Apôkalipsin’i 7

1Taorian'izany, dia hitako nisy anjely efatra nijoro teo amin'ny vazan-tany efatra sady nihazona ny rivotra efatra amin'ny tany mba tsy hisy rivotra hitsoka na amin'ny tany, na amin'ny ranomasina, na amin'ny hazo iray akory aza. 2Ary hitako nisy anjely iray hafa koa niakatra avy any atsinanana sady nitana ny tombokasen'ilay Andriamanitra velona. Dia niantso tamin'ny feo mahery an'ireo anjely efatra navela hanimba ny tany aman-dranomasina io anjely io 3nanao hoe: "Aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo ianareo, mandra-panisinay tombokase eo an-kandrin'ireo mpanompon'Andriamanitsika." 4Ary reko ny isan'izay voaisy tombokase teo an-kandrina: ka 144,000 no voaisy tombokase, avy tamin'ny fitambaram-pokon'ireo israelita. 5Avy tamin'ny fokon'i Joda: 12,000 no voaisy tombokase. Avy amin'ny fokon'i Reobena: 12,000. Avy tamin'ny fokon'i Gada: 12,000. 6Avy tamin'ny fokon'i Asera: 12,000. Avy tamin'ny fokon'i Naftalỳ: 12,000. Avy tamin'ny fokon'i Manase: 12,000. 7Avy tamin'ny fokon'i Simehôna: 12,000. Avy tamin'ny fokon'i Levỳ: 12,000. Avy tamin'ny fokon'i Jisakara: 12,000. 8Avy tamin'ny fokon'i Zebolòna: 12,000. Avy tamin'ny fokon'i Jôsefa: 12,000. Avy tamin'ny fokon'i Benjamîna: 12,000 no voaisy tombokase. 9Taorian'izany, dia indreo hitako nisy olona betsaka tsy tambo isaina avy tamin'ny firenena sy ny fokom-pirenena ary ny vahoaka mbamin'ny olona samy hafa fiteny rehetra, niakanjo fotsy lava sy nitana sampan-drofia teny an-tanany. Nijoro teo anoloan'ny sezafiandrianana sy ny Zanakondry ireo, 10sady niantso tamin'ny feo mahery nanao hoe: "Ny famonjena dia an'ilay Andriamanitsika, Izay mipetraka eo ambony sezafiandrianana, ary koa an'ny Zanakondry!" 11Dia nanodidina ny sezafiandrianana sy ireo loholona ary ny zava-miaina efatra ny anjely rehetra ka niankohoka teo anoloan'ny sezafiandrianana sady nitsaoka an'Andriamanitra 12nanao hoe: "Amen! An'Andriamanitsika ny dera sy ny voninahitra amam-pahendrena, ny saotra sy ny haja ary ny fahefana sy ny hery, mandrakizay mandrakizay! Amen." 13Dia niteny tamiko ny anankiray tamin'ny loholona nanao hoe: --Iza moa ireo miakanjo fotsy lava ireo ary avy taiza no niaviany? 14Ka novaliako hoe: --Ianao, tompoko, no mahalala! Dia hoy izy tamiko: --Ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ka nanasa sy namotsy ny akanjony tamin'ny ra nafoin'ilay Zanakondry. 15Noho izany, dia mitoetra eo anoloan'ny sezafiandrianan'Andriamanitra izy ireo ka manompo an'Andriamanitra andro aman'alina ao an-tempoliny; ary Ilay mipetraka eo ambony sezafiandrianana dia hiara-monina aminy ka hiaro azy. 16Tsy ho noana na hangetaheta intsony ireo; ary tsy haninona azy ny masoandro na izay hafanana. 17Fa ny Zanakondry Izay mipetraka eo afovoan'ny sezafiandrianana no ho Mpiandry azy ka hitondra azy ho amin'ny loharano velona; ary hofafàn'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\