Matio 25

1Amin'izay ny Fanjakàn'ny lanitra dia ho tahaka ny amin'ny tovovavy folo izay nitondra ny fanàlany ka lasa hitsena ny mpampakatra. 2Ny dimy tamin'ireo tovovavy ireo dia adala; fa ny dimy kosa hendry. 3Ireo adala dia nitondra ny fanalany, kanefa tsy nitondra solika; 4fa ireo hendry kosa nitondra ny fanalany sady nitondra solika tamin'ny tavoahangin-tsolika. 5Andrasana ela ny fiavian'ny mpampakatra, ka dia samy rendremana avokoa izy folo vavy ary natory. 6Nony mamatonalina, dia nisy niantso mafy hoe: "Intỳ tamy ny mpampakatra! Mandehana ianareo mitsena azy!" 7Tamin'izay dia samy niarina avokoa ireo tovovavy ary samy namboatra ny fanalany. 8Ka hoy ireo adala tamin'ny hendry: "Mba omeo kely amin'ny solikareo izahay, fa efa ho faty ny fanalanay." 9Dia novalian'ny hendry hoe: "Sao tsy ampy ho anay sy ho anareo; fa aleo mankany amin'ny mpivarotra ianareo mividy ho anareo." 10Raha mbola nandeha nividy solika ireo adala, dia tonga ny mpampakatra; ka ireo tovovavy dimy efa vonona no niara-niditra tamin'ny mpampakatra tao amin'ny fanasambe fampakaram-bady ary nohidiana ny varavarana. 11Taorian'izany, dia tonga ireo tovovavy sasany ka nanao hoe: "Tompoko, tompoko, vohay izahay!" 12Fa novalian'ny mpampakatra hoe: "Lazaiko marina aminareo fa tsy fantatro ianareo." 13Dia nofaranan'i Jesoa hoe: --Miambena àry ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. 14Ny Fanjakàn'ny lanitra dia tahaka ny amin'ny lehilahy handeha any an-tany hafa, ka niantso ny mpanompony ary nametraka ny fananany taminy. 15Koa ny anankiray dia nomeny denàry 30000, ny anankiray denàry 12000 ary ny anankiray denàry 6000, samy araka izay fahaizany avy. Dia lasa ralehilahy tompom-pananana nandeha any an-tany hafa. 16Avy hatrany ilay nandray denàry 30000 dia nampiasa izany ka nahazo tombony denàry 30000. 17Toy izany koa no nataon'ilay nandray ny denàry 12000 ka nahazo tombony denàry 12000. 18Fa ilay nandray denàry 6000 kosa dia lasa nihady tany ka nandevina ny volan'ny tompony. 19Nony ela, dia niverina ny tompon'ireo mpanompo ireo ka nampamoaka azy telo lahy ny amin'ny petra-bolany. 20Dia nanatona ilay nandray denàry 30000 ka nanolotra denàry 30000 hafa koa sady nilaza hoe: "Denàry 30000, tompoko, no napetrakao tamiko; indro fa nahazo denàry 30000 hafa tombony aho." 21Dia hoy ny tompony taminy: " Mahafinaritra izany, ry mpanompo tsara sy mahatoky! Nahatoky tamin'ny zava-madinika ianao ka dia tendreko hiandraikitra zava-dehibe; avia hiombon-kafaliana amiko tomponao!" 22Dia nanatona koa ilay nandray denàry 12000 ary nilaza hoe: "Denàry 12000, tompoko, no napetrakao tamiko; indro fa nahazo denàry 12000 hafa tombony aho." 23Dia hoy ny tompony taminy: "Mahafinaritra izany, ry mpanompo tsara sy mahatoky! Nahatoky tamin'ny zava-madinika ianao, ka dia tendreko hiandraikitra zava-dehibe; avia hiombon-kafaliana amiko tomponao!" 24Dia nanatona kosa ilay nandray denàry 6000 ary nilaza hoe: "Fantatro, tompoko, fa lehilahy mila voatsiary ianao, ka mijinja amin'izay tsy namafazanao ary manangona amin'izay tsy nanelezanao. 