Apôkalipsin’i 5

1Dia hitako nisy horonamboky teny an-tanana ankavanan'Ilay mipetraka eo ambony sezafiandrianana; ka io horonamboky io dia voasoratra anatiny sy ivohony sady voaisy tombokase fito. 2Ary indro nisy anjely manan-kery nanao antso avo tamin'ny feo mafy hoe: --Iza no mendrika hamaha ireo tombokase sy hanokatra ny horonamboky? 3Kanefa tsy nisy, na tany an-danitra, na tetỳ an-tany, na tany ambanin'ny tany, nahasokatra ny horonamboky na nahajery izay raketiny. 4Koa nitomany mafy aho, satria tsy hita izay mendrika hanokatra ny horonamboky sy hijery izay raketiny. 5Dia hoy ny anankiray tamin'ireo loholona tamiko: --Aoka izay ny ranomasonao! Indro ny liona avy amin'ny fokon'i Joda, dia ilay solofon'i Davida mpanjaka, fa nahazo fandresena ka afaka hamaha ireo tombokase sy hanokatra ny horonamboky. 6Dia hitako nisy Zanakondry nijoro teo anelanelan'ilay sezafiandrianana mbamin'ny zava-miaina efatra an-kilany sy ireo loholona an-daniny. Tahaka ny efa voavono ho faty io Zanakondry io, ary nanana tandroka fito sy maso fito, dia ny Fanahy Masina ombàm-panomezana fito avy amin'Andriamanitra, Izay efa nirahina hankany amin'ny tany tontolo. 7Dia nandroso ilay Zanakondry ka nandray ny horonamboky teny an-tanana ankavanan'Ilay mipetraka eo ambony sezafiandrianana. 8Rehefa nandray ny horonamboky Izy, dia niankohoka teo anoloan'ny Zanakondry ny zava-miaina efatra sy ny loholona 24. Samy nanana lokanga anankiray avy ny loholona ary koa lovia volamena feno vovo-javamanitra, dia ireo lovia tandindon'ny vavaka ataon'ny vahoakan'Andriamanitra. 9Ary nandredona hira vaovao ho an'ny Zanakondry ny loholona ka nanao hoe: "Ianao no mendrika handray ny horonamboky sy hamaha ny tombokaseny. Efa voavono ho faty Ianao, ka ny ranao nafoinao no nanavotanao olona ho an'Andriamanitra, dia olona avy tamin'ny foko amam-piteny samy hafa sy avy tamin'ny vahoaka amam-pirenena samy hafa. 10Ary nataonao fanjaka-mpisorona ireo mba hanompo an'Andriamanitsika sy hanjaka etỳ ambonin'ny tany." 11Dia nahita aho sady nandre ny anjely maro, miisa arivoarivo sy alinalina. Nanodidina ilay sezafiandrianana sy ny zava-miaina ary ny loholona ireo, 12ka nanao tamin'ny feo mahery hoe: "Ny Zanakondry, Izay efa voavono ho faty, no mendrika handray ny fahefana sy ny harena, ny fahendrena sy ny hery, ny haja sy ny voninahitra ary ny dera." 13Ary ny voaary tontolo eny ana habakabaka sy etỳ an-tany ary any ambanin'ny tany sy any an-dranomasina, izany hoe ny zavatra rehetra ao anatin'ireo, dia reko samy nanao hoe: "An'Ilay mipetraka eo ambony sezafiandrianana sy an'ny Zanakondry ny dera sy ny haja ary ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay!" 14Dia novalian'ny zava-miaina efatra hoe: "Amen!" Ary ny loholona kosa niankohoka sy nitsaoka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\