Matio 27

1Nony maraina ny andro, dia nikaon-doha avokoa ny lohandoha-mpisorona sy ny loholon'ny vahoaka jiosy hamelezana an'i Jesoa, mba hampanamelohana Azy ho faty. 2Dia nampamatotra Azy ry zareo sy nitondra Azy ary nanolotra Azy an'i Pilato governora rômanina. 3Tamin'izay i Jodasy, ilay nanolotra an'i Jesoa, dia nahita fa voaheloka ho faty i Jesoa. Ary nanenina i Jodasy ka namerina ny sekela volafotsy telopolo tamin'ny lohandoha-mpisorona sy ny loholona 4sady nilaza hoe: --Nanota aho fa nanolotra olona tsy manan-tsiny hovonoina. Fa hoy ireo: --Ahoanay inona izany? Raharahanao ny anao! 5Sady nanipy ny vola tao amin'ny Toeramasina i Jodasy no niala teo, ary dia lasa nananton-tena. 6Ireo lohandoha-mpisorona kosa naka ny vola ary niteny hoe: --Tsy azo alatsaka amin'ny rakitry ny tempoly ireto vola ireto satria vidin-dra. 7Rehefa nikaon-doha ry zareo, dia nampiasa ny vola hividianana ny sahan'ny mpanefy vilany mba hatao fasam-bahiny. 8Izany no iantsoana io saha io mandraka androany hoe Sahan-dra. 9Tamin'izay dia tanteraka ilay voalazan'ny Tompo tamin'ny alalan' i Jeremià mpaminany hoe: "Nalaiko ny sekela volafotsy telopolo (karaman'ilay nokaramain'ny Israelita sasany) 10ary nomeko hividianana ny sahan'ny mpanefy vilany, araka ny nandidian'ny Tompo ahy." 11Dia nijoro teo anatrehan'ny governora i Jesoa ary nanontany Azy ny governora nanao hoe: --Ianao ve no Mpanjakan'ny Jiosy? Dia hoy i Jesoa: --Anao izany teny izany! 12Fa raha niampanga Azy ny lohandoha-mpisorona sy ny loholona, dia tsy novalian'i Jesoa akory. 13Tamin'izay i Pilato dia niteny tamin'i Jesoa hoe: --Tsy renao ve izany zavatra maro iampangany Anao izany? 14Fa tsy namaly an'i Pilato akory i Jesoa na indraim-bava aza, hany ka gaga mihitsy ny governora. 15Ary fanaon'ny governora isaky ny fankalazana ny Paska ny mandefa mpigadra anankiray, dia izay tian'ny vahoaka. 16Nisy mpigadra malaza atao hoe [Jesoa] Barabasy tamin'izay; 17koa dia ny vahoaka tafavory no nitenenan'i Pilato hoe: --Iza no tianareo halefako ho anareo, i [Jesoa] Barabasy sa i Jesoa ilay atao hoe Kristy? 18Fantatr'i Pilato fa fialonana no nanoloran-dry zareo an'i Jesoa, ilay atao hoe Kristy. 19Ary raha mbola nipetraka teo amin'ny fitsarana iny i Pilato, dia naniraka olona ny vadiny hilaza aminy hoe: "Aza manao na inona na inona amin'io olo-marina io, fa nampahory ahy be ihany izay nanofisako Azy any naraina izay!" 20Ny lohandoha-mpisorona sy ny loholona kosa dia nitaona ny vahoaka mba hitaky ny handefasana an'i Barabasy ary ny hamonoana an'i Jesoa. 21Dia niteny tamin'ny vahoaka indray i Pilato nanao hoe: --Iza amin'izy roa lahy ireto no tianareo halefako ho anareo? Ka hoy ny vahoaka: --I Barabasy! 22Dia nanontany azy ireo i Pilato hoe: --Ahoana kosa àry no hataoko amin'i Jesoa, ilay atao hoe Kristy? Fa novalian'izy rehetra hoe: --Aoka Izy hohomboana amin'ny hazofijaliana! 23Dia hoy ny governora: --Fa inona àry no ratsy nataony? Kanjo vao mainka koa niantsoantso mafy ny vahoaka nanao hoe: --Aoka Izy hohomboana amin'ny hazofijaliana! 