Matio 21

1Ary nanakaiky an'i Jerosalema i Jesoa mbamin'ny mpianany sy ny vahoaka tafaraka taminy, ka tonga teo anilan'ny tanàna Betifage, eo amin'ny tendrombohitra atao hoe Analanôliva. Dia naniraka roa lahy tamin'ny mpianany i Jesoa ka nanao taminy hoe: 2--Mankanesa amin'itsy tanàna manoloana anareo itsy. Vantany vao migadona ao ianareo, dia hahita boriky vavy mifatotra sy ny zanany miaraka aminy; vahao ilay boriky vavy dia ento atỳ amiko ombàn-janany. 3Ary raha misy olona manontany anareo, dia valio hoe: "Misy ilàn'ny Tompo azy!" Dia havelany hoentinareo miaraka amin'izay ny boriky vavy sy ny zanany. 4Izany dia tonga mba ho tanteraka ilay voalazan'ny Tompo tamin'ny alalan'ny mpaminany hoe: 5"Izao lazaina amin'ny mponina ao Tsiôna: Indro ny mpanjakanareo fa tonga eo aminareo, feno halemem-panahy sady mitaingina boriky vavy dia boriky vavy ombàn-janany, zanaky ny mitondra zioga." 6Dia nandeha ireto mpianatra ka nanao araka ny nandidian'i Jesoa azy. 7Nentin'izy roa lahy ny boriky vavy ombàn-janany; ary ny mpianatra rehetra dia samy nametraka ny lambany teo ambonin'ny boriky vavy ombàn-janany, ka tambony lamba i Jesoa no nitaingina. 8Be tokoa ny vahoaka namelatra ny lambany teny amin'ny lalan'i Jesoa; ny sasany kosa rantsan-kazo tinapaka no naparitany teny amin'ny lalan'i Jesoa. 9Ary ny vahoaka izay nialoha Azy sy izay nanaraka dia samy niantsoantso hoe: "Dera anie ho an'ny Zanak'i Davida! Hombam-pitahiana amin'ny anaran'ny Tompo anie Ilay avy! Dera anie ho an'Andriamanitra any amin'ny avo indrindra!" 10Ary nony efa tafiditra tao Jerosalema i Jesoa, dia nihotakotaka avokoa ny iray tanàna ka nanontany hoe: --Iza moa io lehilahy io? 11Dia novalian'ny vahoaka hoe: --Io no Jesoa mpaminany, Izay avy any Nazareta tanànan'i Galilea! 12Dia namantana tao an-kianjan'ny tempoly i Jesoa; ka ireo mpivarotra sy mpividy teo dia noroahiny avokoa, ny latabatr'ireo mpanakalo vola sy ny sezan'ireo mpivaro-boromahailala nazerany; 13ary hoy i Jesoa tamin'ireo olona ireo: --Izao no voalazan'ny Soratra Masina: "Ny tranoko dia hantsoina hoe trano fivavahana." Nefa he ity izy ataonareo zohy fieren'ny mpangalatra! 14Ary nisy jamba sy mandringa nanatona an'i Jesoa tao an-kianjan'ny tempoly ka dia nositraniny. 15Fa tezitra mafy kosa ireo lohandoha-mpisorona sy ireo mpahay lalàna nony nahita ny zava-mahagaga nataony sy nahita ny ankizy madinika niantsoantso tao an-kianjan'ny tempoly hoe: "Dera anie ho an'ny Zanak'i Davida!" 16Ka hoy ry zareo tamin'i Jesoa: --Renao ve izay lazain'ireo? Dia novaliany hoe: --Eny, reko tokoa! Sady tsy mbola novakînareo ve ny andinin'ny Soratra Masina hoe: "Ny vavan'ny ankizy madinika aman-jaza minono avy no nataonao hahazoan-dera"? 17Dia nilaozan'i Jesoa ry zareo; ary niala tao an-tanàna Izy hankany Betania, ka nandry tany. 18Dia niverina maraina ho any an-tanàna i Jesoa ary nahatsiaro noana. 19Nahatazana aviavy anankiray teo amoron-dalana Izy, dia lasa nankeo; kanjo tsy nahita na inona na inona teo aminy afa-tsy raviny fotsiny. Dia hoy i Jesoa tamin'ilay aviavy: --Tsy hamoa intsony ianao na oviana na oviana! Ary vetivety foana dia maina ilay aviavy. 20Gaga ny mpianatra nahita izany ka vaky vava hoe: --Ahoana re no nahamaina vetivety io aviavy io? 21Dia novalian'i Jesoa hoe: --Izao no lazaiko marina aminareo; raha manam-pinoana ianareo ka tsy misalasala, dia tsy izao nataoko tamin'ny aviavy izao ihany no ho vitanareo, fa na itsy tendrombohitra itsy aza hitenenanareo hoe: "Mialà eo ary mianjerà any an-dranomasina", dia ho tonga izany. 22Raha mino ianareo, na inona na inona hangatahinareo amin'ny fivavahana dia ho azonareo avokoa. 23Nony tafiditra tao an-kianjan'ny tempoly i Jesoa, dia nampianatra. Ary nanatona Azy ny lohandoha-mpisorona sy ny loholon'ny vahoaka jiosy ka nanontany Azy hoe: --Fahefana ahoana moa no anaovanao an'izao? Ary iza no nanome anao izany fahefana izany? 