Apôkalipsin’i 12

1Ary nisy famantarana lehibe niseho teny amin'ny habakabaka, dia vehivavy anankiray: ny masoandro no toy ny lamba nisalorany, ny volana no teo an-tongony; ary kintana 12 no satroboninahitra teo amin'ny lohany. 2Bevohòka ilay vehivavy sady mihetsi-jaza ka mitaraina, satria marary fatratra efa hiteraka. 3Ary nisy famantarana hafa koa niseho teny amin'ny habakabaka: indro nisy dràgona mena lehibe, manana loha fito sy tandroka folo, ary misy satroboninahitra iray avy isaky ny lohany. 4Nifaoka ny ampahatelon'ny kintana eny amin'ny habakabaka ny rambon'ilay dràgona, ka nanjera ireny tamin'ny tany. Teo anatrehan'ilay vehivavy efa hiteraka no nijanonan'ity dràgona, mba handrapaka ny zanany, raha vao teraka. 5Dia teraka ravehivavy ka nahazo zazalahy, izay hifehy ny firenena rehetra amin'ny tehim-by ka nakarina faingana eo anilan'Andriamanitra sy eo anilan'ny sezafiandrianany. 6Ravehivavy kosa nandositra nankany an-taniefitra, izay nisy toerana namboarin'Andriamanitra mba hamelomana azy mandritra ny 1260 andro. 7Dia nisy ady nitranga tany an-danitra: i Mikaela sy ny anjeliny no niady tamin'ilay dràgona; ary niady ilay dràgona mbamin'ny anjeliny. 8Kanefa resy ilay dràgona, sady tsy nahazo nitoetra tany an-danitra intsony. 9Ary nazera ilay dràgona, dia ilay bibilava fahizay, ilay atao hoe devoly na hoe Satàna, izay mamitaka izao tontolo rehetra izao; nazera tamin'ny tany izy ary nazera niaraka taminy koa ireo anjeliny. 10Dia reko nisy feo mahery tany an-danitra nanao hoe: "Tonga izao ny famonjena sy ny hery ary ny fanjakàn'ilay Andriamanitsika, tonga izao ny fahefàn'ilay Mesiany; satria nazera ilay mpiampanga an'ireo havantsika, dia ilay mpiampanga azy ireo andro aman'alina teo anatrehan'Andriamanitsika. 11Ireo havantsika kosa dia naharesy ilay mpiampanga, ka ny ra nafoin'ny Zanakondry sy ny tenin'Andriamanitra nijoroan'izy ireo ho vavolombelona no nandreseny azy; ary tsy nankamamy ny ainy intsony ireo na dia ho faty aza. 12Noho izany, mifalia, ry lanitra sy ianareo monina ao aminy. Mampalahelo ianareo, ry tany aman-dranomasina, fa nidina any aminareo ny devoly sady misafoaka mafy, satria fantany fa kely sisa ny androny!" 13Rehefa hitan'ilay dràgona fa voazera tamin'ny tany izy, dia ilay vehivavy niteraka ny zazalahy no nenjehiny. 14Fa nomena eladroan'ny voromahery lehibe ravehivavy mba hanidinany hankany an-taniefitra, ho any amin'ny toerana izay amelomana azy mandritra ny telo taona sy tapany, ka ho voaaro amin'ny famelezan'ilay bibilava. 15Ny vavan'ilay bibilava kosa namoaka rano toy ny riaka hanaraka an-dravehivavy mba hipaoka azy. 16Kanjo novonjen'ny tany ravehivavy, fa nitresaka ny tany ka nitelina ny riaka izay nalefan'ny vavan'ilay dràgona. 17Dia tezitra tamin-dravehivavy ny dràgona ka lasa nandeha tamin'ny taranany sisa, izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny hafatra nijoroan'i Jesoa ho vavolombelona; ary nijanona teo amin'ny fasi-dranomasina ilay dràgona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\