Rômanina 10

1Ry havana, ny irîn'ny foko sy angatahiko amin'Andriamanitra ho an'ny Jiosy dia ny hahazoany famonjena. 2Vavolombelona ny aminy aho fa feno zotom-po ho an'Andriamanitra izy rehetra saingy zotom-po tsy ombàm-pahalalana. 3Tsy nahalala ny fahamarinana omen'Andriamanitra ry zareo, ka nitady fahamarinana avy amin'ny tenany fa tsy nanaiky ny fahamarinana omen'Andriamanitra. 4Eny, lany andro ny lalàna nony tamy i Kristy hahatonga ny mpino rehetra ho olo-marina eo anatrehan'Andriamanitra. 5Izao no voasoratr'i Mosesy momba ny fahamarinana avy amin'ny lalàna: "Ny olona manatanteraka ny didy amam-pitsipika dia ho velona amin'izany." 6Fa izao kosa no voalaza momba ny fahamarinana avy amin'ny finoana: "Aza manao anakampo hoe: Iza no hiakatra any an-danitra?" (dia ny mba hampidina an'i Kristy izany). 7Na hoe: "Iza no hidina any amin'ny hantsana?" (dia ny mba hampiakatra an'i Kristy avy any amin'ny maty). 8Fa inona no voalaza? Izao: "Eo akaikinao ny teny, dia eo am-bavanao sy ao am-ponao." Izany no teny momba ny finoana, izay torînay. 9Satria raha manaiky ampahibemaso amin'ny vavanao ianao fa Tompo i Jesoa, ary mino ao am-ponao fa nanangana Azy ho velona avy tany amin'ny maty Andriamanitra, dia ho voavonjy. 10Mino ao am-po manko ny olona mba hoeken'Andriamanitra ho marina, ary manaiky ampahibemaso amin'ny vava, mba hahazoany famonjena. 11Fa hoy ny Soratra Masina hoe: "Izay (rehetra) mino Azy tsy mba hangaihay." 12Koa mitovy na Jiosy na hafa firenena, fa ny Tompo iray ihany no an'ny rehetra, Tompo malala-tanana amin'izay rehetra miantso Azy. 13Satria izao no tenin'ny Soratra Masina: "Izay rehetra hiantso ny Tompo, dia ho voavonjy." 14Hataon'ny olona ahoana àry no fiantso ny anaran'ny Tompo, raha tsy efa ninoany? Hataony ahoana no fino Azy, raha tsy efa reny? Hataony ahoana no fandre, raha tsy misy mpitoriteny? 15Ary hatao ahoana no fitoriteny, raha tsy nirahina? Araka ny voalazan'ny Soratra Masina hoe: "Endrey, tsara izany mahita ireo mpitondra Vaovao Mahafaly tonga hanambara teny soa!" 16Tsy àry nanaiky ny Vaovao Mahafaly avokoa anefa ny olona rehetra, fa hoy i Isaià hoe: "Tompo ô, iza no nino ny hafatra nambaranay?" 17Koa ny finoana dia vokatry ny hafatra ambara; ary ny hafatra ambara dia ny teny momba an'i Kristy. 18Kanefa manontany aho hoe: Sao tsy nandre ny hafatra ny olona? Nandre tokoa izy rehetra, satria izao no tenin'ny Soratra Masina: "Lasa nanerana ny tany tontolo ny feon'ireo mpitory, ary nipaka hatrany amin'ny faran'ny tany ny teniny!" 19Dia mbola nanontany aho hoe: Sao tsy azon'ny vahoaka Israely ny filazana? Valin'izany, dia i Mosesy aloha no milaza hoe: "Hataoko velom-pialonana an'izay tsy firenena ianareo, hoy Andriamanitra; ary hataoko mirehi-pahatezerana amin'izay firenena tsy manan-tsaina!" 20Fa i Isaià aza dia sahy milaza hoe: "Nanaiky ho hitan'izay tsy nitady Ahy Aho, hoy Andriamanitra, ary niseho niharihary tamin'izay tsy nanontany Ahy." 21Ny amin'i Israely kosa dia hoy i Isaià hoe: "Tontolo andro no nanolorako tanana izay vahoaka sady tsy manaiky no mikomy."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\