Apôkalipsin’i 18

1Taorian'izany, dia hitako nisy anjely anankiray hafa koa nidina avy tany an-danitra; nanana fahefana lehibe io anjely io ary nanazava ny tany tontolo ny famirapiratany. 2Dia niantso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe: "Rava, rava i Babilôna lehibe, ka tonga fonenan'ny demony, sy fieren'ny fanahy maloto rehetra, ary fieren'ny vorona amam-biby maloto rehetra hàlan'ny olona! 3Fa ilay divain'ny fijangajangàny mihoa-pampana no nisotroan'ny firenena rehetra; ka ny mpanjakan'ny tany dia nijangajanga taminy, ary ny mpandranto manerana ny tany efa tonga mpanankarena satria tia filibana loatra io tanàna io." 4Dia reko nisy feo iray hafa koa avy tany an-danitra nanao hoe: "Mialà amin'io tanàna io ianareo, ry vahoakako, mba tsy hiombom-pahotana aminy ary mba tsy hiharan'ny loza hanjo azy; 5satria efa niavosa nitehika tamin'ny lanitra ny fahotany ary tsy hadinon'Andriamanitra ny hanasazy ny ratsy nataony. 6Mamalia azy araka izay nafitsony taminareo, ka ataovy avo sasaka noho izay vitany; ny tsatokaty, izay nasiany zava-pisotro mifangaro ho anareo, dia asio zava-pisotro mifangaro indroa heny ho azy; 7toraka izay nitiavany voninahitra sy filibana no anomezo azy fanaintainana sy fisaonana. Fa izao no lazain'io tanàna io anakampony: 'Mipetraka toy ny mpanjakavavy aho fa tsy mpitondratena, ka lavitra ahy raha izay fisaonana!' 8Noho izany, anatin'ny indray andro monja no hiantontan'ny loza hanjo azy, dia fahafatesana sy fisaonana ary mosary, sady handevonan'ny afo azy; satria mahery ny Tompo Andriamanitra, Izay nitsara azy." 9Ny mpanjakan'ny tany, izay nijangajanga tamin'i Babilôna sy niara-niliba taminy dia hitomany azy sy handondòn-tratra hisaona azy, rehefa hahita ny setroka vokatry ny fandoroana azy. 10Hijanona eny lavitra eny izy ireo, satria raiki-tahotra noho ny fanaintainana mianjady amin'i Babilôna, ka hanao hoe: "Indrisy! Indrisy! Ry Babilôna, tanàna lehibe, tanàna matanjaka! Satria tanaty adiny iray monja dia niharan'ny sazy ianao!" 11Ny mpandranto manerana ny tany koa dia mitomany sy misaona azy, satria tsy misy mpividy intsony ny entany: 12dia volamena sy volafotsy; vatosoa sy perla; lamba rongony madinika sy lamba volomparasy; lamba landy sy lamba jaky; hazo mani-pofona isan-karazany; fanaka isan-karazany vita amin'ny ivoary sy hazo sarobidy mbamy halimo sy vy ary vatokaranana; 13havozomamy sy hodi-kazo manitra; ilomanitra sy miora ary vovo-javamanitra; divay sy diloilo; lafarinina tsara toto sy varimbazaha; omby sy ondry; soavaly sy kalesy; ary mpanompo sy babo. 14Hoy ireo mpandranto ireo amin'i Babilôna: "Ny vokatra soa nirin'ny fonao dia efa niala taminao; ary ny zava-tsarobidy sy marevaka rehetra dia efa levona lavitra anao, ka tsy ho hitanao intsony!" 15Ny mpandranto, izay nahazo harena tamin'i Babilôna noho ireny entana ireny, dia hijanona eny lavitra eny, satria raiki-tahotra noho ny fanaintainana mianjady amin'i Babilôna ka hitomany sy hisaona 16sady hanao hoe: "Indrisy! Indrisy! Ry tanàna lehibe, izay nitafy lamba rongony madinika sy lamba volomparasy ary lamba jaky, sady niravaka volamena sy vatosoa ary perla! 17Satria tanaty adiny iray monja dia foana izany harem-be izany!" Ny mpitondra sambo rehetra sy ny mpandeha sambo rehetra amin'iny faritra iny ary ny matilò mbamy izay rehetra manao raharaha eny an-dranomasina, dia nijanona teny lavitra teny koa; 18ary niantsoantso izy rehetra, raha nahita ny setroka vokatry ny fandoroana an'i Babilôna, ka nanao hoe: "Aiza intsony re no misy tahaka izany tanàna lehibe izany?" 19Dia nanipy vovoka hiraraka tamin'ny lohany izy ireo sady nitomany sy nisaona ka niantsoantso hoe: "Indrisy! Indrisy! Ry tanàna lehibe, izay rakotra zava-tsarobidy ka nampahazo harena ny olona rehetra manana sambo eny an-dranomasina! Satria tanaty adiny iray monja dia foana ianao!" 20Mifalia amin'ny manjo an'i Babilôna ianao, ry lanitra, sy ianareo vahoakan'Andriamanitra mbamy ianareo apôstôly sy mpaminany, satria efa nitsara azy Andriamanitra ka nanome rariny anareo! 21Ary nisy anjely anankiray manan-kery, naka vato tahaka ny vato lehibe fikoseham-bary, dia nanipy azy tany an-dranomasina ka nanao hoe: "Hatsipy mafy toy izay i Babilôna, ilay tanàna lehibe, ka tsy ho hita intsony! 22Dia tsy ho re ao aminao intsony ny mozika fanaon'ny mpitendry lokanga sy ny mpihira ary ny mpitsoka sodina sy ny mpitsoka trompetra; tsy ho hita ao aminao intsony ny mpiasa rehetra amin'ny taozavatra isan-karazany; tsy ho re ao aminao intsony ny feon'ny vato fikoseham-bary. 23Tsy hamiratra ao aminao intsony ny fahazavan'ny jiro; tsy ho re ao aminao intsony ny feon'ny mpivady vao. Satria ny mpandrantonao no efa mpifehy ny tany, sady ny ody ratsinao no nentinao namitaka ny firenena rehetra. 24Hatsipy mafy toy izany i Babilôna, satria tao aminy no nahitana ny ran'ireo mpaminany sy ny ran'ireo vahoakan'Andriamanitra ary ny ran'izay rehetra novonoina tetỳ ambonin'ny tany!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\