Filipianina 4

1Toy izany àry, ry hava-malala, no aoka hitomoeranareo tsara miray amin'ny Tompo. Fa tiako tokoa ianareo, ry havako, sady manina anareo fatratra aho; ianareo no fifaliako sy toy ny satroboninahi-pandresena ho ahy. 2Ry i Eodia sy i Sintîka, miangavy mafy anareo aho mba hifanaraka, noho ianareo mpirahavavy ao amin'ny Tompo. 3Ary ianao koa, ry ilay mpiara-miasa akaiky tamiko, mangataka anao aho mba hanampy azy roa vavy, fa niara-nikatroka nanao izay hielezan'ny Vaovao Mahafaly izahay mbamin'i Klementa koa sy ny hafa rehetra mpiara-miasa amiko izay samy voasoratra anarana ao amin'ilay horonamboky mirakitra ny lisitr'ireo hanana ny fiaina-maharitra mandrakizay. 4Mifalia mandrakariva noho ianareo tafaray amin'ny Tompo. Mbola antitranteriko indray: mifalia! Manehoa fandeferana amin'ny olona rehetra. 5Tsy ho ela, dia ho tonga ny Tompo! 6Aza manahy na inona na inona fa ambarao amin'Andriamanitra isaka izay mivavaka ny zavatra ilainareo, ary angataho amin'ny fo feno fankasitrahana. 7Ary ilay fiadanana avy amin'Andriamanitra sady mihoatra noho ny zavatra rehetra takatry ny fieritreretan'olombelona, dia hiaro ny fonareo sy ny sainareo, satria efa tafaray amin'i Kristy Jesoa ianareo. 8Farany, ry havana, aoka hoheverinareo izay zavatra tsara sy maha te hidera: dia izay rehetra marina, manan-kaja, ara-drariny, madio, mahatehotia ary tsara laza. 9Ataovy izay efa nianaranareo sy noraisinareo tamiko ary izay renareo sy hitanareo nataoko. Dia homba anareo Andriamanitra loharanon'ny fiadanana. 10Nahatsapa hafaliana lehibe tao amin'ny Tompo aho, satria nasehonareo indray ny fiahianareo ahy. Nitohy hatrany ny fiahianareo ahy, saingy tsy mbola nisy fotoana hanehoanareo izany. 11Tsy noho izaho sahirana no itenenako toy izao, fa efa nianatra ny hianina amin'izay ananako aho. 12Haiko ny mihafy, haiko ny manam-be. Efa nianarako ny hianina na aiza na aiza ary na amin'inona na amin'inona, na voky aho na noana, na manam-be aho na sahirana. 13Afaka miatrika izany rehetra izany aho, noho i Kristy manome hery ahy. 14Kanefa soa izao nataonareo izao: niombom-pahoriana tamiko ianareo ka nanampy ahy. 15Fantatrareo koa, ry Filipianina, fa nony niala tany Masedônia aho, tamin'ny fotoana niandohan'ny fitoriana ny Vaovao Mahafaly, dia ianareo no hany Fiangonana nanampy ahy ka nanana kaontin'ny miditra sy mivoaka nifanaovana tamiko. 16Fony aho mbola tany Tesalônika, dia efa indray mandeha amana indroa no nandefasanareo izay nilaiko. 17Tsy hoe mitady fanomezana aho no milaza izany, fa mitady ny vokatra hiavosa ao amin'ny kaontin'ny miditra ho anareo. 18Eny, manana ny zavatra rehetra ilaiko aho izao sady manana amby ampy; efa voaraiko tamin'i Epafrôdito ny fanomezana avy aminareo, ka heni-tsoa mitafotafo aho. Izany fanomezanareo izany dia toy ny zava-manitra mamerovero atao sorona ka raisin'Andriamanitra sady ankasitrahiny. 19Fa Andriamanitro kosa hanome mitafotafo izay rehetra ilainareo araka ny harena heni-boninahitra atolony ao amin'i Kristy Jesoa. 20Ho an'ilay Andriamanitra sady Raintsika anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay! Amen. 21Veloma any amin'izay rehetra isan'ny vahoakan'Andriamanitra ka tafaray amin'i Kristy Jesoa. Manao veloma anareo ny havana iray finoana, izay tafaraka amiko; 22manao veloma anareo ny vahoakan'Andriamanitra rehetra eto, fa indrindra ry zareo ao an-dapan'ny amperôra. 23Homba anareo anie ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompo!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\