Apôkalipsin’i 9

1Dia nitsoka trompetra ilay anjely fahadimy; ka hitako nisy kintana anankiray avy tany an-danitra, nilatsaka tetỳ an-tany; ary nomena io kintana io ny fanalahidin'ny vavalavaky ny hantsambe. 2Dia nosokafany ny vavalavak'ilay hantsambe, ka nisy setroka niakatra avy ao tahaka ny setroka avoakan'ny lafaoro lehibe; ary nihamaizina ny masoandro sy ny habakabaka noho ny setroka navoakan'ny vavalavaka. 3Ary nisy valala navoakan'io setroka io mba hankamin'ny tany sady nomena hery toy ny an'ny maingoka etỳ an-tany. 4Dia nilazana ny valala mba tsy hamely ny ahitra amin'ny tany na ny zava-maitso na ny hazo, fa ny olona tsy manana ny tombokasen'Andriamanitra eo an-kandriny ihany. 5Kanefa tsy navela hahafaty ireo olona ireo ny valala fa ny hampanaintaina azy dimy volana ihany; ary ny fanaintainana nafitsony dia tahaka ny fanaintainana afitsoky ny maingoka rehefa manindrona olona. 6Amin'izany andro izany dia hitady fahafatesana ny olona, fa tsy hahita; ary haniry ho faty izy, fa handositra lavitra azy ny fahafatesana. 7Ny endrik'ireo valala ireo dia mitovy amin'ny soavaly vonon-kiady; toa satroboninahitra volamena no teny an-dohany ary tahaka ny tavan'olona ny tavany. 8Manana volo tahaka ny volom-behivavy izy ireo, ary ny nifiny dia tahaka ny an'ny liona. 9Manana fiarovantratra tahaka ny akanjo vy fiarovantratra izy ireo; ary ny fikopakopaky ny elany dia tahaka ny fikotrokotroky ny kalesy tarihin-tsoavaly maro miriotra hiady. 10Manana rambo sy fanindrona tahaka ny an'ny maingoka izy ireo; ary ny rambony no misy ny hery entiny hamely ny olona mandritra ny dimy volana. 11Manana mpanjaka ireo valala ireo, dia ilay anjely mifehy ny hantsambe; ka ny anaran'io anjely io amin'ny teny hebreo dia "Abadôna" ary amin'ny teny grika dia "Apôliôna" (izany hoe "Mpandrava"). 12Lasa izay ny loza voalohany; fa aorian'izany, indreo hisosoka ny loza roa hafa. 13Dia nitsoka trompetra ilay anjely fahenina, ka nisy feo reko nivoaka avy tamin'ny zoro efatry ny alitara volamena izay teo anatrehan'Andriamanitra. 14Ary hoy ilay feo tamin'ny anjely fahenina nitana trompetra: "Vahao ny anjely efatra mifatotra eo akaikin'ny Eofrata, ony lehibe!" 15Dia novahana ireo anjely efatra ireo; fa voaomana ho amin'izany ora sy andro ary volana sy taona izany rahateo izy ireo, mba hahafaty ny ampahatelon'ny olombelona. 16Ary ny isan'ny miaramila an-tsoavaly dia roanjato tapitrisa, fa nahare ny isany aho. 17Ary toy izao no nahitako ny soavaly sy ny mpitaingina azy, nandritra ny fahitana: ny mpitaingina dia manana fiarovantratra mena toy ny afo sy manga toy ny vatosoa safira ary mavo toy ny solifara; ny soavaly kosa dia tahaka ny lohan-diona ny lohany, ary nivoaka afo aman-tsetroka sy solifara ny vavany. 18Ireo loza telo ireo, izany hoe ny afo aman-tsetroka sy solifara izay nivoaka avy tamin'ny vavan-tsoavaly, no nahafaty ny ampahatelon'ny olombelona. 19Fa ny herin'ny soavaly dia eo amin'ny vavany sy ny rambony; satria toy ny bibilava ny rambony ka misy loha izay entiny mamely. 20Kanefa ny olombelona, sisa tsy matin'ireo loza ireo, dia tsy niova toetra hiala tamin'ireo andriamanitra voatran'ny tanany, ka tsy nitsaha-nivavaka tamin'ny demony sy tamin'ny sampy volamena sy volafotsy sy halimo ary vato aman-kazo, sampy izay tsy afaka mijery na mandre na mamindra; 21ary tsy niova toetra koa izy ireo hiala amin'ny vonoana olona na ny ody ratsy na ny fijangajangana na ny halatra fanaony.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\