Apôkalipsin’i 2

1--Manorata ho an'ny anjelin'ny Fiangonana any Efeso: "Izao no lazain'Ilay mihazona ny kintana fito eo an-tanany ankavanana sady mandeha eo afovoan'ny fitoeranjiro volamena fito: 2Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina ary ny faharetanao, mbamin'ny tsy fahazakànao ny ratsy fanahy; efa nozahanao toetra ireo milaza ny tenany ho apôstôly, kanjo tsiizy ary hitanao fa mpandainga ireo; 3ary manana faharetana ianao, ka mizaka ny mafy noho ny amiko sady tsy ketraka. 4Saingy izao no anomezako tsiny anao: nihemotra tamin'ilay fitiavanao tany am-boalohany ianao. 5Koa tsarovy izay nitoeranao fony mbola tsy lavo, dia ialao ny toe-dratsinao, ka ataovy indray ny asanao tany am-boalohany; fa raha tsy izany, dia ho avy aminao Aho, ka hanaisotra ny fitoeranjironao amin'izay misy azy, raha toa tsy ialanao ny toe-dratsinao. 6Izao kosa no anananao sitraka: ankahalainao ny asan'ireo Nikôlaita, izay ankahalaiko ihany koa. 7"Izay manan-tsofina, aoka hihaino izay lazain'ny Fanahy Masina amin'ireo Fiangonana! "Izay maharesy dia havelako hihinana amin'ny voan'ilay hazo manome fiainana izay ao amin'ny sahan'Andriamanitra." --Manorata ho an'ny anjelin'ny Fiangonana any Smirna: 8"Izao no lazain'ilay Voalohany sady Farany, Izay efa maty nefa velona indray: 9Fantatro ny fahorianao sy ny fahantrànao, kanefa manankarena ianao. Fantatro ianao fa endrikendrehin'ireo milaza ny tenany ho Jiosy, kanjo tsiizy fa olona mivavaka amin'i Satàna. 10Aza matahotra na inona na inona amin'izay fijaliana efa hanjo anao; indro ny devoly efa hanao am-ponja ny sasany aminareo, mba ho voazaha toetra ianareo ary hiaritra fahoriana mandritra ny folo andro. Aoka ho mahatoky ambara-pahafaty ianao, dia ny fiainana no homeko anao ho satroboninahitra. 11"Izay manan-tsofina, aoka hihaino izay lazain'ny Fanahy Masina amin'ireo Fiangonana. "Izay maharesy dia tsy hiharan-doza avy amin'ny fahafatesana faharoa." 12--Manorata ho an'ny anjelin'ny Fiangonana any Pergàmo: "Izao no lazain'Ilay manana ny sabatra maranitra roa lela: 13Fantatro izay onenanao, dia ao amin'izay itoeran'ny sezafiandrianan'i Satàna. Mifikitra mafy amiko ianao ka tsy mandà ny finoana Ahy, na dia tamin'ny andron'i Antipasy aza, izay vavolombeloko sady lehilahy mahatoky Ahy, dia ilay novonoina teo aminareo, teo amin'ity toerana onenan'i Satàna ity. 14Saingy izao no zavatra kely anomezako tsiny anao: misy eo aminao izay mifikitra amin'ny fampianaran'i Balahàma, ilay nanome fo an'i Balàka hanisy fandrika mitaona ny Israelita amin'ny fahotana; ary dia voatarika tokoa ireo Israelita hihinan-kena natao fanatitra tamin'ny sampy sy hijangajanga. 15Ary toy izany koa, misy eo aminao izay mifikitra amin'ny fampianaran-dry zareo Nikôlaîta. 16Koa ialao ny toe-dratsinao; fa raha tsy izany, dia ho avy aminao faingana Aho ka hamely an'ireo amin'ilay sabatra mivoaka avy eo am-bavako. 17"Izay manan-tsofina, aoka hihaino izay lazain'ny Fanahy Masina amin'ireo Fiangonana. "Izay maharesy dia homeko mana miafina sady homeko vato fotsy; ary eo amin'io vato io dia misy anaram-baovao voasoratra, izay tsy fantatr'olona afa-tsy izay mandray azy ihany." 18--Manorata ho an'ny anjelin'ny Fiangonana any Tiatira: "Izao no lazain'ilay Zanak'Andriamanitra, dia Ilay manana maso mivaivay tahaka ny lelafo sady manana tongotra mangirangirana tahaka ny halimo manganohano: 19Fantatro ny asanao, ny fitiavanao, ny finoanao, ny fanompoanao, ary ny faharetanao; ary ny asanao farany izao dia be noho ny tany am-boalohany. 20Saingy izao no anomezako tsiny anao: leferinao ilay vehivavy Jezebela izay milaza ny tenany ho mpaminany, ka dia mampianatra sy manoloky ny mpanompoko hijangajanga sy hihinan-kena natao fanatitra tamin'ny sampy. 21Efa nomeko andro io vehivavy io hialany amin'ny toe-dratsiny, saingy tsy mety miala amin'ny fijangajangàny. 22Indro hampandamahiko eo am-pandriana izy, ary izay nanitsakitsa-bady taminy dia hozoim-pahoriana lehibe, raha toa tsy miala amin'ny asa nampianarin-dravehivavy azy. 23Hovonoiko ho faty ny zanany, ka ho fantatry ny Fiangonana rehetra fa Izaho no mahalala ny ao am-po tsy miloatra; ary hovaliako araka ny asanareo avy ianareo. 24"Fa ianareo sisa rehetra amin'ny Fiangonana any Tiatira dia tsy nanaraka izany fampianarana izany sady tsy mba mahalala ny ataon'ireo hoe 'hevi-dalin'i Satàna'; ka izao no lazaiko aminareo: tsy hovesarako entana hafa ianareo; 25fa izay anananareo no tano mafy mandra-piaviko. 26- 28"Izay maharesy ka mitandrina ny hanao ny asako hatramin'ny farany, dia homeko fahefana toy izay efa noraisiko tamin'ny Raiko: homeko fahefana amin'ny firenena izy, ka hifehy azy amin'ny tehim-by ary hanorotoro azy toy ny vilany tany. Homeko an'izay maharesy koa ny kintana fitarikandro. 29"Izay manan-tsofina, aoka hihaino izay lazain'ny Fanahy Masina amin'ireo Fiangonana."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\