25Dia natahotra aho ka lasa nandevina ny volanao tao anaty tany; koa indro fa averiko aminao ny fanananao." 26Dia hoy ny tompony taminy: "Mpanompo ratsy sady kamo raha ianao! Fantatrao fa mijinja amin'izay tsy namafazako aho ary manangona amin'izay tsy nanelezako. 27Noho izany, tokony ho napetrakao tany amin'ny banky ny volako ary ho noraisiko mbamin'ny zana-bola ny fananako rehefa tafaverina aho. 28Koa alao ny denàry 6000 eny aminy, dia omeo an'ilay manana denàry 60000. 29Eny, izay rehetra manana no homena hatrany ary hanam-be; fa izay tsy manana kosa, na izay kely ananany aza dia halàna aminy. 30Ary io mpanompo tsy misy ilana azy io, roahy any amin'ny haizina any ivelany; ka any izy no hitomany sy hikitro-nify." 31--Rehefa ho avy amin'ny voninahitra maha mpanjaka Azy ny Zanak'olona sady hotronin'ny anjely rehetra, dia hipetraka eo amin'ny sezafiandrianany mamirapiratra. 32Ary hangonina eo anatrehan'ny Zanak'olona ny firenena rehetra. Dia hanavaka ny olona ho roa tonta ny Zanak'olona, tahaka ny mpiandry manavaka ny ondry amin'ny osy; 33ka ny ondry no hataon'ny Zanak'olona eo ankavanany fa ny osy hataony eo ankaviany. 34Ary dia izao no holazain'ny Mpanjaka amin'izay eo ankavanany: "Avia ianareo nombàn'ny Raiko fitahiana; raiso ho lova ny Fanjakana izay voavoatra ho anareo hatrizay nahariana an'izao tontolo izao. 35Fa noana Aho, dia nomenareo hanina; nangetaheta Aho, dia nomenareo hosotroina; nivahiny Aho, dia nampiantranoinareo; 36tsy nitafy Aho, dia notafînareo; narary Aho, dia nokarakarainareo; tany am-ponja Aho, dia novangianareo." 37Ary dia hanontany Azy ny olo-marina ka hanao hoe: "Tompo ô, oviana Ianao no hitanay noana ka nomenay hanina; na nangetaheta ka nampisotroinay? 38Oviana Ianao no hitanay nivahiny ka nampiantranoinay, na tsy nitafy ka notafînay? 39Oviana Ianao no hitanay narary na tany am-ponja ka novangianay?" 40Dia hovalian'ny Mpanjaka hoe: "Lazaiko marina aminareo fa araka izay nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto havako madinika indrindra ireto no nataonareo tamiko." 41Ary dia izao kosa no holazain'ny Mpanjaka amin'izay eo ankaviany: "Mialà amiko ianareo voaozona, mandehana any amin'ny afo maharitra mandrakizay izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. 42Fa noana Aho, dia tsy nomenareo hanina; nangetaheta Aho, dia tsy nomenareo hosotroina; 43Nivahiny Aho, dia tsy nampiantranoinareo; tsy nitafy Aho, dia tsy notafînareo; narary sy tany am-ponja Aho, dia tsy nokarakarainareo." 44Ary dia hanontany Azy kosa ireo ka hanao hoe: "Tompo ô, oviana Ianao no hitanay noana na nangetaheta, na nivahiny, na tsy nitafy, na narary, na tany am-ponja ka tsy nampianay?" 45Dia hovalian'ny Mpanjaka hoe: "Lazaiko marina aminareo fa araka izay tsy nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto havako madinika indrindra ireto no tsy nataonareo tamiko." 46Dia hiroso ho any amin'ny fijaliana maharitra mandrakizay ireo fa ny olo-marina kosa ho any amin'ny fiaina-maharitra mandrakizay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\