianany: --Lazaiko marina aminareo fa rehefa hohavaozina tanteraka izao tontolo izao ka hipetraka eo amin'ny sezafiandrianany be voninahitra ny Zanak'olona, ianareo 12 lahy niaraka tamiko dia samy hipetraka amina sezafiandrianana mba hitsara ny foko 12 amin'i Israely. 29Ary izay rehetra mahafoy trano na mpiray tampo na ray aman-dreny na zanaka na tany noho ny fitiavana Ahy dia hahazo injato henin'izany ary hanana anjara amin'ny fiaina-maharitra mandrakizay. 30Maro amin'ireo voalohany no ho farany, ary maro amin'ireo farany no ho voalohany.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\