Apôkalipsin’i 1

1Fanambaràna nataon'i Jesoa Kristy no aroso amin'ity boky ity. Izany fanambaràna izany dia nomen'Andriamanitra Azy mba hanehoan'i Jesoa Kristy amin'ireo mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. I Jesoa Kristy, tamin'ny alalan'ny anjely izay nirahiny, no nampahalala izany tamin'i Jôhany. 2Io Jôhany io no vavolombelona nampita ny teny avy amin'Andriamanitra sy ny hafatra nijoroan'i Jesoa Kristy ho vavolombelona, dia ny zavatra rehetra efa hitany. 3Sambatra izay mamaky sy ireo mihaino ny tenin'ity faminaniana ity, ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny; fa antomotra ny fotoanandro hahatanterahan'ireo zavatra ireo. 4Avy amiko Jôhany ireto taratasy ireto, ary mamangy ny Fiangonana fito ao amin'ny faritany Azia aho. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Ilay ankehitriny sy taloha ary avy; ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Fanahy Masina, ombàm-panomezana fito, Izay eo anoloan'ny sezafiandrianan'Andriamanitra; 5ary ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'i Jesoa Kristy, ilay Vavolombelona mahatoky, ilay Zanaka lahimatoa sady voalohany natsangana ho velona avy tany amin'ny maty, ary ilay filohan'ny mpanjakan'ny tany! Tia antsika i Jesoa Kristy ka efa namaha antsika tamin'ny fatoran'ny fahotantsika fony Izy nahafoy ny rany, 6ary efa nahatonga antsika ho fanjaka-mpisorona hanompo an'Andriamanitra Rainy. Ho an'i Jesoa Kristy anie ny voninahitra sy ny fahefana mandrakizay mandrakizay! Amen. 7Indro i Jesoa Kristy, tamy eo amin'ny rahona, ka hahita maso Azy ny olona rehetra, na dia ireo nandefona Azy aza, ary hitomany Azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, izany tokoa! 8"Izaho no Alfa sy Ômega", hoy ny Tompo Andriamanitra, Ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ilay Tsitoha. 9I Jôhany havanareo aho. Tafaray amin'i Jesoa aho ka mpiombona anjara amin'ny fahoriany sy ny fanjakany ary ny faharetany miaraka aminareo. Napetraka tao amin'ny nosy antsoina hoe Pàtmo aho satria nitory ny tenin'Andriamanitra sy nitana ny hafatra nijoroan'i Jesoa ho vavolombelona. 10Nahazo tsindrimandry avy amin'ny Fanahy Masina aho tamin'ny andron'ny Tompo, ka nahare feo mahery tao ivohoko, dia feo mahery tahaka ny feon-trompetra 11nanao hoe: --Izay zavatra hitanao dia soraty ho boky ka ampitondray any amin'ny Fiangonana fito: dia any Efeso, Smirna, Pergàmo, Tiatira, Sardy, Filadelfia, ary Laôdisia. 12Dia nitodika aho hizaha izay olona niteny tamiko. Ka rehefa tafatodika aho, dia nahita fitoeranjiro volamena fito; 13ary teo afovoan'ireo fitoeranjiro ireo dia nisy tahatahaka ny Zanak'olona, niakanjo akanjo lava, nanao etra volamena manodidina ny tratrany: 14ny lohany sy ny volondohany dia fotsy tahaka ny volonondry fotsy na tahaka ny orampanala; ny masony mivaivay tahaka ny lelafo; 15ny tongony mangirangirana tahaka ny halimo manganohano, hoatra ilay halimo voadio tamin'ny memy afo; ary ny feony midoboka tahaka ny firohondrohon'ny ranobe. 16Nitana kintana fito teny an-tanany ankavanana Izy, nisy sabatra maranitra roa lela nivoaka avy teo am-bavany ary ny tarehiny dia manelatrelatra tahaka ny masoandro faran'ny mamirapiratra. 17Vao nahita ny Zanak'olona aho, dia lavo niankohoka toy ny maty teo anoloan'ny tongony. Fa nametraka teo amboniko ny tanany ankavanana Izy ka nanao hoe: --Aoka izay ny tahotra! Izaho no Voalohany sy Farany, 18dia ilay Velona; efa maty Aho, nefa indro velona mandrakizay mandrakizay, sady manam-pahefana amin'ny fahafatesana sy amin'ny Toeran'ny maty. 19Koa soraty izay zavatra efa hitanao, na izay ankehitriny, na izay mbola ho avy any aoriana. 20Izao no hevi-miafina fonosin'ny kintana fito hitanao teo an-tanako havanana sy ny fitoeranjiro volamena fito: ny kintana fito dia ny anjelin'ny Fiangonana fito; ary ny fitoeranjiro fito dia ny Fiangonana fito.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\