Matio 22

1Dia nampiasa fanoharana tamin-dry zareo indray i Jesoa ka niteny hoe: 2--Ny Fanjakàn'ny lanitra dia tahaka ity mpanjaka nanao fanasambe noho ny fampakaram-badin'ny zanany lahy. 3Nirahin'ity mpanjaka ireo mpiasany hiantso ny olona nasaina hankao amin'ny fanasambe, fa tsy nety ho avy ireo. 4Dia mpiasa hafa indray no nirahiny sady nataony hoe: "Izao lazaina amin'ireo olona nasaina: Indro ny sakafo efa voaomako, ny ombiko sy ny biby nafahy efa voavono ary ny zavatra rehetra efa vonona; koa tongava amin'ny fanasambe." 5Kanjo tsy nahoan'ireo nasaina izany, fa samy lasa nandeha izy rehetra, ny anankiray any amin'ny saha voleny, ary ny anankiray any amin'ny varotra karakarainy; 6ary ny sasany dia nisambotra ireo mpiasa ka nisetrasetra taminy sy namono azy. 7Tezitra kosa ilay mpanjaka, hany ka nandefa miaramila handringana ireo mpamono olona ireo sy handoro ny tanànany. 8Ary hoy izy tamin'ny mpiasany: "Efa voaomana ny fanasambe, saingy ireo nasaina no tsy mendrika. 9Koa mankanesa any amin'ny fihaonan-dalana, ary izay hitanareo dia asao avokoa ho atỳ amin'ny fanasambe." 10Dia niely eran'ny arabe ireto mpiasa ka namory izay rehetra hitany, na ratsy fanahy na tsara fanahy; ary dia hipoka ny mpihinana ilay trano nanaovana ny fanasambe. 11Niditra kosa ny mpanjaka hizaha ny mpihinana; ary hitany teo ity lehilahy anankiray tsy nanao ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady 12ka nilazany hoe: "Ry sakaiza, ahoana ianao no tafiditra eto, kanefa tsy manana ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady?" Fa tsy nahateny ilay olona. 13Dia hoy ny mpanjaka tamin'ireo mpanompony: "Afatory tongotra aman-tanana ilay io, dia ario any amin'ny maizina any ivelany; ka any izy no hitomany sy hikitro-nify." 14Dia nofaranan'i Jesoa hoe: --Eny, maro no voaantso, fa vitsy no voafidy! 15Tamin'izay dia lasa ireo Farisianina ka niara-nisaina momba izay fanontaniana mety hamandrihany an'i Jesoa. 16Ary naniraka ny mpianany mbamin'ny Herôdianina ry zareo ho any amin'i Jesoa, ka hoy ireto iraka hoe: --Mpampianatra ô, fantatray fa olo-marina Ianao ary mampianatra tsotra ny lalana soritan'Andriamanitra; sady tsy mampaninona Anao izay mety ho hevitry ny hafa, satria tsy mizaha tavan'olona Ianao. 17Koa mba lazao aminay izay hevitrao ny amin'ity: Azonay atao ve ny mandoa hetra amin'ny amperôra rômanina sa tsia? 18Takatr'i Jesoa anefa ny sain-dratsin'ireo ka hoy Izy taminy: --Ry mpihatsaravelatsihy, nahoana no maka fanahy Ahy ianareo? 19Asehoy Ahy ny vola fandoa amin'ny hetra. Dia notoloran-dry zareo denàry anankiray Izy. 20Ary hoy i Jesoa nanontany azy: --Sarin'iza io ary anaran'iza? 21Ka novalian'ireo hoe: --An'ny amperôra rômanina! Tamin'izay dia hoy i Jesoa taminy: --Raha izany àry, dia avereno amin'ny amperôra rômanina izay an'ny amperôra rômanina ary amin'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. 22Gaga ireto iraka nony nandre izany, ary dia nandao an'i Jesoa ka lasa nandeha. 