Apôkalipsin’i 20

1Ary hitako nisy anjely anankiray nidina avy tany an-danitra, izay nanana ny fanalahidin'ny hantsambe sy rojo vy lehibe teny an-tanany. 2Nosamborin'io anjely io ny dràgona, dia ilay bibilava fahizay (izany hoe ny devoly na i Satàna), ka nafatony arivo taona 3sy natsipiny tao amin'ny hantsambe. Dia nohidian'ilay anjely ny hantsambe ary nasiany tombokase teo amboniny, mba tsy hahazoan'ny dràgona mamitaka ireo firenena intsony mandra-pahatapitry ny arivo taona; fa tsy maintsy hovahana mandritra ny fotoana fohifohy izy aorian'izany. 4Dia hitako nisy sezafiandrianana maro, izay nipetrahan'olona nomem-pahefana hitsara. Ary hitako ny fanahin'ireo notapahin-doha satria nitana ny hafatra nijoroan'i Jesoa ho vavolombelona sy nitory ny tenin'Andriamanitra: tsy mba nivavaka tamin'ny biby na tamin'ny sarin'ny biby ireo, sady tsy mba nandray ny marik'ilay biby teo amin'ny handriny na teo amin'ny tanany; efa velona ireo ka niara-nanjaka tamin'i Kristy arivo taona. 5(Fa ny sisa amin'ny maty dia tsy mbola velona, raha tsy efa tapitra ny arivo taona.) Izany no fitsanganana voalohany avy any amin'ny maty. 6Sambatra sy masina izay manana anjara amin'izany fitsanganana voalohany izany; tsy mba ananan'ny fahafatesana faharoa fahefana ireo, fa ho mpisoron'Andriamanitra sy ho mpisoron'i Kristy, ka hiara-manjaka amin'i Kristy arivo taona. 7Rehefa tapitra ny arivo taona, dia hovahana i Satàna hiala amin'ny fonja nitoerany, 8ka hivoaka hamitaka ireo firenena amin'ny vazan-tany efatra, mba hamory azy ho amin'ny ady: ireo firenena ireo dia i Gôga sy i Magôga, izay tahaka ny fasi-dranomasina ny isany. 9Ary niakatra nanerana ny lafin-tany izy rehetra, ka nanodidina ny toby nisy ny vahoakan'Andriamanitra sady nanodidina ny tanàna lalain'Andriamanitra; kanjo nisy afo nidina avy tany an-danitra ka nandevona ireo firenena ireo. 10Ny devoly izay namitaka azy ireo dia natsipy tany amin'ny farihy afo aman-tsolifara, izay efa nanipazana ilay biby sy ilay mpaminany sandoka; ary hampijalîna andro aman'alina mandrakizay mandrakizay izy telo ireo. 11Dia hitako ity sezafiandrianana fotsy lehibe sy Ilay mipetraka eo amboniny. Ny tany amana habakabaka dia nandositra teo anatrehany, ka tsy hita intsony izay toerana nisy azy. 12Ary hitako ny maty rehetra, na ny lehibe na ny kely, tafajoro teo anoloan'io sezafiandrianana io. Dia nisy horonamboky maro novelarina; ary nisy horonamboky iray hafa koa novelarina, dia ilay horonamboky mirakitra ny lisitr'ireo hanana ny fiaina-maharitra mandrakizay; ka tamin'ny zavatra voasoratra tao anatin'ireo horonamboky ireo no nitsarana ny maty rehetra, araka ny asany avy. 13Ny ranomasina dia namoaka ny maty tao aminy; Rafahafatesana sy ny Toeran'ny maty koa namoaka ny maty tao aminy; ka samy notsaraina araka ny asany avy ny maty rehetra. 14Rafahafatesana sy ny Toeran'ny maty kosa natsipy tany amin'ny farihy afo. Izany farihy afo izany no fahafatesana faharoa; 15ka raha nisy olona tsy hita voasoratra tao anatin'ilay horonamboky mirakitra ny lisitr'ireo hanana ny fiaina-maharitra mandrakizay, dia natsipy tany amin'ny farihy afo izy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\