Apôkalipsin’i 10

1Dia hitako nisy anjely anankiray hafa manan-kery, nidina avy tany an-danitra: ka rahona no toy ny lamba nisalorany; voahodidin'avana ny lohany; namiratra tahaka ny masoandro ny tavany; mivaivay tahaka ny andry afo ny tongony; 2ary nitana horonamboky kely mivelatra izy teny an-tanany. Nasabakan'io anjely io ny tongony, ka ny ankavanana napetrany teo amin'ny ranomasina ary ny ankavia napetrany teo amin'ny tany. 3Dia niantso tamin'ny feo mahery sahala amin'ny liona mierona izy; ka nony avy niantso izy, dia nirefodrefotra namaly azy ny kotro-baratra fito. 4Ary rehefa namaly azy ny kotro-baratra fito, dia ndeha hanoratra aho; kanjo reko nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: --Tano ho anao izay voalazan'ny kotro-baratra fito, fa aza soratana! 5Ary ny anjely, izay efa hitako nijoro teo amin'ny ranomasina sy teo amin'ny tany, dia nanangana ny tanany ankavanana ho amin'ny lanitra 6sady nianiana tamin'Ilay velona mandrakizay mandrakizay, dia Ilay nahary ny habakabaka mbamin'izay ao aminy, sy ny tany mbamin'izay ao aminy, ary ny ranomasina mbamin'izay ao aminy; ka hoy ilay anjely hoe: --Tsy hisy hataka andro intsony! 7Fa amin'ny andro hitsòfan'ilay anjely fahafito ny trompetrany, dia ho tanteraka ny zava-miafina nalahatr'Andriamanitra, araka ny teny soa nambarany tamin'ireo mpaminany mpanompony. 8Ary niteny tamiko indray ilay feo efa reko avy tany an-danitra, nanao hoe: --Mandehana, raiso ny horonamboky kely mivelatra eny an-tanan'ilay anjely mijoro eo amin'ny ranomasina sy eo amin'ny tany. 9Dia nankeny amin'ilay anjely aho ka nanao taminy hoe: --Mba omeo ahy iny horonamboky kely iny! Ary hoy izy tamiko: --Raiso izy ka atelemo avokoa; hangidy ao an-kibonao izy, nefa ao am-bavanao dia ho mamy tahaka ny tantely. 10Dia noraisiko ilay horonamboky kely teny an-tanan'ny anjely ka nateliko avokoa; ary mamy tahaka ny tantely izay tao am-bavako, nefa nony voateliko dia nangidy tao an-kiboko. 11Tamin'izay dia nisy nilaza tamiko hoe: --Tsy maintsy mitondra ny hafatr'Andriamanitra indray ianao ny amin'ny vahoaka maro sy firenena maro sy olona maro samy hafa fiteny ary mpanjaka maro.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\