24Nony hitan'i Pilato fa tsy nahomby izy fa vao mainka nitombo aza ny tabataba, dia naka rano izy ka nanasa tanana teo anatrehan'ny vahoaka sady nanao hoe: --Afa-tsiny amin'ny hahafatesan'io Lehilahy io aho! Raharahanareo ny anareo. 25Dia izao no navalin'ny vahoaka rehetra: --Aoka ho zakainay sy ny taranakay ny fahafatesany! 26Tamin'izay dia nalefan'i Pilato ho azy ireo i Barabasy; fa i Jesoa kosa nasain'i Pilato nokapohina ary natolony mba hohomboana amin'ny hazofijaliana. 27Tamin'izay dia nentin'ny miaramilan'i Pilato ho any amin'ny lapan'ny governora i Jesoa ary novorîn'ireo hankeo amin'i Jesoa ny tarika miaramila iray manontolo. 28Dia nendahan'ireto miaramila ny fitafian'i Jesoa, ary akanjobe miloko jaky no nampitafîny Azy; 29avy eo dia nandrandrana fehiloha tsilo ry zareo ka nasatrony teo an-dohany, ary nampitazona volotara ny tanany ankavanana. Dia nandohalika teo anatrehan'i Jesoa ireto miaramila sady naneso Azy hoe: --Arahaba, ry Mpanjakan'ny Jiosy! 30Dia nororan-dry zareo Izy ary nalainy ilay volotara ka nikapohany ny lohany. 31Nony avy naneso Azy toy izany ireo miaramila, dia nesorin'ireo ny akanjobe teny aminy ka nampanaoviny Azy indray ny fitafiany; ary dia nentiny Izy hohomboana amin'ny hazofijaliana. 32Vao tafavoaka ny tanàna ireo miaramila, dia tojo lehilahy sireneanina atao hoe Simôna, ka nanery azy hitondra ny hazofijalian'i Jesoa. 33Rehefa tonga teo amin'ny toerana atao hoe Gôlgôtà (izay midika hoe Ikarandoha), 34dia nomen-dry zareo divay miharo zava-mangidy i Jesoa hosotroiny; fa nony nanandrana izany Izy, dia tsy nety nisotro. 35Dia nohomboan'ny miaramila tamin'ny hazofijaliana Izy, ary nanaovany antsapaka no fizara ny fitafiany. 36Vita izay, dia nipetraka niambina Azy teo ry zareo. 37Ary teo ambonin'ny lohan'i Jesoa dia nasiany soratra milaza ny nanamelohana Azy hoe: "Ity no Jesoa, ilay Mpanjakan'ny Jiosy." 38Tamin'izay dia nisy jiolahy roa nohomboana tamin'ny hazofijaliana niaraka tamin'i Jesoa, ka ny anankiray teo ankavanany ary ny anankiray teo ankaviany. 39Ireo mpandalo kosa dia nanevateva an'i Jesoa sady nihifikifi-doha 40ka nanao hoe: --Ry Ilay mandrava ny tempoly sy manorina azy anatin'ny telo andro ity, vonjeo ny tenanao, raha Zanak'Andriamanitra tokoa Ianao, ary midîna avy eo amin'ny hazofijaliana! 41Naneso an'i Jesoa toy izany koa ny lohandoha-mpisorona mbamin'ny mpahay lalàna sy ny loholona ka nanao hoe: 42--Namonjy olon-kafa Izy, fa ny tenany tsy hainy vonjena. Mpanjakan'i Israely hono Izy, koa ankehitriny aoka hidina avy eo amin'ny hazofijaliana, dia hinoanay. 43Andriamanitra no itokiany; koa ankehitriny, raha tia Azy Andriamanitra, dia aoka hanafaka Azy, fa hoy Izy manko hoe: "Zanak'Andriamanitra Aho." 44Dia nandatsa Azy toy izany koa ireo jiolahy nohomboana tamin'ny hazofijaliana niaraka taminy. 45Hatramin'ny mitataovovonana dia nanomboka rakotra haizina ny faritany manontolo, ka naharitra hatramin'ny telo tolakandro izany. 