Filemôna 1

1Avy amiko Paoly ity taratasy ity, dia izaho voafonja noho ny amin'i Kristy Jesoa. Mamangy anao aho, ry Filemôna, ary mamangy anao i Timôty havantsika, dia ianao izay malalanay sy mpiara-miasa aminay. 2Mamangy koa an'i Apîa anabavinay sy i Arkipo mpiara-miady aminay ary ny Fiangonana mivory ao an-tranonao izahay. 3Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika sy i Jesoa Kristy Tompo! 4Velom-pisaorana mandrakariva an'Andriamanitro aho, ry Filemôna malala, rehefa mahatsiaro anao amin'ny fivavahako 5satria reko ny fitiavanao ny vahoakan'Andriamanitra rehetra sy ny finoanao an'i Jesoa Tompo. 6Ary izao no angatahiko amin'Andriamanitra: ny fiombonanao aminay amin'ny alalan'ny finoana anie hampisy fahalalana tsara ny soa rehetra ananantsika, noho isika tafaray amin'i Kristy. 7Ry rahalahy, nampifaly ahy fatratra sady nampahery ahy ny fitiavanao satria efa novelombelominao ny fon'ny vahoakan'Andriamanitra. 8Noho izany, na dia azoko atao tsara aza, araka ny fahefana nomen'i Kristy ahy, ny handidy anao ny amin'izay tokony hataonao, 9dia aleoko manao fiangaviana aminao noho ny fifankatiavantsika. Eny, izaho Paoly dia efa antitra sady voafonja noho ny amin'i Kristy Jesoa ankehitriny; 10ka fiangaviana no ataoko aminao ho an'i Ônesimo, izay zanako naterako ara-panahy tato am-ponja. 11Tsy nahasoa anao izy fahiny, fa ankehitriny kosa mahasoa antsika, dia izaho sy ianao. 12Asaiko mody atỳ aminao indray izy, ilay toy ny sombinaiko. 13Satriko ihany ny mitana azy eto amiko, izao aho voafonja noho ny amin'ny Vaovao Mahafaly izao, mba ho solonao mikarakara ahy. 14Kanefa tsy te hanao na inona na inona aho raha tsy teny ierana aminao; tsy tiako ny hanoavanao ahy tsy sazoka fa mba ho nahim-ponao tokoa. 15Angamba ny nahatafasaraka an'i Ônesimo taminao vetivety dia ny hanananao azy maharitra; 16saingy tsy toy ny mpanompo intsony no hanananao azy, fa tsara lavitra noho izany, dia toy ny rahalahy malala. Rahalahy malala tokoa izy ho ahy, mainka fa ho anao, na amin'ny maha olona azy na amin'ny maha mpanara-dia ny Tompo azy. 17Koa raha heverinao ho namanao tokoa aho, dia raiso i Ônesimo tahaka ny andraisanao ahy. 18Raha misy ratsy nataony anao na misy trosa anananao aminy, dia ahy ny andraikitra. 19Ny tanako mihitsy no anoratako ireto teny ireto: izaho Paoly no hanonitra izany! Tsy te hilaza aminao akory aho, fa ianao koa anie ka ananako trosa mihoatra noho izany, dia ny maha kristianina anao. 20Eny, ry rahalahy, efa mpanara-dia ny Tompo ianao ka enga anie ho azoko aminao izay angatahiko; velombelomy ny foko noho ianao rahalahiko ao amin'i Kristy. 21Matoky aho fa hanaiky izay angatahiko ianao, ka izany no andefasako taratasy aminao, sady fantatro fa hanao mihoatra aza ianao. 22Ary mba anomano efitrano koa aho; satria antenaiko fa noho ny vavaka ataonareo, dia haverin'Andriamanitra ho eo aminareo aho. 23Manao veloma anao i Epafrà, izay miara-voafonja amiko noho izy tafaray amin'i Kristy Jesoa; 24manao veloma anao koa i Marka, i Aristarka, i Demasy, ary i Lioka izay samy mpiara-miasa amiko. 25Homba anareo anie ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompo!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\