Apôkalipsin’i 19

1Taorian'izany, dia nisy hoatra ny feo mafy navoakan'olona maro tany an-danitra, reko nanao hoe: "Haleloià! Ny famonjena sy ny voninahitra ary ny hery dia an'ilay Andriamanitsika; 2fa mahitsy sy ara-drariny ny fitsarana ataony, satria Izy efa nanameloka ilay vehivavy janga malaza izay nandoto ny tany tamin'ny fijangajangàny, ary efa namaly azy noho ny ran'ireo mpanompon'Andriamanitra efa nalatsany." 3Dia niteny indray ireo hoe: "Haleloià! Fa miakatra mandrakizay mandrakizay ny setroka avy amin'ny fandoroana an'i Babilôna!" 4Tamin'izay ny loholona 24 sy ny zava-miaina efatra dia niankohoka nitsaoka an'Andriamanitra, Izay mipetraka eo ambonin'ilay sezafiandrianana, ka nanao hoe: "Amen! Haleloià!" 5Dia nisy feo nivoaka avy teo amin'ilay sezafiandrianana ka nanao hoe: "Derao ny Andriamanitsika, ianareo rehetra mpanompony sy ianareo manaja Azy, na ny kely na ny lehibe!" 6Ary nisy hoatra ny feon'olona maro, sy hoatra ny firohondrohon'ny ranobe, ary hoatra ny kotro-baratra mipoaka mafy, reko nanao hoe: "Haleloià! Fa ny Tompo Andriamanitsika, ilay Tsitoha, dia efa nandray ny Fanjakàny! 7Aoka isika hifaly sy hiravo ary hanome voninahitra Azy, satria tonga ny fampakaram-badin'ilay Zanakondry; ary efa niomana ny vadiny, 8ka akanjo madio mangatsakatsaka, natao tamin'ny kiran-drongony madinika, no natolotra hiakanjoany." (Fa izany akanjo rongony madinika izany dia tandindon'ny asa ara-drariny vitan'ny vahoakan'Andriamanitra). 9Tamin'izay dia nisy anjely nanao tamiko hoe: --Soraty! Sambatra izay voaantso amin'ny fanasana fampakaram-badin'ny Zanakondry! Ary hoy koa ny anjely tamiko: --Teny marim-pototra avy amin'Andriamanitra ireo! 10Dia niankohoka teo an-tongony aho mba hitsaoka azy, satria nilazany hoe: --Tandremo, aza manao izany! Fa mpanompo miaraka aminao aho sady miaraka amin'ireo namanao iray finoana, izay mitana ny hafatra nijoroan'i Jesoa ho vavolombelona. Andriamanitra no tsaohy! Eny, ny Fanahy Masina Izay manentana hilaza hafatra avy amin'Andriamanitra dia ahariharin'ny fijoroana ho vavolombelon'i Jesoa. 11Dia nahita ny lanitra voasokatra aho, ka indro nisy soavaly fotsy niseho. Ilay mitaingina azy dia atao hoe Imahatoky sy Imahitsy. Ara-drariny no itsarany sy iadiany. 12Tahaka ny lelafo ny masony; ary satroboninahitra maro no teo an-dohany. Izy dia manana anarana anankiray voasoratra, izay tsy nisy nahalala afa-tsy ny tenany ihany. 13Miakanjo akanjo voahosin-dra Izy; ary ny anarany dia natao hoe: "ilay Tenin'Andriamanitra." 14Nanaraka Azy ny tafiky ny lanitra, ka samy nitaingina soavaly fotsy sy nitafy lamba rongony madinika sady fotsy no madio. 15Misy sabatra maranitra mivoaka avy amin'ny vavan'Ilay mitaingina soavaly, mba hamelezany ny firenena. Dia hifehy ny firenena amin'ny tehim-by Izy, sady hanitsaka ny famiazan-divay, dia ny divay manambara ny firehetam-pahatezeran'Andriamanitra Tsitoha. 16Ary izao no anarana voasoratra teo amin'ny akanjobe nanarona ny feny: "Mpanjakan'ny mpanjaka sy Tompon'ny tompo." 17Ary hitako nisy anjely anankiray nitsangana teo amin'ny masoandro. Niantso tamin'ny feo mahery io anjely io ka nanao tamin'ny voro-manidina rehetra teny ana habakabaka hoe: "Avia, mivoria ianareo ho amin'ny fanasana lehibe ataon'Andriamanitra ho anareo, 18ka hihinananareo ny nofon'ireo mpanjaka, ny nofon'ireo komandin-tafika, ny nofon'ireo mahery an'ady, ny nofon'ireo soavaly mbamin'ny an'ny mpitaingina azy, ary ny nofon'ny olona rehetra, na mpanompo na tsy mpanompo, na kely na lehibe." 19Ary hitako nivory ilay biby sy ireo mpanjakan'ny tany mbamin'ny tafiny, mba hiady amin'Ilay mitaingina soavaly fotsy sy amin'ny tafiny. 20Dia voasambotra ilay biby sy ilay mpaminany sandoka, izay nanao zava-mampitolagaga teo anatrehan'ilay biby mba hoenti-mamitaka ireo nandray ny mariky ny biby sy nivavaka tamin'ny sariny; ary natsipy velona ho any amin'ny farihy afo arehi-tsolifara ilay biby sy ilay mpaminany sandoka. 21Ny olona sisa dia matin'ny sabatra nivoaka avy tamin'ny vavan'Ilay mitaingina soavaly fotsy, ka vokin'ny nofony avokoa ny vorona rehetra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\