Matio 9

1Dia niondrana an-tsambokely i Jesoa ary niampita indray ka tonga tao an-tanànany. 2Ary indro nisy lehilahy malemy nilamaka am-pandriana, nentin'olona teo aminy. Hitan'i Jesoa ny finoan'ireto olona, ka hoy Izy tamin'ilay malemy: --Mahereza, anaka; voavela ny helokao! 3Tamin'izay ny sasany tamin'ny mpahay lalàna dia nanao anakampo hoe: "Manevateva an'Andriamanitra ilay io!" 4Fantatr'i Jesoa ny eritreritry ny mpahay lalàna ka hoy Izy: --Nahoana ianareo no mieritreri-dratsy ao am-ponareo? 5Fa inona moa no tsotsotra kokoa, ny milaza hoe: "Voavela ny helokao", sa ny milaza hoe: "Mitsangàna ka mandehana"? 6Aoka ho fantatrareo fa ny Zanak'olona eto an-tany dia manam-pahefana hamela heloka! Tamin'izay dia hoy i Jesoa tamin'ilay malemy: --Mitsangàna, batao ny fandrianao ka ndeha mody! 7Dia nitsangana ralehilahy ka lasa nody. 8Natahotra ny vahoaka nony nahita izany ary nanome voninahitra an'Andriamanitra Izay nanolotra fahefana hamela heloka toy izany tamin'ny olona. 9Raha niala teo i Jesoa, dia nahita lehilahy atao hoe Matio nipetraka teo amin'ny birao famorian-ketra, ka hoy Izy taminy: --Avia hiaraka amiko. Dia nitsangana i Matio ka nandeha niaraka taminy. 10Ary raha nisakafo tao an-tranon'i Matio i Jesoa, dia maro ny mpamory hetra sy ny mpanota no tonga niara-nihinana tamin'Izy sy ny mpianany. 11Nahita izany ny Farisianina ka nilaza tamin'ny mpianatr'i Jesoa hoe: --Nahoana ny Mpampianatrareo no dia miara-misakafo amin'ny mpamory hetra sy ny mpanota? 12Fa hoy i Jesoa raha nandre izany: --Tsy ny salama no mila dokotera fa ny marary. 13Ndeha mba ianaro ny hevitr'ilay tenin'ny Soratra Masina hoe: "Fitiavana no sitrako, hoy Andriamanitra, fa tsy sorona biby." Tsy hiantso ny olo-marina no nahatongavako fa hiantso ny mpanota. 14Tamin'izay dia nanatona an'i Jesoa ny mpianatr'i Jôhany Mpanao batisa ka nanontany Azy hoe: --Ahoana izahay sy ny Farisianina no mifady hanina matetika, fa ny mpianatrao kosa tsy mba mifady? 15Dia hoy i Jesoa taminy: --Moa azon'ireo mpanotrona ny mpampaka-bady atao ve ny misaona raha mbola miaraka aminy eo ny mpampakatra? Tsia. Fa ho avy ny andro hanesorana ny mpampakatra eo aminy, ka amin'izay andro izay vao hifady hanina ireo mpanotrona. 16--Tsy misy olona manampina fitafiana tonta amin'ny tapa-damba vaovao; fa handrirotra ny fitafiana tonta ilay tapa-damba natampina, ary vao mainka hitatra ny rovitra. 17--Tsy mba siny hoditra tranainy no itahirizana divay vaovao; fa raha izany, dia ho rotika ny siny hoditra; ka ny divay ho raraka, ny siny hoditra hafoy. Fa siny hoditra vaovao no itahirizana divay vaovao, dia miara-maharitra izy roroa. 18Raha mbola niteny izany tamin'ny mpianatr'i Jôhany Mpanao batisa i Jesoa, dia indro tonga ity manampahefana jiosy anankiray niankohoka teo anatrehany sady nanao hoe: --Maty vao izao ny zanako vavy; ka andeha re hametraka ny tananao aminy dia ho velona izy. 19Dia nitsangana nandeha nanaraka azy i Jesoa mbamin'ny mpianany. 20Fa indro nisy vehivavy mitsi-dra efa nandritra ny 12 taona, nanatona an'i Jesoa avy eo ivoho ary nikasika ny somotraviavin-dambany; 21fa hoy izy anakampony: "Na dia ny lambany fotsiny aza no voakasiko, dia ho sitrana aho." 22Dia nitodika i Jesoa ka nahita azy ary niteny hoe: --Mahereza, anaka; ny finoanao no nahasitrana anao! Ary nanomboka tamin'io ora io dia sitrana ravehivavy. 23Nony tonga tany an-tranon'ilay manampahefana i Jesoa ka nahita ny mpitsoka sodina sy ny vahoaka nitabataba 24dia nanao hoe: --Mialà ianareo! Tsy maty akory razazavavy fa matory! Dia nihomehezan'ny olona i Jesoa. 25Nony efa navoaka tany alatrano kosa ny vahoaka, dia niditra i Jesoa ka nandray ny tanan-drazazavavy ary dia niarina izy. 26Ary niely eran'io faritany io ny lazan'izany. 27Raha niala teo i Jesoa, dia nisy jamba roa lahy nanaraka Azy sady niantsoantso hoe: --Ry Zanak'i Davida ô, mamindrà fo aminay! 28Ary rehefa niditra tao an-trano i Jesoa, dia nohatonin'ireo jamba; ka hoy i Jesoa taminy: --Mino ve ianareo fa haiko atao izany? Dia novalian'izy roa lahy hoe: --Eny, Tompoko! 29Tamin'izay dia nokasihin'i Jesoa ny mason'ireto jamba sady nataony hoe: --Aoka ho tonga aminareo araka ny finoanareo. 30Dia nahiratra ny mason'izy roa lahy, fa i Jesoa namepetra azy mafy hoe: --Tandremo sao fantatr'olona izao! 31Kanjo nony lasa ireo, dia nampiely ny lazan'i Jesoa manerana io faritany io. 32Nony lasa izy roa lahy ireo, dia indro nentin'olona teo amin'i Jesoa ity lehilahy azon'ny demony mampahamoana. 33Rehefa voaroakan'i Jesoa ny demony, dia niteny ilay moana; ary gaga ny vahoaka sady vaky vava hoe: --Tsy mbola nisy zava-nitranga toy izao teto amin'i Israely! 34Ny Farisianina kosa niteny hoe: --Fahefana avy amin'ny filohan'ny demony ange no androahany ny demony e! 35Ary nitety ny tanàn-dehibe sy tanàna kely rehetra i Jesoa, ka nampianatra tany amin'ny sinagôgan-dry zareo sy nanao antso avo ny Vaovao Mahafaly momba ny Fanjakàn'ny lanitra ary nanasitrana ny aretina mbamin'ny rofy rehetra. 36Onena Izy nahita ny vahoaka, satria niferinaina ireo sady nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. 37Dia hoy Izy tamin'ny mpianany: --Be ny vokatra, fa ny mpiasa hamory no vitsy. 38Koa angataho ny Tompom-bokatra mba haniraka mpiasa hamory ny vokany.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\