Matio 24

1Dia niala teo an-kianjan'ny tempoly i Jesoa ka lasa nandeha; fa nanatona Azy kosa ny mpianany hampizaha Azy ny rafitry ny tempoly. 2Ary niteny i Jesoa nanao tamin'ny mpianany hoe: --Hitanareo moa ireo rehetra ireo? Lazaiko marina aminareo fa tsy havela hisy vato mifanongoa eo ka tsy harodana! 3Ary nipetraka teo an-tendrombohitra Analanôliva i Jesoa; dia nanatona Azy manokana ireo mpianany ka nanao hoe: --Lazao aminay izay fotoana hahatongavan'izany ary izay hamantarana ny fiavianao sy ny fiafaran'izao tontolo izao. 4Fa novalian'i Jesoa hoe: --Tandremo fandrao hisy hamitaka anareo. 5Fa maro no ho avy hisandoka ny anarako ary hiteny hoe: "Izaho no ilay Mesia"; ary maro ny olona ho voafitany. 6Handre ady sy filazana ady ianareo, koa fadio izay hatahotra; eny, tsy maintsy ho tonga izany, kanefa tsy mbola izany no farany. 7Fa hisy firenena hitsangana hamely firenena, hisy koa fanjakana hitsangana hamely fanjakana; ary hisy mosary sy horohorontany amin'ny toerana samihafa. 8Izany rehetra izany no toy ny santatry ny fanaintainam-piterahana. 9Amin'izany andro izany, dia hatolotry ny olona ianareo hampijalîna sy hovonoina; ary ho halan'ny firenen-drehetra ianareo, satria miandany amiko. 10Amin'izany andro izany koa, dia maro ny olona ho voatarika amin'ny ratsy ka hifampiampanga sy hifankahala. 11Betsaka ireo mpisandoka ho mpaminany no hijoro, ka hamitaka olona maro. 12Ary dia hihanaka tokoa ny ratsy ka hihamangatsiaka ny fitiavana an'Andriamanitra ao am-pon'ny maro; 13Kanefa izay maharitra hatramin'ny farany no ho voavonjy. 14Ary dia hatao antso avo eran'izao tontolo izao ity Vaovao Mahafaly momba ny Fanjakàn'Andriamanitra ity, mba ho vavolombelona amin'ny firenen-drehetra; izay vao ho tonga ny farany. 15--Ho hitanareo tafajoro ao amin'ny Toeramasina ilay fanimbazimbana mahatsiravina, voalazan'i Daniela mpaminanin'Andriamanitra. (Aoka hahazo tsara izay mamaky!) 16Koa amin'izany, izay any Jodea aoka handositra any an-tendrombohitra; 17izay any an-tampon-trano aoka tsy hidina haka izay zavatra ao an-tranony; 18izay any an-tsaha, aoka tsy hiverina haka ny lambany. 19Loza no hanjo ny bevohòka sy ny mitaiza kely amin'ireo andro ireo! 20Mivavaha mba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny sabata no handosiranareo. 21Amin'izany mantsy, dia hisy fijaliana lehibe izay tsy mbola nisy toa azy hatramin'ny niandohan'izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny, sady tsy hisy toa azy intsony koa. 22Raha tsy efa nanapa-kevitra hanafohy ireo andro ireo Andriamanitra, dia tsy hisy olona ho voavonjy; fa noho ny olom-boafidiny, dia hohafohezin'Andriamanitra ireo andro ireo. 23Amin'izany, raha misy olona milaza aminareo hoe: "Indro atỳ ny Mesia", na hoe: "Arỳ Izy", dia aza mino. 24Olona misandoka ho Mesia sy ho mpaminany manko no hijoro, ka haneho famantarana lehibe sy zava-mahagaga hamitahany na dia ny olom-boafidin'Andriamanitra aza raha azony natao. 25Izay àry, fa efa voalazako mialoha taminareo izany. 26Koa raha misy olona milaza aminareo hoe: "Indro any an-taniefitra ny Mesia", dia aza mankany; na hoe: "Indro ato amin'ny toera-miafina ato Izy", dia aza mino. 27Eny, ho tahaka ny tselatra, mipoitra avy any atsinanana ka manazava hatrany andrefana, no fiavian'ny Zanak'olona. 