Matio 20

1Fa ny Fanjakàn'ny lanitra dia tahaka ny amin'ity lehilahy anankiray tompona tanimboaloboka. Niainga vao maraina be ralehilahy hanakarama mpiasa ho any an-tanimboalobony. 2Ka rehefa nifanekeny denàry anankiray avy isan'andro ireo mpiasa, dia nirahiny hiasa any an-tanimboalobony. 3Niainga indray izy tamin'ny sivy maraina ka nahita mpiasa hafa nidonana-poana teo an-kianja 4ary niteny taminy hoe: "Ndeha koa ianareo miasa any an-tanimboaloboko fa homeko izay karama ara-drariny." Dia nankany ireo. 5Niainga koa izy tamin'ny 12 antoandro sy tamin'ny telo tolakandro, ary dia nanao toy izany. 6Niainga farany izy tamin'ny dimy hariva ka mbola nahita mpiasa hafa nidonana-poana ary nanontany azy hoe: "Nahoana ianareo no midonana-poana eto mandritra ny andro tontolo?" 7Fa hoy ireo taminy: "Satria tsy nisy nanakarama anay!" Dia hoy ralehilahy taminy: "Ndeha koa ianareo miasa any amin'ny tanimboaloboko." 8--Nony hariva ny andro, dia hoy ny tompon'ilay tanimboaloboka tamin'ny mpitandrim-pananany hoe: "Antsoy ny mpiasa ary aloavy ny karamany, ka aseseo avy amin'ireo nilatsaka farany ka hatramin'ireo nilatsaka voalohany." 9Dia tonga ireo nilatsaka tamin'ny dimy hariva ka nandray denàry anankiray avy. 10Tonga kosa ireo nilatsaka voalohany ary nanampo handray bebe kokoa, kanjo denàry anankiray avy ihany koa no voarainy. 11Teo am-pandraisana izany, dia nimonomonona tamin'ny tompon'ilay tanimboaloboka ireto mpiasa ireto 12nanao hoe: "Ireo nilatsaka farany ireo dia ora iray monja no niasany, kanefa nampitovînao karama aminay nisasatra nandritra ny andro sady niaritra ny hafanana." 13Dia novalian'ilay tompon'ny tanimboaloboka ny anankiray tamin'ireo ka nilazany hoe: "Ry sakaiza, tsy manao zavatra tsy an-drariny aminao aho. Moa tsy denàry anankiray ve no nifanekenao tamiko? 14Raiso ny anao, dia mandehana; fa ilay nilatsaka farany dia tiako homena toraka ny anao koa. 15Tsy azoko anaovana izay tiako ve ny fananako? Sa mialona ianao satria mazava fo aho?" 16Dia nofaranan'i Jesoa hoe: --Dia toy izany, ny farany ho voalohany ary ny voalohany ho farany! 17Tamin'i Jesoa niakatra ho any Jerosalema dia nalainy nitokana ny mpianatra 12 lahy ka teny am-pandehanana no nilazany hoe: 18--Indro miakatra ho any Jerosalema isika. Ary ny Zanak'olona dia hatolotra an'ireo lohandoha-mpisorona sy mpahay lalàna ka hohelohiny ho faty; 19ry zareo kosa hanolotra Azy amin'ny hafa firenena mba hoesoiny sy hokapohiny ary hohomboany amin'ny hazofijaliana. Kanefa hitsangana velona Izy amin'ny andro fahatelo. 20Tamin'izay dia nanatona an'i Jesoa ny vadin'i Zebedeo mbamin'ireo zanany lahy. Sady niankohoka nanoloana Azy ravehivavy no nangata-javatra taminy. 21Ka hoy i Jesoa tamin-dravehivavy: --Inona no irînao? Dia novaliany hoe: --Omeo teny ireto zanako roa lahy ireto fa hipetraka eo ankavananao ny anankiray ary eo ankavianao ny anankiray, rehefa tonga mpanjaka Ianao. 22Fa hoy i Jesoa: --Tsy fantatrareo mirahalahy izay angatahinareo; vitanareo ve ny hiaritra fijaliana tahaka ny hiaretako? Dia novalian'izy mirahalahy hoe: --Vitanay! 23Ary hoy i Jesoa tamin'izy roa lahy: --Ny fijaliana hiaretako, dia hiaretanareo tokoa; fa izany hoe hipetraka eo ankavanako sy eo ankaviako izany kosa dia tsy miankina amiko, fa ho an'izay nanomanan'ny Raiko azy! 24Nony nandre izany izy folo lahy, dia tezitra tamin'i Jakôba sy i Jôhany. 25Fa nantsoin'i Jesoa izy rehetra ka nilazany hoe: --Fantatrareo fa, eo amin'ny hafa firenena, ny filoha dia manjakazaka; ary ny lehibe dia manampatra fahefana. 26Tsy mba toy izany kosa eo aminareo; fa na iza na iza te ho lehibe eo aminareo dia ho mpanomponareo; 27ary na iza na iza te ho voalohany eo aminareo dia ho mpiasanareo. 28Dia tahaka ny Zanak'olona izany: tsy hotompoina manko no nahatongavany fa hanompo ary hanolotra ny ainy ho fanavotana ny besinimaro! 29Nony niala tao Jerikao i Jesoa mbamin'ny mpianany, dia nisy vahoaka betsaka nanaraka an'i Jesoa. 30Ary indreo nisy jamba roa lahy nipetraka teo amoron-dalana. Reny fa hoe i Jesoa no nandalo, ka niantsoantso mafy izy roa lahy nanao hoe: --Ry Tompo, Zanak'i Davida ô, mamindrà fo aminay! 31Norahonan'ny vahoaka izy roa lahy hangina, kanefa vao mainka koa niantsoantso mafy hoe: --Ry Tompo, Zanak'i Davida ô, mamindrà fo aminay! 32Dia nijanona i Jesoa sady niantso azy roa lahy ka nanao hoe: --Inona no tianareo hataoko aminareo? 33Ary hoy ireo taminy: --Tompo ô, ny mba hampahiratra ny masonay! 34Onena i Jesoa ary nikasika ny mason'ireto jamba. Dia nahiratra niaraka tamin'izay izy roa lahy, ka lasa nanaraka an'i Jesoa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\