24Dia novalian'i Jesoa hoe: --Izaho koa mba hanontany anareo zavatra anankiray monja; ka raha omenareo valiny Aho, dia holazaiko anareo koa ny fahefana anaovako an'izao zavatra izao. 25Iza no naniraka an'i Jôhany hanao batisa, Andriamanitra sa olombelona? Dia velona ady hevitra ry zareo ka nifampiresaka hoe: --Raha lazaintsika hoe: "Andriamanitra no naniraka azy", dia isika no hataony hoe: "Koa nahoana no tsy ninoanareo i Jôhany?" 26Raha lazaintsika hoe: "Olombelona no naniraka azy", dia ny vahoaka no atahorantsika satria nankatoavin'izy rehetra ho mpaminanin'Andriamanitra i Jôhany. 27Koa dia izao no navalin-dry zareo an'i Jesoa: --Tsy hitanay izay holazaina! Ary hoy i Jesoa taminy: --Izaho koa tsy hilaza aminareo ny fahefana anaovako an'izao zavatra izao. 28Dia hoy indray i Jesoa tamin'ireo lohandoha-mpisorona sy ireo loholona hoe: --Ahoana kosa ny hevitrareo ny amin'ity? Nisy lehilahy nanan-janaka roa lahy. Dia nankeo amin'ny voalohany izy ka niteny taminy hoe: "Ndeha, anaka, miasa any amin'ny tanimboaloboko anio!" 29Ary hoy ny navaliny: "Izao dia izao ihany aho dia handeha, tompoko"; kanjo tsy nandeha ilay io. 30Dia nankeo amin'ny faharoa izy ka niteny taminy toy izany koa. Ary hoy ny navaliny: "Tsy handeha aho"; kanjo nanenina izy taorian'izany ka nandeha ihany. 31Iza moa amin'izy mirahalahy no nanao ny sitrapon-drainy? Dia hoy ireo: --Ilay faharoa! Ary i Jesoa nanao tamin-dry zareo hoe: --Lazaiko marina aminareo fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy mpivarotena dia efa nialoha anareo ao amin'ny Fanjakàn'Andriamanitra. 32Eny, tonga teo aminareo i Jôhany Mpanao batisa, ary naneho taminareo ny lala-marina voasoritr'Andriamanitra, saingy tsy nino an'i Jôhany ianareo, fa ireo mpamory hetra sy vehivavy mpivarotena no nino azy; ary ianareo kosa, na dia efa nahita azy ireny aza, dia mbola tsy nanenina ihany taorian'izany mba hinoanareo an'i Jôhany. 33--Mihainoa fanoharana hafa koa: Nisy mpanan-tany nanamboatra tanimboaloboka sy namefy azy manodidina ary nanao lavaka famiazam-bokatra sy tilikambo fiambenana; dia nampanofa azy tamina mpamboly ary lasa nankany an-tany hafa. 34Nony tonga ny fotoam-pahavokarana, dia nirahiny ho any amin'ireo mpamboly ny mpiasany handray ny vokatra. 35Fa nosamborin'ireo mpamboly ny mpiasany ka ny anankiray nokapohiny, ny anankiray novonoiny ary ny anankiray notorahany vato. 36Dia mpiasa hafa, maro noho ny teo indray, no nirahiny; kanefa nataon'ireo mpamboly toy izany koa. 37Tamin'ny farany dia ny zanany no nirahiny ho any amin'ireo mpamboly, fa hoy ilay tompon'ny tanimboaloboka: "Hananan'ireo hena-maso ny zanako!" 38Vao nahita ity zanany kosa ireo mpamboly, dia nifampiresaka hoe: "Ny mpandova ity, ka ndeha hovonoina dia ho lasantsika ny lovany." 39Dia nosamborin'ireo mpamboly izy ka natosiny tany ivelan'ny tanimboaloboka ary novonoiny ho faty. 40Dia hoy i Jesoa nanontany hoe: --Raha tonga àry ilay tompon'ny tanimboaloboka, inona moa no hataony amin'ireo mpamboly ireo? 41Dia hoy ry zareo taminy: --Ireo olona tsy manana antra ireo dia haringany tsy hananany antra ary ny tanimboaloboka dia hahofany amina mpamboly hafa izay hanome azy ny vokatra isaky ny fotoam-pahavokarana. 42Ary izao no tenin'i Jesoa tamin'ny lohandoha-mpisorona sy ny Farisianina: --Tsy novakînareo angaha ny Soratra Masina manao hoe: "Ny vato nolavin'ny mpanao trano no nanjary vato fehizoro; avy amin'ny Tompo izao, ary dia zava-mahagaga eto ambany masontsika!" 43Noho izany, dia lazaiko aminareo fa hoesorina aminareo ny Fanjakàn'Andriamanitra, ka homena izay firenena hampahavokatra azy. [ 44Izay mianjera amin'izany vato izany dia ho torotoro; ary izay ianjerany kosa ho montsamontsana.] 45Nony nandre ireo fanoharana nataon'i Jesoa ireo ny lohandoha-mpisorona sy ny Farisianina, dia nahatsiaro tena holazainy amin'izany. 46Ary nitady hisambotra Azy ry zareo, saingy natahotra ny vahoaka izay nankatò an'i Jesoa ho mpaminanin'Andriamanitra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\