Filipianina 2

1Mampahery anareo tokoa ny firaisana amin'i Kristy, mampirisika anareo ny fitiavany, ary miombona amin'ny Fanahy Masina ianareo ka mahay mangoraka sy be hatsarampo. 2Noho izany, dia fenoy tanteraka ny hafaliako: aoka hifanaraka tsara ianareo ka hoentanin'ny fifankatiavana sy hiray fo ary hiray saina; 3aza manao na inona na inona raha asesiky ny fifampiandaniana na ny filàn-dera foana, fa samia manetry tena manoloana ny namana ary aoka samy hanao ny namana ho ambony noho ny tena. 4Aza dia samy mihevitra ny soa ho an'ny tena ihany, fa ny ho an'ny namana koa. 5Aoka ho ao aminareo ilay toe-tsaina tao amin'i Kristy Jesoa: 6Nananany hatrizay hatrizay ny toetra amam-pomba maha Andriamanitra nefa tsy noheveriny hoe tsy maintsy hifikirana ilay fitoviana amin'Andriamanitra. 7Fa niendahany an-tsitrapo ny fiamboniany; ka naka ny toetra amam-pomba maha mpanompo Izy, tonga nitovy tamin'ny olombelona ary niseho sy hita ho olombelona. 8Nanetry tena Izy ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ny fahafatesana teo amin'ny hazofijaliana. 9Izany no nanandratan'Andriamanitra Azy ho eo amin'ny toerana faratampony, sy nanomezany Azy ilay anarana, izay ambony noho ny anarana rehetra; 10ka ho fanajana ny anaran'i Jesoa dia handohalika avokoa izay rehetra any an-danitra na etỳ an-tany na any ambanin'ny tany, 11ary hiaiky avokoa ny fiteny rehetra fa "i Jesoa Kristy dia Tompo", ho voninahitr'Andriamanitra Ray. 12Koa amin'izany, ry hava-malalako, efa nanaiky ahy mandrakariva ianareo fony aho teo aminareo, fa vao mainka tokony hanaiky ahy bebe kokoa ianareo ankehitriny amin'izao tsy maha eo ahy izao. Miasà amin-tahotra sy hovitra hahatomombana ny famonjena anareo; 13satria miasa ao anatinareo hatrany Andriamanitra hahatonga anareo hikasa sy hahatanteraka izay mifanaraka amin'ny safidim-pony. 14Amin'izay rehetra atao, dia aza asiana fimonomononana sy fisalasalana, 15mba ho tsy manan-tsiny sady tsy misy fitaka ianareo, dia ho zanak'Andriamanitra tsy misy kilema eo afovoan'ny olo-meloka sady maditra. Eo afovoan'ireo olona ireo, dia tokony hamirapiratra toy ny kintana eny ana habakabaka ianareo, 16ka hanolotra azy ireo ny teny manome fiainana. Raha izany no ataonareo, dia hanan-kireharehana momba anareo aho amin'ny andro hiavian'i Kristy, satria hiharihary fa tsy foana tsy akory ny ezaka nataoko sy ny zavatra nisasarako. 17Mety halatsa-dra ho sorona araraka aho ka hampombaina ilay sorona atolotrareo an'Andriamanitra, dia ny finoanareo. Raha izany tokoa, dia faly aho ary mampiombona anareo rehetra amin'ny hafaliako; 18aoka hifaly amin'izany koa ianareo, ary hampiombona ahy amin'ny hafalianareo. 19Raha sitrak'i Jesoa Tompo, dia antenaiko fa ho afaka handefa faingana an'i Timôty ho atỳ aminareo aho, mba hahazoako fampirisihana koa rehefa mahafantatra ny vaovao momba anareo; 20satria i Timôty izao no hany iray fo amiko sady tena miahy anareo. 21Eny, ny hafa rehetra dia samy miraharaha izay azy ihany, fa tsy ny an'i Jesoa Kristy. 22I Timôty kosa dia fantatrareo fa lehilahy voazaha toetra, satria efa niara-niasa tamiko, toy ny zanaka miaraka amin-drainy, ho fampandrosoana ny Vaovao Mahafaly. 23Koa manantena ny handefa azy faingana ho atỳ aminareo aho, raha vao hitako mazava izay fandehan-javatra momba ahy; 24ary matoky aho fa ny tenako dia ho avy faingana koa, raha sitraky ny Tompo. 25Nefa nihevitra aho fa tokony halefako atỳ aminareo i Epafrôdito havantsika, izay mpiara-miasa sy mpiara-miady amiko, sady iraka nampitondrainareo ny fanampiana izay nilaiko. 26Manina anareo rehetra izy ary sahiran-kevitra mafy noho ny nandrenesanareo azy hoe narary. 27Narary tokoa izy ary efa teo ambavahaona; nefa namindra fo taminy Andriamanitra, ary tsy taminy ihany fa tamiko koa, mba tsy hanampy trotraka ny alaheloko. 28Koa dia nazoto kokoa aho handefa azy, mba hifalianareo indray rehefa mahita azy ary mba hahamaivana kokoa ny alaheloko. 29Koa raiso amin-kafaliana safononoka izy noho ianareo samy tafaray amin'ny Tompo, ary omeo haja ny olona toa azy; 30fa ny asan'i Kristy no saika nahafaty azy: nanao vy very ny ainy izy hanatanteraka izay tsy azonareo natao, dia ny fitondrana ilay fanampianareo hatratỳ amiko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\