Apôkalipsin’i 16

1Dia reko nisy feo mahery avy tao amin'ny tempoly nanao tamin'ny anjely fito hoe: "Mandehana, araraho amin'ny tany ny ao anatin'ireo lovia fito feno ny haviniran'Andriamanitra." 2Dia nandeha ny anjely voalohany nandraraka ny tao an-doviany tamin'ny tany; ka nisy vay mandoza sady mampahory nihatra tamin'ny olona izay nanana ny mariky ny biby sy nivavaka tamin'ny sariny. 3Dia nandraraka ny tao an-doviany tamin'ny ranomasina ny anjely faharoa, ka tonga ra ny ranomasina, dia ra manahaka ny ran'olona novonoina; ary maty avokoa ny miaina rehetra tao aminy. 4Dia nandraraka ny tao an-doviany tamin'ny ony sy ny loharano ny anjely fahatelo, ka tonga ra ny rano. 5Ary reko ny anjely manam-pahefana amin'ny rano nanao hoe: "Ara-drariny tokoa no nataonao, ry Ilay ankehitriny sy taloha, dia ilay Masina; ara-drariny tokoa no nataonao raha nitsara toy izany Ianao. 6Fa ny ran'ireo anisan'ny vahoakan'Andriamanitra sy ny ran'ireo mpaminany no nalatsak'ireny olona ireny; ka dia ra kosa no efa nomenao hosotroiny, ary mendrika azy izany." 7Dia reko nisy feo avy tao amin'ny alitara nanao hoe: "Eny, ry Tompo Andriamanitra Tsitoha, mahitsy sy ara-drariny ny fitsaranao!" 8Dia nandraraka ny tao an-doviany tamin'ny masoandro ny anjely fahefatra, ka navela handoro ny olona tamin'ny afony ny masoandro. 9Ary main'ny hafanana be ny olona; kanefa ny manevateva ny anaran'Andriamanitra Izay manam-pahefana amin'ireny loza ireny no nataony, fa tsy ny miala amin'ny toe-dratsiny mba hanome voninahitra an'Andriamanitra. 10Dia nandraraka ny tao an-doviany tamin'ny sezafiandrianan'ilay biby ny anjely fahadimy; ka tonga maizina ny fanjakan'ilay biby ary nanaiki-dela ny olona noho ny fanaintainana. 11Kanefa ny manevateva ilay Andriamanitra monina ao an-danitra no nataony noho ny fanaintainana sy ny vay nanjo azy fa tsy ny miova toetra miala amin'ny asa ratsiny. 12Dia nandraraka ny tao an-doviany tamin'i Eofrata, ony lehibe, ny anjely fahenina; ka ritra ny ranony, hanomanan-dalana ho an'ny mpanjaka avy any atsinanana. 13Ary nisy fanahy maloto anankitelo, tahaka ny sahona, hitako nivoaka avy tany am-bavan'ny dràgona sy avy tany am-bavan'ilay biby ary avy tany am-bavan'ilay mpaminany sandoka. 14Fanahin-demony manao zava-mampitolagaga ireo fanahy maloto ireo, sady mankany amin'ny mpanjaka eran'ny tany tontolo mba hamory azy ho amin'ny ady hatao amin'ilay andro lehibe hitsaran'Andriamanitra Tsitoha. 15"Indro avy toy ny mpangalatra Aho, hoy ny Tompo. Sambatra izay miari-tory sy mitandro ny fitafiany, fandrao mandeha miboridana ka ho hita mitanjaka!" 16Dia novorin'ireo fanahy maloto ireo ny mpanjakan'ny tany ho any amin'ilay toerana atao hoe Harmagedôna amin'ny teny hebreo. 17Dia nandraraka ny tao an-doviany tamin'ny rivotra ny anjely fahafito, ka reko nisy feo avy tao amin'ny tempoly; niainga avy teo amin'ny sezafiandrianana ilay feo ka nanao hoe: "Vita!" 18Dia nisy tselatra sy kotrokorana aman-kotro-baratra; nisy koa horohorontany mafy, ka tsy mbola nisy toy izany hatrizay nisian'olona tetỳ ambonin'ny tany, satria tena horohorontany mafy sy mahery vaika. 19Vaky ho telo toko ilay tanàna lehibe; rava ireo tanànan'ny firenena; tsy hadinon'Andriamanitra ny nanasazy an'i Babilôna lehibe, ka nomeny azy ny tsatokaty feno divay, dia ny divay manambara ny firehetam-pahatezeran'Andriamanitra. 20Ny nosy rehetra, nanjavona; ny tendrombohitra, tsy hita intsony; 21ny olona, nilatsahan'ny havandra vaventy avy tany an-danitra, dia havandra milanja tokony ho efapolo kilao ny anankiray. Ary nanevateva an'Andriamanitra ny olona noho ny loza vokatry ny havandra, fa lehibe loatra izany loza izany!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\