Matio 8

1Raha nidina avy teo an-tendrombohitra i Jesoa, dia narahina vahoaka maro. 2Ary indro nisy lehilahy marary hoditra nanatona Azy, dia niankohoka teo anatrehany sady nanao hoe: --Tompo ô, raha sitrakao, dia hainao diovina aho! 3Nanatsotra tanana i Jesoa dia nikasika azy sady niteny hoe: --Sitrako, madiova ianao! Avy hatrany dia nadio ny aretin-koditra nahazo an-dralehilahy. 4Ary hoy i Jesoa taminy: --Tandremo ny milaza izao na amin'iza na amin'iza; fa mandehana miseho amin'ny mpisorona ary ento ny fanatitra voadidin'i Mosesy mba ho vavolombelona amin'ny olona fa madio ianao. 5Rehefa niditra tao Kafarnahòma i Jesoa, dia nisy kapitenin-tafika nanatona Azy sady nitaraina taminy 6hoe: --Tompo ô, milamaka ao an-tranoko ao re ny mpanompoko, fa malemy sady mijaly mafy dia mafy. 7Ary hoy i Jesoa taminy: --Ho avy Aho hanasitrana azy! 8Dia novalian'ny kapiteny hoe: --Tompo ô, tsy mendrika handrosoanao an-trano aho; fa teny fotsiny re atao, dia ho sitrana ny mpanompoko. 9Izaho manko, na ambany fahefàn'olona aza, dia mba mifehy miaramila ihany; ka raha misy ataoko hoe "Mandehana", dia mandeha izy; na misy antsoiko hoe "Avia", dia avy izy; ary raha ny mpiasako no ilazako hoe "Ataovy izao", dia manao izy. 10Gaga i Jesoa raha nandre izany, ka loa-bolana tamin'ireo nanaraka Azy nanao hoe: --Lazaiko marina aminareo fa mbola tsy nisy olona nahitako finoana toy izany tamin'i Israely. 11Ambarako aminareo fa maro ny avy any atsinanana sy avy any andrefana no hipetraka hiara-misakafo amin-dry i Abrahama sy i Itsehàka ary i Jakôba any amin'ny Fanjakàn'ny lanitra. 12Ireo natao handova ny Fanjakàn'ny lanitra kosa dia horoahina any amin'ny maizina any ivelany; ka any ireo no hitomany sy hikitro-nify. 13Dia hoy i Jesoa tamin'ilay kapiteny: --Mandehana, ary aoka ho tonga aminao araka izay ninoanao. Dia sitrana tamin'izany ora izany ilay mpanompony. 14Dia niantrano tao amin-dry i Petera i Jesoa, ary nahita ny rafozambavin'i Petera nandamaka fa voan'ny tazo. 15Nokasihin'i Jesoa ny tanan-dravehivavy; ary nialan'ny tazo ravehivavy, dia nitsangana nandroso sakafo ho an'i Jesoa. 16Nony hariva ny andro, dia maro ny azon'ny demony no nentin'ny olona teo amin'i Jesoa; teny fotsiny no nataon'i Jesoa handroahana ireny fanahy ratsy ireny. Ary izay rehetra narary dia nositraniny avokoa; 17hany ka tanteraka ilay voalazan'ny Tompo tamin'ny alalan'i Isaià mpaminany hoe: "Izy no naka ny rofintsika sy nitondra ny aretintsika." 18Nony hitan'i Jesoa ny vahoaka betsaka nanodidina Azy, dia nanome baiko Izy mba hankeny ampitan'ny farihin'i Galilea. 19Nisy anefa mpahay lalàna nanatona Azy ka nilaza taminy hoe: --Mpampianatra ô, hiaraka aminao aho na aiza na aiza alehanao! 20Fa hoy i Jesoa taminy: --Ny fosa manan-davaka ary ny voro-manidina manana akany; fa ny Zanak'olona tsy mba manan-trano handriany sy hialany sasatra! 21Dia nisy olon-kafa, anisan'ny mpianatr'i Jesoa, nilaza taminy hoe: --Tompo ô, avelao aho aloha handevina an'i dada! 22Fa hoy i Jesoa taminy: --Andao hiaraka amiko; avelao izy samy maty no hifandevina! 23Ary niondrana an-tsambokely i Jesoa, ka niarahan'ireo mpianany. 24Ary nisy tafio-drivotra mahery tonga tampoka teo amin'ny farihin'i Galilea, hany ka efa nila ho safotry ny alon-drano ny sambokely; i Jesoa anefa natory. 25Dia nohatonin'ireto mpianany Izy, ka nofohaziny sady nataony hoe: --Tompo ô, vonjeo fa ho faty isika! 26Ary hoy i Jesoa taminy: --Nahoana no saro-tahotra ianareo, ry kely finoana? Izay vao niarina i Jesoa, dia niteny mafy ny rivotra sy ny farihy, ary nanjary tony dia tony ny andro. 27Gaga ny olona ka vaky vava hoe: --Avy aiza àry io Lehilahy io no manaiky Azy hatramin'ny rivotra sy ny farihy? 28Rehefa tonga teny ampita teo amin'ny faritanin'i Gadarà i Jesoa, dia nisy olona roa lahy nipoitra avy eny amin'ny fasana, nitsena Azy. Azon'ny demony izy roa lahy ary tena nasiaka mihitsy ka tsy nisy olona sahy nandalo tamin'izany lalana izany. 29Dia indreo izy roa lahy niantsoantso hoe: --Fa ataonao inona izahay, ry Zanak'Andriamanitra? Tonga eto ve Ianao mba hampijaly anay alohan'ny fotoanandro? 30Ary nisy kisoa maro, andiany iray, nitrongy teny lavidavitra teny. 31Koa nitalaho tamin'i Jesoa ireo demony nanao hoe: --Raha dia roahinao re izahay, mba alefaso amin'itsy andian-kisoa itsy. 32Dia hoy i Jesoa tamin'ny demony: --Mandehana. Dia niala tamin'izy roa lahy ny demony ka lasa niditra tao amin'ny kisoa. Ary indreo ny kisoa andiany manontolo fa nirifatra ka nivarimbarina tan-kilahila ho any anaty farihy dia maty an-drano tao. 33Nandositra kosa ireo mpiandry kisoa, ary nankany an-tanàna nilaza ny zava-nitranga rehetra sy ny momba azy roa lahy azon'ny demony teo aloha. 34Tamin'izay ny mponina rehetra iray tanàna dia niainga nitsena an'i Jesoa; ka nony nahita Azy, dia nitalaho mba hialan'i Jesoa eo amin'ny taniny.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\