Matio 3

1Tamin'izany vaninandro izany, dia niseho tany an-taniefitr'i Jodea i Jôhany Mpanao batisa, ary nanao antso avo hoe: 2--Ialao ny toe-dratsy fa efa akaiky ny Fanjakàn'ny lanitra! 3Izy no ilay voalazan'ny Tompo tamin'ny alalan'i Isaià mpaminany hoe: "Injany misy feon'olona miantso mafy ao an-taniefitra hoe: Amboary ny lalan'ny Tompo; ahitsio ny hizorany!" 4Akanjo volon-drameva ary fehikibo hoditra no fanaovan'i Jôhany; valala sy tantely remby no sakafony. 5Tamin'izay dia nirohotra nankany amin'i Jôhany ny olona avy any Jerosalema sy avy any Jodea lafy valo mbamin'ny faritany manontolo amoron'ny ony Jôrdàna; 6ary niaiky heloka izy ireo ka dia nataon'i Jôhany batisa tao Jôrdàna. 7Rehefa hitan'i Jôhany ny Farisianina sy ny Tsadoseanina maro nanatona azy mba hataony batisa, dia nilazany hoe: --Ry tarana-menarana, iza no nanoro hevitra anareo mba handositra tsy ho tratra amin'ny hatezeran'Andriamanitra izay efa antomotra. 8Asehoy amin'ny fitondrantena mendrika fa nialanareo tokoa ny toe-dratsinareo. 9Ary aza mihambo anakampo hoe: manana an'i Abrahama ho razambenay izahay! Satria lazaiko aminareo fa hain'Andriamanitra atao ny manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ireto vato ireto. 10Indro efa eo am-poto-kazo ny famaky; ka ny hazo rehetra tsy mamoa voa tsara dia hokapaina ary hatsipy ao anaty afo. 11Hoy koa i Jôhany: --Ny ahy, ao amin'ny rano no anaovako batisa anareo ho mariky ny fialana amin'ny toe-dratsy. Fa Ilay tamy aoriako dia mahery noho izaho ary tsy mendrika hivimbina ny kapany akory aho; ny Azy dia ao amin'ny Fanahy Masina sy afo no hanaovany batisa anareo. 12Efa eny an-tanany ny fikororohana ary hodioviny tanteraka ny vary eo am-pamoloana; ka ny vary moa hangoniny an-tsompitra, fa ny mololo kosa hodorany amin'ny afo tsy mitsaha-mirehitra. 13Tamin'izay dia niseho i Jesoa; avy any Galilea Izy no nanatona an'i Jôhany teo amoron'i Jôrdàna mba hataony batisa. 14Nandà mafy i Jôhany ka nanao hoe: --Izaho no tokony hataonao batisa, ka Ianao indray ve no mankatỳ amiko? 15Fa novalian'i Jesoa hoe: --Ekeo ihany aloha, fa izany no tsy maintsy anatontosantsika ny zavatra rehetra voasoritr'Andriamanitra. Izay vao nanaiky i Jôhany. 16Nony vita batisa i Jesoa, dia niala avy hatrany tao anaty rano. Ary indro nisokatra tamin'i Jesoa ny lanitra ka hitany ny Fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromahailala nankeo amboniny. 17Dia injany nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: --Ity no Zanako, ilay Malalako; Izy no sitrako!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\