Matio 5

1Nony nahita ny vahoaka i Jesoa, dia niakatra teo an-tendrombohitra; ary rehefa tafapetraka Izy, dia nohatonin'ny mpianany. 2Dia niteny i Jesoa ka nampianatra azy rehetra hoe: 3--Sambatra izay miaiky ao am-po ho mahantra, fa azy ny Fanjakàn'ny lanitra! 4Sambatra izay mitomany, fa izy no hampiononin'Andriamanitra! 5Sambatra izay malemy fanahy, fa izy no handova ny tany nampanantenain'Andriamanitra! 6Sambatra izay maniry mafy hanao ny marina nosoritan'Andriamanitra, fa izy no homen'Andriamanitra fahafaham-po! 7Sambatra izay mamindra fo, fa izy no hamindran'Andriamanitra fo! 8Sambatra izay mahitsy fo, fa izy no hahita an'Andriamanitra! 9Sambatra izay mpampihavana, fa izy no hantsoin'Andriamanitra hoe zanany! 10Sambatra izay enjehina noho izy manao ny marina nosoritan'Andriamanitra, fa azy ny Fanjakàn'ny lanitra! 11Sambatra ianareo raha tevatevain'ny olona sy enjehiny ary ampangaina lainga amin'ny ratsy isan-karazany noho ny maha mpianatro anareo. 12Mifalia sy miravoravoa ianareo fa lehibe ny valisoa miandry anareo any an-danitra, satria toy izany no nanenjehany ireo mpaminanin'Andriamanitra talohanareo! 13--Ianareo no sira hanasoa ny tany; fa raha ny sira no tonga matsatso, hatao ahoana indray no fanome hasina azy? Tsy misy antony intsony izy fa dia ariam-potsiny any ivelany hohitsakitsahin'ny olona. 14Ianareo no fahazavana ho an'izao tontolo izao; tsy azo afenina ny tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra. 15Ary tsy misy mampirehitra jiro ka hametraka azy ao ambany vata famarana; fa eo ambony fitoeran-jiro no apetrany mba hanazava izay rehetra ao an-trano. 16Aoka hamiratra eo imason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hanomezany voninahitra ny Rainareo Izay any an-danitra. 17--Aza heverinareo fa hanafoana ny lalànan'i Mosesy mbamin'ny fampianaran'ny mpaminany no nahatongavako. Tsy hanafoana no nahatongavako fa handavorary. 18Eny, lazaiko marina aminareo fa mandra-pahalevon'ny tany amana habakabaka dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna, na dia ny zavatra antsipiriany sy zavatra faran'izay madinika indrindra aza, fa ho tanteraka avokoa. 19Koa na iza na iza handika ny anankiray amin'ny didy madinika indrindra sy hampianatra ny olona hanao toy izany, dia ho kely indrindra ao amin'ny Fanjakàn'ny lanitra; fa na iza na iza hanatanteraka ny didy sy hampianatra ny olona hanao toy izany, dia izy no ho lehibe ao amin'ny Fanjakàn'ny lanitra! 20Eny, lazaiko aminareo fa raha toa tsy tsara kokoa noho ny an'ny mpahay lalàna sy ny Farisianina no anaovanareo ny marina voasoritr'Andriamanitra, dia tsy hiditra any amin'ny Fanjakàn'ny lanitra ianareo. 21--Efa renareo fa voalaza tamin'ny ntaolo hoe: "Aza mamono olona"; ary izay mamono olona dia mendrika hatolotra ny fitsarana! 22Izaho koa milaza aminareo hoe: izay rehetra tezitra amin'ny namana iray finoana dia mendrika hatolotra ny fitsarana isan-tanàna; izay hanao ny namana iray finoana hoe misy kely, dia mendrika hatolotra ny Fitsarana ambony; izay hanao azy hoe foka, dia mendrika havarina any amin'ny lohasahan'afo. 23Koa raha manolotra ny fanatitrao amin'Andriamanitra eo amin'ny alitara ianao ary eo no mahatsiaro fa manana alahelo aminao ny namanao iray finoana, 24dia avelao eo anoloan'ny alitara ny fanatitrao, ka mandehana aloha mihavana amin'ilay namanao; izay vao miverina manolotra ny fanatitrao. 