28Fa na aiza na aiza misy ny faty dia any no hifamotoanan'ny voromahery. 29Raha vao afaka ny fijaliana amin'ireo andro ireo, dia hihamaizina ny masoandro, tsy handefa taratra intsony ny volana, hiraraka avy eny amin'ny habakabaka ny kintana ary ho voahozongozona ny herin'ny habakabaka. 30Amin'izay dia hiseho eny amin'ny habakabaka ny famantarana momba ny Zanak'olona; ka handon-tratra avokoa ny firenena rehetra eto an-tany ary hahita ny Zanak'olona tamy eo amin'ny rahon'ny habakabaka sady ombàn-kery sy voninahitra lehibe. 31Dia hisy trompetra haneno mafy; ary hirahin'ny Zanak'olona ireo anjeliny, ka ireo no hanangona ny olom-boafidiny avy any amin'ny vazan-tany efatra, manomboka amin'ny faravodilanitra ankilany ka miafara amin'ny faravodilanitra andaniny. 32--Raiso ho anatra ity fanoharana avy amin'ny aviavy ity: Raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina, dia fantatrareo fa efa akaiky ny fahavaratra. 33Toy izany koa, raha vao hitanareo izany rehetra izany, dia fantaro fa efa akaiky ny Zanak'olona ary mby eo am-baravarana. 34Lazaiko marina aminareo fa mbola tsy ho tapitra akory ity taranaka ity, dia ho tonga izany rehetra izany. 35Ho levona ny tany amana habakabaka, fa ny teniko tsy mba ho levona. 36--Ny amin'izay andro sy ora hahatongavan'izany dia tsy misy mahalala na ny anjely any an-danitra na ny Zanaka, fa izy Ray irery ihany. 37Eny, tahaka ny tamin'ny andron'i Noà, dia ho tahaka izany koa ny fiavian'ny Zanak'olona. 38Fa tamin'ireo andro nialoha ny safodrano dia nihinana sy nisotro ary nampaka-bady na nampakarina ny olona, mandra-pigadon'ny andro nidiran'i Noà tao amin'ny sambofiara, 39ary tsy nanampo na inona na inona ny olona mandra-pahatongan'ny safodrano izay nandringana azy rehetra. Dia ho tahaka izany koa ny fiavian'ny Zanak'olona. 40Amin'izany, hisy roa lahy tafaraka eny an-tsaha; ka ny iray halaina, ny iray havela; 41hisy roa vavy miara-mikoso-bary: ka ny iray halaina, ny iray havela. 42Koa miambena àry, fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny Tomponareo. 43Izao no ataovy ao an-tsaina: raha fantatry ny tompon-trano ny vanim-potoana hiavian'ny mpangalatra amin'ny alina, dia ho niambina izy ary tsy ho namela ny tranony hotamîna. 44Noho izany, aoka ho vonona hatrany koa ianareo, fa ho avy amin'ny ora tsy ampoizinareo ny Zanak'olona. 45--Iza moa no mpanompo mahatoky sy mato-tsaina notendren'ny tompony ho mpandraharaha hifehy ireo mpanompony sady hanome azy ny anjara sakafony ara-potoana? 46Sambatra io mpanompo io raha tonga ny tompony ka mahita azy manao raharaha toy izany. 47Lazaiko marina aminareo fa hotendren'ny tompony hiadidy ny fananany rehetra izy. 48Raha ho ratsy fanahy kosa io mpanompo io ka hanao anakampo hoe: "Mbola haharitra ela ny tompoko", 49ary hihetraketraka amin'ireo mpanompo namany sady hanaram-po hihinana sy hisotro miaraka amin'ny mpimamo, 50dia ho tonga ilay tompony amin'ny andro tsy ampoiziny sy amin'ny ora tsy fantany. 51Hosazîny mafy tokoa io mpanompo io ary hataony miombona anjara amin'ny mpihatsaravelatsihy; any izy no hitomany sy hikitro-nify.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\