Apôkalipsin’i 6

1Ary izao no hitako. Rehefa novahan'ny Zanakondry ny voalohany tamin'ireo tombokase fito, dia reko niteny mafy toy ny kotro-baratra ny anankiray tamin'ny zava-miaina efatra, nanao hoe: Avia! 2Dia indro hitako nisy soavaly fotsy, ary ilay nitaingina azy dia nanana tsipîka; nomena satroboninahitra izy, ka lasa nandeha toy ny efa naharesy sady mbola haharesy. 3Rehefa novahan'ny Zanakondry ny tombokase faharoa, dia reko ny zava-miaina faharoa nanao hoe: Avia! 4Dia soavaly mena kosa no nipoitra; ary ilay nitaingina azy dia nomena sabatra lehibe ary navela hanaisotra ny fihavanana hiala amin'ny tany mba hifamonoan'ny olona. 5Rehefa novahan'ny Zanakondry ny tombokase fahatelo, dia reko ny zava-miaina fahatelo nanao hoe: Avia! Dia nijery aho, ka indro nisy soavaly mainty; ary ilay nitaingina azy dia nitana mizàna teny an-tanany. 6Sady reko toa nisy feo avy tao afovoan'ny zava-miaina efatra nanao hoe: "Ataovy denàry iray ny varimbazaha iray kilao ary denàry iray ny ôrza telo kilao; saingy aza mbola asondro-bidy ny menaka sy ny divay." 7Rehefa novahan'ny Zanakondry ny tombokase fahefatra, dia reko ny zava-miaina fahefatra nanao hoe: Avia! 8Dia indro hitako nisy soavaly hatsatra; ary ilay nitaingina azy dia natao hoe Rafahafatesana izay niaraka tamin'ny Toeran'ny maty. Nomena fahefana tamin'ny ampahefatry ny tany izy ireo, hamono amin'ny sabatra sy ny mosary ary ny areti-mifindra sy ny bibidia etỳ an-tany. 9Rehefa novahan'ny Zanakondry ny tombokase fahadimy, dia hitako teo ambanin'ny alitara ny fanahin'ireo voavono ho faty satria nitory ny tenin'Andriamanitra sy nitana ny hafatra nijoroan'i Kristy ho vavolombelona. 10Ary niantso tamin'ny feo mahery izy rehetra nanao hoe: "Ry Tompo masina sy marina ô, rahoviana no hotsarainao ny mponina eny ambonin'ny tany ka hovalianao ny ranay nalatsany?" 11Dia samy nomena akanjo fotsy lava izy rehetra; ary nasaina mbola niala sasatra fotoana fohy mandra-pahafeno ny isan'ireo mpanompo namany sy ireo havana iray finoana, izay efa hovonoina tahaka azy koa. 12Ary nijery aho rehefa novahan'ny Zanakondry ny tombokase fahenina, ka nisy horohorontany mahery vaika; tonga mainty tahaka ny akanjo volon'osy ny masoandro; tonga mena tahaka ny ra ny volana manontolo; 13ary ny kintan'ny habakabaka dia niraraka tamin'ny tany, tahaka ireo voa manta ahintsan'ny aviavy hozongozonin'ny rivo-mahery. 14Dia lasa tsy hita teo tahaka ny boky voahorona ny habakabaka; ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra niala tamin'ny toerany. 15Ny mpanjakan'ny tany, ireo lehibe sy ireo komandin-tafika, ireo mpanankarena sy ireo lehilahy matanjaka, mbamin'ny olona rehetra na mpanompo na tsy mpanompo, dia lasa niery tany anatin'ny zohy sy tany ambanin'ny vatolampy teny an-tendrombohitra, 16ka nilaza tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy hoe: "Ianjerao izahay ary afeno lavitry ny tavan'Ilay mipetraka eo ambony sezafiandrianana sy lavitry ny hatezeran'ny Zanakondry; 17fa tonga ny andro lehibe isehoan'ny hatezeran'Andriamanitra mbamin'ny an'ny Zanakondry, ka iza no mahatanty izany?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\