25Mihavàna faingana amin'izay manana ady aminao dieny samy mbola eny an-dalana ho any amin'ny fitsarana ianareo; fandrao ilay manana ady aminao hanolotra anao amin'ny mpitsara; ny mpitsara kosa hanolotra anao amin'ny miaramila, ka hatao am-ponja ianao. 26Lazaiko marina aminao fa tsy ho afaka ao mihitsy ianao ambara-panèfanao ny iraimbilanja farany. 27--Efa renareo fa voalaza hoe: "Aza maka vadin'olona!" 28Izaho kosa milaza aminareo hoe: izay lehilahy mijery vehivavy vadin'olona ka mitsiriritra azy dia efa naka azy sahady tao am-pony. 29Koa raha mitarika anao amin'ny ratsy ny masonao ankavanana, dia esory ka ario lavitra anao; fa aleonao zavatra anankiray monja anisan'ny tenanao no very toy izay ny tenanao manontolo no arian'Andriamanitra any amin'ny lohasahan'afo. 30Ary raha mitarika anao amin'ny ratsy ny tananao ankavanana, dia tapaho ka ario lavitra anao; fa aleonao zavatra anankiray monja anisan'ny tenanao no very toy izay ny tenanao manontolo no halefa any amin'ny lohasahan'afo. 31--Efa voalaza koa hoe: "Izay lehilahy manary ny vadiny dia aoka hanome taratasy fisarahana!" 32Izaho kosa milaza aminareo hoe: izay lehilahy manary ny vadiny, afa-tsy noho ny fifandraisana mamoafady, dia mandrisika azy hanitsakitsa-bady; ary izay lehilahy hampakatra vehivavy nariana dia maka vadin'olona. 33--Efa renareo koa fa voalaza tamin'ny ntaolo hoe: "Aza mivadika amin'ny teny napetrakao tamin'ny Tompo fa tanteraho ny teny napetrakao!" 34Izaho kosa milaza aminareo hoe: aza mianiana mihitsy! Aza mianiana: na amin'ny lanitra, satria sezafiandrianan'Andriamanitra izany; 35na amin'ny tany, satria fitoeran-tongotr'Andriamanitra izany; na amin'i Jerosalema, satria tanànan'ny mpanjaka lehibe izany; 36na amin'ny lohanao, satria tsy hainao ny mahafotsy na mahamainty singam-bolo iray akory. 37Fa aoka ny teninareo, rehefa eny, dia ho eny; rehefa tsia, dia ho tsia; ny ankoatra izany kosa dia avy amin'ilay Ratsy. 38--Efa renareo fa voalaza hoe: "Maso solon'ny maso, nify solon'ny nify!" 39Izaho kosa milaza aminareo hoe: aza mamaly ratsy izay manisy ratsy anao; fa raha misy mamely tehamaina ny takolakao ankavanana, atolory azy koa ny ilany! 40Raha misy mila ady aminao any amin'ny fitsarana mba hahazoany ny akanjonao, avelao ho azy koa ny lambanao. 41Raha misy manery anao hitondra entana mandritra ny lalana iray kilaometatra, miaraha aminy mandritra ny lalana roa kilaometatra. 42Omeo izay mangataka aminao ary aza andosirana izay te hisambotra aminao. 43--Efa renareo fa voalaza hoe: "Tiava ny namanao" ary ankahalao ny fahavalonao! 44Izaho kosa milaza aminareo hoe: tiava ny fahavalonareo ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo, 45mba ho tonga zanaky ny Rainareo Izay any an-danitra ianareo; fa Izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mandatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. 46Fa raha izay manam-pitiavana anareo ihany no tiavinareo, inona no valisoa manokana azonareo andrandraina avy amin'Andriamanitra? Na dia ny mpamory hetra aza ve tsy manao toraka izany koa? 47Ary raha ny namana iray finoana ihany no arahabainareo, inona no tombony amin'ny ataonareo? Na dia ny hafa firenena aza ve tsy manao toraka izany koa? 48Tanteraka ny Rainareo Izay any an-danitra: noho izany àry, aoka ianareo ho tanteraka tahaka Azy koa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\