Apôkalipsin’i 13

1Dia nahita biby anankiray nipoitra avy tany an-dranomasina aho; nanana tandroka folo sy loha fito izy; nisy satroboninahitra iray avy isaky ny tandrony; ary nisy anarana iray manevateva an'Andriamanitra isaky ny lohany. 2Ilay biby izay hitako dia sahala amin'ny leoparda; saingy tahaka ny tongotr'orsa ny tongony, ary tahaka ny vavan'ny liona ny vavany. Nomen'ilay dràgona azy ny heriny sy ny sezafiandrianany ary fahefana lehibe. 3Ny anankiray tamin'ireo lohany fito dia toa voan'ny ratra ka nila ho faty, nefa sitrana ihany ilay ratra saika nahafaty azy; ary gaga ny tany tontolo ka nanaraka ilay biby. 4Dia nivavaka teo anoloan'ilay dràgona ny olona; satria izy no nanome fahefana ho an'ilay biby; ary nivavaka teo anoloan'ilay biby koa ireo ka nanao hoe: "Iza no tahaka ilay biby, ary iza no afa-miady aminy?" 5Dia nomena vava midaondaona sy manevateva an'Andriamanitra ilay biby, sady nomena fahefana mba hiasa mandritra ny 42 volana. 6Ary nanoka-bava izy hanevateva an'Andriamanitra, dia ny hanevateva ny anarany sy ny toerana fonenany mbamin'ireo mponina any an-danitra. 7Navela hiady amin'ireo olona anisan'ny vahoakan'Andriamanitra sy handresy azy koa ilay biby, ary dia nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena sy ny vahoaka mbamin'ny olona samy hafa fiteny sy ny firenena rehetra. 8Hivavaka eo anoloany daholo ny mponina ambonin'ny tany, izany hoe ny olona tsy voasoratra anarana ao amin'ny horonamboky mirakitra ny lisitr'ireo hanana ny fiaina-maharitra mandrakizay. Io horonamboky io dia hatramin'ny fiandohan'izao tontolo izao no eo am-pelatanan'ilay Zanakondry Izay efa voavono ho faty. 9"Izay manan-tsofina, aoka hihaino! 10Raha misy natao ho amin'ny fahababoana, dia hankany amin'ny fahababoana izy; raha misy natao ho fatin'ny sabatra, dia ho fatin'ny sabatra izy. Amin'izany no ilana ny faharetana sy ny finoana eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra." 11Dia nahita biby anankiray hafa nipoitra avy tamin'ny tany aho: nanana tandroka roa tahaka ny an'ny ondrikely izy sady nierona tahaka ny dràgona. 12Ampiasainy avokoa ny fahefàn'ilay biby voalohany ka asehony eo anatrehany; ary ny tany mbamin'izay mponina ao aminy dia asainy mivavaka eo anoloan'ilay biby voalohany, izay efa sitrana tamin'ilay ratra saiky nahafaty azy. 13Manao zava-dehibe mampitolagaga ity biby faharoa ity, ka hatramin'ny mampidina afo avy any an-danitra ho etỳ an-tany eo imason'ny olona aza dia vitany; 14ary mamitaka ny mponina ambonin'ny tany izy amin'ny zava-mampitolagaga nomena hataony eo anatrehan'ilay biby voalohany. Milaza amin'ny mponina ambonin'ny tany koa ny biby faharoa mba hanao sary ho fanajana ilay biby voalohany, izay voaratran'ny sabatra nefa velona ihany. 15Dia navela hanisy aina ny sarin'ilay biby voalohany izy, mba hahatonga ny sariny hiteny ka hampamono izay rehetra tsy mivavaka eo anoloany. 16Ary ny olona rehetra, na kely na lehibe, na manankarena na mahantra, na mpanompo na tsy mpanompo, dia noteren'ny biby faharoa handray marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny handriny; 17ka tsy misy mahazo mividy na mivarotra, afa-tsy izay manana ny marika, dia ny anaran'ilay biby voalohany na ny isa mifandraika amin'ny anarany. 18Eto no ilàna fahendrena! Izay manan-tsaina, aoka hanombantombana ny isa mifandraika amin'ilay biby, fa isa milaza olona izany; ary 666 no isa mifandraika aminy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\