Matio 7

1--Aza mitsara olona, dia tsy hotsarain'Andriamanitra ianareo; 2fa araka izay fomba hitsaranareo olona ihany no hitsaran'Andriamanitra anareo koa, ary araka izay fomba hamaranareo ho an'ny olona ihany no hamaran'Andriamanitra ho anareo koa. 3Nahoana moa ianao no mahita ny tapak'ahitra eo amin'ny mason'ny havana iray finoana, nefa ny vatan-kazo eo amin'ny masonao tsy tandrinao akory? 4Ary ahoana no hilazanao amin'ny havanao hoe: "Etsy hoesoriko ny tapak'ahitra eo amin'ny masonao", nefa jereo ange ity vatan-kazo eo amin'ny anao? 5Ry mpihatsaravelatsihy, esory aloha ny vatan-kazo eo amin'ny masonao; izay ianao vao hahiratra tsara ka hahaisotra ny tapak'ahitra eo amin'ny mason-kavana. 6Ny zava-masina, aza omena ny alika, fandrao hifoteran'ny alika ianareo ka hoviravirainy; ary ny vatosoanareo, aza atsipy amin'ny kisoa, fandrao voahosihosiny. 7--Mangataha dia homena ianareo; mitadiava dia hahita ianareo; dondòny dia hovohàna ianareo. 8Fa izay rehetra mangataka no mahazo; izay mitady no mahita; ary izay mandondòna no hovohàna. 9Araka ny hevitrareo, iza no olona hangatahan-janany mofo ka hanome vato azy? 10Na hangatahany trondro ka hanome bibilava azy? 11Koa raha ianareo, na dia ratsy aza, mahalala manome zava-tsoa ny zanakareo, mainka fa ny Rainareo Izay any an-danitra no hanome zava-tsoa ho an'izay mangataka aminy! 12Noho izany àry, ataovy amin'ny olona izay rehetra tianareo hataon'ny olona aminareo; fa izany no vontoatin'ny lalànan'i Mosesy mbamin'ny fampianaran'ny mpaminany. 13--Midira amin'ny vavahady èty ianareo! Fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana mankany amin'ny fahaverezana, ka maro no mizotra any; 14tena èty kosa ny vavahady ary tena tery ny lalana mankany amin'ny fiainana, ka vitsy no mahita azy. 15--Mitandrema amin'ny mpaminany sandoka: malemy paika toy ny ondry izy manatona anareo; kanefa ao anatiny, toy ny amboadia mandramatra. 16Ny asany no hahafantaranareo ny mpaminany sandoka: fa foto-tsilo tsy ahazoana voaloboka; ary songosongo tsy ahazoana voanaviavy. 17Dia toy izany: ny hazo tsara rehetra mamoa voa tsara; fa ny hazo ratsy rehetra mamoa voa ratsy. 18Tsy mba hazo tsara no mety hamoa voa ratsy, na hazo ratsy no mety hamoa voa tsara. 19Ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia hokapaina, ka hatsipy ao anaty afo. 20Koa dia ny asany no hahafantaranareo ny mpaminany sandoka. 21--Tsy izay rehetra manao amiko hoe: "Tompo ô! Tompo ô!", no hiditra any amin'ny Fanjakàn'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny Raiko Izay any an-danitra. 22Amin'izany andro izany, dia maro no hanao amiko hoe: "Tompo ô, Tompo ô, tsy efa nilaza hafatra tamin'ny anaranao ve izahay? tsy efa nandroaka demony tamin'ny anaranao ve izahay? tsy efa nanao asa mahagaga maro tamin'ny anaranao ve izahay?" 23Ary amin'izay no hanambaràko aminy hoe: "Tsy fantatro na oviana na oviana ianareo; mialà amiko, ianareo mpanao ratsy!" 24--Koa amin'izany, na zovy na zovy mihaino ireo teniko ireo ka manatanteraka azy dia ho tahaka ny lehilahy misaina, izay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy: 25latsaka ny ranonorana, nitosaka ny riaka, nifofofofo ny rivotra ka samy namely izany trano izany; nefa tsy nianjera izy, satria niorina teo ambony vatolampy. 26Fa izay rehetra mihaino ireo teniko ireo ka tsy manatanteraka azy dia ho tahaka ny lehilahy tsy misaina, izay nanorina ny tranony teo ambony fasika: 27latsaka ny ranonorana, nitosaka ny riaka, nifofofofo ny rivotra ka samy namely izany trano izany; dia nianjera izy, ka loza ny faharavàny. 28Rehefa vitan'i Jesoa izany teny izany, dia talanjona ny vahoaka noho ny fomba fampianarany; 29nampianatra azy tamim-pahefana manko i Jesoa fa tsy mba tahaka ireo mpahay lalàna jiosy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\