Apôkalipsin’i 17

1Dia nanatona ahy ny anankiray tamin'ireo anjely fito izay nanana ny lovia fito, ka niteny tamiko nanao hoe: --Avia atỳ fa hasehoko anao ny fitsarana ilay vehivavy janga malaza ratsy, izay mipetraka eo ambonin'ny ranobe. 2Fa io vehivavy io no nijangajangan'ny mpanjakan'ny tany, ary nahaboboka ny mponina ambonin'ny tany tamin'ny divaim-pijangajangàny. 3Dia nahazo tsindrimandry avy amin'ny Fanahy Masina aho ka nentin'ny anjely ho any an-taniefitra, ary nahita vehivavy mitaingina biby. Mivolon-jaky ilay biby, rakotra anarana manevateva an'Andriamanitra ny tenany, sady nanana loha fito sy tandroka folo. 4Ravehivavy dia nitafy lamba volomparasy sy jaky sady niravaka volamena sy vatosoa ary perla; teny an-tanany kosa nisy tsatokaty volamena feno fanazimbazimbana, dia ny zava-maloto vokatry ny fijangajangàny; 5ary nisy anarana voasoratra teo an-kandriny, dia anarana mifono hevi-miafina manao hoe: "Izaho no Babilôna lehibe, foiben'ny fijangajangana sy ny fanazimbazimbana eto ambonin'ny tany." 6Hitako ravehivavy fa boboky ny ran'ireo vahoakan'Andriamanitra, boboky ny ran'ireo vavolombelona nanambara an'i Jesoa ka novonoina ho faty noho izany. Gaga dia gaga tokoa aho nahita an-dravehivavy; 7ka hoy ny anjely tamiko: --Nahoana no gaga ianao? Holazaiko anao ny hevi-miafina ny amin-dravehivavy sy ny amin'ilay biby fito loha sy folo tandroka mitondra azy. 8Ny biby izay hitanao dia nanan-kery taloha, fa tsy manana intsony izao, ary efa hiakatra avy any amin'ny hantsambe mba hizotra ho amin'ny fandringanana. Dia ho gaga ny mponina ambonin'ny tany raha mahita ilay biby: satria nanan-kery izy io taloha, fa tsy manana intsony izao, nefa mbola hanan-kery indray. Ho gaga ny mponina ambonin'ny tany, izany hoe ny olona tsy voasoratra anarana ao amin'ny horonamboky mirakitra ny lisitr'ireo hanana ny fiaina-maharitra mandrakizay; io horonamboky io dia nisy hatramin'ny fiandohan'izao tontolo izao. 9Eto no ilàna saina manam-pahendrena. Ny loha fito dia tendrombohitra fito izay ipetrahan-dravehivavy; ary milaza mpanjaka fito koa ireo: 10efa lavo ny dimy fa iray ihany no eo izao, ary ny iray mbola tsy tonga; ary rehefa tonga izy dia vetivety fotsiny no tsy maintsy hitoerany. 11Ny biby, izay nanan-kery taloha nefa tsy manana intsony izao, dia ilay mpanjaka laharana fahavalo naman'ireo fito ireo ary mizotra ho amin'ny fandringanana. 12Ny tandroka folo, izay hitanao, dia mpanjaka folo tsy mbola nahazo fanjakana; kanefa handray fahefana maha mpanjaka izy ireo ka hanjaka mandritra ny adiny iray monja miaraka amin'ilay biby. 13Miray hevitra ireo mpanjaka folo ireo ka manolotra ny hery sy ny fahefàny ho an'ilay biby. 14Hiady amin'ny Zanakondry izy rehetra, nefa haharesy azy ny Zanakondry satria Izy no Tompon'ny tompo sy Mpanjakan'ny mpanjaka; ary haharesy miaraka amin'ny Zanakondry koa ireo olona voaantso sy voafidy, dia ireo mpino Azy. 15Dia hoy koa ny anjely tamiko: --Ny ranobe, izay hitanao ipetrahan'ilay vehivavy janga, dia vahoaka sy olona maro mbamin'ny firenena sy ny samy hafa fiteny. 16Ny tandroka folo sy ny biby efa hitanao kosa no hankahala ilay vehivavy janga, ka hahatonga azy hanirery sy hampitanjaka azy ary hihinana ny nofony sy handevona ny tenany amin'ny afo. 17Fa nanome fo azy ireo Andriamanitra hanatanteraka ny heviny, dia hevitra tokana: ny hanomezan'ireo ny fanjakany ho an'ilay biby, mandra-pahatanteraky ny tenin'Andriamanitra. 18Ravehivavy efa hitanao no ilay tanàna lehibe izay manjaka amin'ireo mpanjakan'ny tany.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\