46Ary tamin'ny telo tolakandro teo ho eo i Jesoa dia niantso tamin'ny feo mahery nanao hoe: --Ely, Ely, lamà sabaktàny? (izany hoe: "Andriamanitro ô, Andriamanitro ô, nahoana no dia nilaozanao Aho?") 47Ny sasany tamin'ireo olona nijanona teo, raha nandre izany, dia niteny hoe: --Miantso an'i Elià ny anao! 48Niaraka tamin'izay dia nihazakazaka ny anankiray tamin-dry zareo naka spaonjy; dia novontosany vinaingitra ilay spaonjy ary notohiziny volotara ka natohony an'i Jesoa mba hotsentsefiny. 49Fa ny sasany kosa nanao hoe: --Avelao hoe hojerentsika raha ho avy hamonjy Azy tokoa i Elià! 50Fa niantso tamin'ny feo mahery indray i Jesoa, dia niala aina. 51Ary indro ny efitra lamba tao amin'ny Toeramasina fa nitriatra nizara roa hatrany ambony ka hatratỳ ambany. Dia nihorohoro ny tany; nitresaka ny vatolampy; 52ary nisokatra ny fasana ka maro ny olona anisan'ny vahoakan'Andriamanitra efa nodimandry no velona indray. 53Dia niala tao am-pasana ireo olona ireo rehefa nitsangana velona i Jesoa ary niditra tao Jerosalema tanàna masina izy ireo, ka niseho tamin'olona maro. 54Ary ilay kapiteny sy ireo miaramila niambina an'i Jesoa niaraka taminy kosa, raha vao nahita ny horohorontany sy ny zava-nitranga, dia raiki-tahotra mafy sady loa-bolana hoe: --Tena Zanak'Andriamanitra tokoa io Lehilahy io! 55Nisy vehivavy maro koa teo, nitazana avy teny lavidavitra teny: dia ireo niaraka tamin'i Jesoa hatrany Galilea ka nanampy Azy. 56Anisan'ireo i Maria avy any Magdalà, sy i Maria renin-dry i Jakôba sy i Jôsefa mirahalahy, ary ny vadin'i Zebedeo. 57Nony hariva ny andro, dia tonga ity lehilahy mpanankarena avy any amin'ny tanàna atao hoe Harimatia; i Jôsefa no anarany ary mpianatr'i Jesoa ihany koa izy. 58Nanatona an'i Pilato izy nangataka ny vatan'i Jesoa; ary dia nasain'i Pilato nomena azy izany. 59Nalain'i Jôsefa ny vatan'i Jesoa, dia nofonosiny lamba sarobidy madio 60ary napetrany tao amin'ny fasana vaovao izay nampandavahany ho an'ny tenany tamin'ny vatolampy. Rehefa avy nanakodia vato makadiry teo amin'ny vavafasana i Jôsefa, dia lasa nandeha. 61Ary teo i Maria avy any Magdalà sy ilay Maria anankiray hafa ka nipetraka tandrifin'ny fasana. 62Ny ampitson'iny andro fiomanana amin'ny sabata iny, dia niara-nivory tany amin'i Pilato ny lohandoha-mpisorona sy ny Farisianina 63ka nanao hoe: --Tompoko, tsaroanay fa fony mbola velona iny mpamitaka iny dia izao no teniny: "Amin'ny andro fahatelo, dia hitsangana velona Aho." 64Koa asaovy ambenana ny fasany ambara-pahafaky ny andro fahatelo, fandrao avy ireo mpianany hangalatra ny fatiny ka hilaza amin'ny vahoaka hoe: "Nitsangana velona avy tany amin'ny maty Izy"; ka ho ratsy kokoa ny fitaka farany noho ny voalohany. 65Dia hoy i Pilato tamin-dry zareo: --Manana mpiambina ianareo, koa ndeha ataovy tsara antoka ny fasana araka izay fantatrareo fa mety. 66Dia lasa izy ireo ka nataony tsara antoka ny fasana: nasiany tombokase ny vato hidim-pasana sady nametrahany mpiambina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\