Filipianina 3

1Farany, ry havako, mifalia noho ianareo tafaray amin'ny Tompo. Tsy manahirana ahy ny mamerina aminareo indray ny teny nosoratako ho anareo, sady azonareo toky tsara amin'izay. 2Tandremo ny tenanareo amin'ireo mpanao ratsy, tandremo ny tenanareo amin'ireo amboa, tandremo ny tenanareo amin'ireo manan-takaitra! 3Isika, fa tsy ry zareo, no mpitandro ny tena famorana, dia isika manompo an'Andriamanitra araka ny fanentanan'ny Fanahy Masina ary mirehareha noho isika tafaray amin'i Kristy Jesoa fa tsy mitoky amin'ny fombafomban'olombelona. 4Kanefa mba manana izay ahafahako mitoky amin'ny fombafomban'olombelona ihany aho; ka raha misy olon-kafa mihevitra azy ho afa-mitoky amin'ny fombafomban'olombelona, mainka fa izaho. 5Voafora fony teraka herinandro aho; taranak'i Israely; avy amin'ny fokon'i Benjamîna; hebreo ray, hebreo reny; ny amin'ny fitandroana ny lalàna jiosy, dia Farisianina aho; 6nafana fo tokoa aho tamin'ny maha Farisianina ahy, ka nanenjika ny Fiangonana; ny amin'ny maha olo-marina mpanara-dalàna, dia tsy misy hokianina aho. 7Kanefa ireo zavatra izay noheveriko ho tombony ho ahy ireo dia ataoko ho tsinontsinona kosa ankehitriny noho ny amin'i Kristy. 8Ary tsy ireo zavatra ireo ihany fa ny zavatra rehetra mihitsy no ataoko tsinontsinona noho ny amin'ilay zava-tsoa ambony lavitra, dia ny fahalalana an'i Kristy Jesoa Tompoko. Noho ny amin'i Kristy, dia nataoko tsinontsinona ny zavatra rehetra ary noheveriko ho fakofako mba hahazoako an'i Kristy 9ary mba hahatafaray ahy aminy. Tsy manana fahamarinana avy amin'ny fanarahan-dalàna aho; fa ny finoana niainan'i Kristy no ahazoako fahamarinana, dia ilay fahamarinana avy amin'Andriamanitra ka miorina amin'ny finoana. 10Ny hany iriko dia ny hahalalako an'i Kristy, ka hahatsapako ny herin'ny fitsanganany ho velona sy hiombonako fijaliana aminy ary hanahafako Azy amin'ny fahafatesany; 11koa manantena aho amin'izany fa hahatratra ny zava-kendrena, dia ny hatsanganan'Andriamanitra ho velona avy any amin'ny maty. 12Tsy mihambo ho efa tafita aho na ho efa tanteraka; fa miezaka hatrany aho hahazo ny amboaran'ny hazakazaka, satria izany no efa nahazoan'i Kristy Jesoa ahy. 13Ry havana, tsy mihevi-tena ho efa nahazo ny amboara sahady aho; fa zavatra iray ihany no ataoko: manadino ny efa nodiaviko ka mikely aina fatratra ho tody amin'izay kendrena. 14Miezaka hahatratra ny tanjona aho mba hahazoako ny amboara, dia ny fiainana iraisana amin'i Kristy Jesoa ka iantsoan'Andriamanitra any ambony any. 15Aoka hisaina toy izany àry isika rehetra matotra ara-panahy. Kanefa raha misy aminareo misaina hafa noho izany, dia Andriamanitra no hampahazava izany aminareo. 16Saingy, na ahoana na ahoana, dia aoka isika hizotra amin'izay efa andehanantsika hatramin'izao. 17Ry havana, aoka hanahaka ahy ianareo ary diniho hatrany ireo manao fitondrantena araka izay ohatra nomenay anareo. 18Efa voalazako imbetsaka taminareo, ary dia mbola lazaiko amin-dranomaso ankehitriny, fa maro no manao fitondrantena manohitra an'i Kristy maty teo amin'ny hazofijaliana. 19Fahaverezana no hiafaran'ireo, satria ny zavatry ny tany no hany ankamamîny ka ny kibony no ataony andriamaniny, ny zavatra ahazoany henatra no ataony rehareha. 20Fa isika kosa dia mizaka ny zo maha mponin'ny lanitra; ka Mpamonjy avy any an-danitra no andrasantsika, dia i Jesoa Kristy Tompo. 21Izy no hanova izao tenantsika tsinontsinona izao, ka hampitovîny amin'ny tenany be voninahitra, araka ny heriny miasa hahatonga ny zavatra rehetra hanaiky Azy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\