Matio 28

1Taorian'ny sabata, raha vao nazava ratsy ny andro alahady, dia lasa nizaha ny fasana i Maria ilay avy any Magdalà sy i Maria anankiray hafa. 2Ary injay nisy horohorontany mahery vaika, fa nisy anjelin'ny Tompo nidina avy tany an-danitra tonga nanakodia ny vato hidim-pasana ary nipetraka teo amboniny. 3Namiratra tahaka ny tselatra ny tarehiny ary fotsy tahaka ny oram-panala ny fitafiany. 4Azon'ny tahotra ireo mpiambina raha nahita azy ka nivadi-po ary nody maty. 5Dia niteny tamin'ireto vehivavy ilay anjely nanao hoe: --Aoka tsy hatahotra ianareo! Fantatro fa i Jesoa, Ilay nohomboana tamin'ny hazofijaliana, no tadiavinareo. 6Tsy ato Izy, satria efa nitsangana velona araka ny voalazany. Avia ka jereo ny toerana nametrahana Azy. 7Ndeha haingana lazao amin'ny mpianany hoe: "Efa nitsangana velona avy tany amin'ny maty Izy, ary indro mialoha anareo any Galilea, ka any no hahitanareo Azy." Izany àry, fa efa nilazako ianareo. 8Dia niala haingana tao am-pasana ireo vehivavy, sady natahotra no faly tokoa, ary nihazakazaka hampandre ny mpianatr'i Jesoa. 9Tampotampoka eo dia nifanatrika tamin'ireto vehivavy i Jesoa ary niteny taminy hoe: --Ho ao aminareo anie ny fiadanana! Dia nanatona an'i Jesoa ireto vehivavy ka namihina ny tongony sady nitsaoka Azy. 10Tamin'izay dia hoy i Jesoa taminy: --Aoka izay ny tahotra! Ndeha ampandreneso ireo mpianatro izay rahalahiko, ary asaovy mankany Galilea fa any no hahitany Ahy. 11Raha mbola teny an-dalana ireto vehivavy, dia indreny tafaverina tao an-tanànan'i Jerosalema ny sasany tamin'ireo mpiambina ny fasana ka nitantara ny zava-nitranga rehetra tamin'ny lohandoha-mpisorona. 12Dia nivory niaraka tamin'ireo loholona ny lohandoha-mpisorona; ka rehefa nikaon-doha, dia nanome vola be ny miaramila ry zareo 13sady nanao taminy hoe: --Lazao fa tonga alina ny mpianatr'i Jesoa nangalatra ny fatiny, raha sendra natory ianareo. 14Ary raha ren'ny governora izany, dia izahay no handresy lahatra azy sady hanao izay tsy hampaninona anareo. 15Dia nandray ny vola ny miaramila ka nanao araka ny teny nomen-dry zareo azy. Ary izany tantara izany no niely tamin'ireo Jiosy mandraka androany. 16Ary ny mpianatra 11 lahy dia nankany Galilea, any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesoa halehany. 17Nony nahita an'i Jesoa ny mpianatra, dia nitsaoka Azy; kanefa mbola nisalasala ihany ny sasany. 18Dia nanatona azy rehetra i Jesoa ka nanao taminy hoe: --Efa nomena Ahy avokoa ny fahefana any an-danitra sy etỳ an-tany; 19koa mandehana ianareo, ataovy mpianatro ny firenena rehetra; ka ataovy batisa ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, 20sady ampianaro hitandrina ny zavatra rehetra nandidiako anareo. Ary indro Aho miaraka aminareo isan'andro vaky mandra-pahatongan'ny fiafaran'izao tontolo izao.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\