23Androtr'iny ihany, ireo Tsadoseanina izay milaza fa tsy misy fitsanganan'ny maty ho velona dia mba nisy nanatona an'i Jesoa ary nanontany Azy 24hoe: --Mpampianatra ô, izao no voalazan'i Mosesy: "Raha misy lehilahy maty tsy nanan-taranaka, dia aoka ny rahalahiny hampakatra ny vady navelany, mba hiteraka hamela solofo ho an'ny maty." 25Koa nisy teo aminay olona fito mirahalahy. Nampaka-bady ny lahimatoa, saingy maty tsy nanana solofo ka namela ny vadiny ho an'ny rahalahiny. 26Toraka izany koa ity faharoa sy ny fahatelo ary dia hatramin'izy fito mirahalahy. 27Taorian'izy rehetra dia maty koa ravehivavy. 28Amin'ny fitsanganan'ny maty ho velona àry, mba ho vadin'iza amin'izy fito mirahalahy ireo ravehivavy fa izy rehetra efa samy nanambady azy? 29Dia novalian'i Jesoa hoe: --Diso hevitra ianareo fa tsy misy fantatrareo na ny Soratra Masina na ny herin'Andriamanitra? 30Rehefa tonga ny fitsanganan'ny maty ho velona, dia tsy hisy olona hampaka-bady na hampakarina intsony, fa samy hitovy amin'ny anjely any an-danitra avokoa. 31Ary momba ny hoe fitsanganan'ny maty ho velona, moa tsy novakînareo ao amin'ny bokin'i Mosesy ve ilay voalazan'Andriamanitra taminareo hoe: 32"Izaho no Andriamanitr'i Abrahama, sy Andriamanitr'i Itsehàka ary Andriamanitr'i Jakôba"? Tsy Andriamanitry ny maty Izy fa Andriamanitry ny velona. 33Gaga dia gaga ny vahoaka nony nandre izany fampianaran'i Jesoa izany. 34Vao ren'ny Farisianina fa nataon'i Jesoa tsy nanan-kalahatra ny Tsadoseanina, dia vory teo amin'io toerana io ry zareo. 35Ary mpahay lalàna ny anankiray tamin'ireto Farisianina, ka mba hamandrihany an'i Jesoa no nanontaniany Azy hoe: 36--Mpampianatra ô, inona no didy lehibe indrindra ao amin'ny lalàna? 37Dia hoy i Jesoa taminy: --"Tiava ny Tompo Andriamanitrao amin'ny fonao manontolo, amin'ny fanahinao manontolo, ary amin'ny sainao manontolo." 38Izany no didy lehibe indrindra sady voalohany. 39Ary ny faharoa, izay tahaka ny voalohany ihany, dia izao: "Tiava ny namanao tahaka ny itiavanao ny tenanao." 40Ireo didy anankiroa ireo no ifaharan'ny lalànan'i Mosesy manontolo sy ny fampianaran'ny mpaminany. 41Raha mbola vory teo iny kosa ny Farisianina, dia nanontany azy ireo i Jesoa 42nanao hoe: --Ahoana no hevitrareo ny amin'ny Mesia, Zanak'iza moa Izy? Dia novalian'ireo hoe: -- Zanak'i Davida! 43Ary hoy i Jesoa taminy: --Nahoana àry i Davida, rehefa nohazavain'ny Fanahy Masina, no miantso ny Mesia hoe: "Tompoko"? Fa izao no tenin'i Davida: 44"Ny Tompo Andriamanitra dia niteny hentitra tamin'ny Mpanjaka Tompoko hoe: Mipetraha amin'ny sezafiandrianana eto ankavanako; Izaho kosa hanao ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao!" 45Koa raha i Davida àry miantso ny Mesia hoe "Tompoko", ahoana no maha Zanany Azy? 46Dia tsy nisy nahavaly an'i Jesoa na dia teny iray akory aza ry zareo; ary nanomboka hatramin'io andro io dia tsy nisy sahy nanontany Azy intsony.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\