Rômanina 11

1Manontany àry aho hoe: Sao narian'Andriamanitra ny vahoakany? Sanatria izany! Fa izaho koa mbaIsraelita, taranak'i Abrahama sady anisan'ny fokon'i Benjamîna! 2Tsia, Andriamanitra tsy nanary ny vahoakany, izay efa nofidiny rahateo. Ataoko fa fantatrareo izay lazain'ny Soratra Masina ao amin'ny tantaran'i Elià, fony i Elià nitaraina tamin'Andriamanitra ny amin'i Israely nanao hoe: 3"Tompo ô, ireo mpaminaninao novonoiny, ireo alitaranao noravàny; ary izaho irery no sisa tavela, nefa dia fofoiny ho faty." 4Inona kosa no avalin'Andriamanitra an'i Elià? "Efa nanokana fito arivo lahy ho Ahy Aho, dia ireo tsy nandohalika tamin'ny sampy Bahala." 5Toy izany koa àry amin'izao ankehitriny izao. Misy olom-bitsy sisa tavela, izay voafidy noho ny fahasoavan'Andriamanitra. 6Ary raha noho ny fahasoavana, dia tsy avy amin'ny asa vitan'ny olona; fa raha avy amin'ny asa vitan'ny olona, dia tsy fahasoavana intsony ny fahasoavana. 7Ahoana àry? Tsy nahazo izay nokatsahiny akory ny vahoaka Israely, fa ireo voafidin'Andriamanitra no nahazo izany. Nohamafisina kosa ny fon'ny hafa rehetra, 8araka izay voalazan'ny Soratra Masina hoe: "Nomen'Andriamanitra fanahy mahadonto izy ireo ka ny masony tsy mahita ary ny sofiny tsy mandre mandraka androany." 9Hoy koa i Davida hoe: "Ho fandrika sy ho tonta h oazy ireo anie ny sakafony, ary ho fandavoana sy ho famaizana azy. 10Ho rakotry ny haizina anie ny masony ka tsy hahita; ary ho vokoka lalandava anie ny lamosiny!" 11Manontany àry aho hoe: Sao solafaka ny Jiosy, ka lavo tsy ho tafarina intsony? Sanatria izany! Fa ny hadisoan'ny Jiosy no ahazoan'ny hafa firenena ny famonjena mba hahavelom-pialonana ny Jiosy. 12Koa raha ny fahadisoan'ny Jiosy aza tonga harena ara-panahy ho an'izao tontolo izao, ary ny fietreny tonga harena ara-panahy ho an'ny hafa firenena, vao mainka fa ny fiverenany tanteraka amin'ny famonjena! 13Aminareo hafa firenena dia izao kosa no teniko: araka ny maha apôstôlin'ny hafa firenena ahy, dia hajaiko ny asa fanompoana nankinina tamiko; 14sao mba hahavelom-pialonana ireo havako ara-nofo, ka hahavonjeko ny sasany amin'izy ireo. 15Nony nailika ry zareo, dia voavitrana ny fihavanan'izao tontolo izao amin'Andriamanitra. Ka raha voaray indray ry zareo, inona no hitranga? Ny fiainana ho an'ireo efa maty! 16Raha voatolotra ho an'Andriamanitra ny santatry ny mofo, dia Azy koa ny mofo rehetra. Raha voatokana ho an'Andriamanitra ny foto-kazo, dia Azy koa ny rantsany rehetra. 17Ny vahoaka Israely dia toy ny hazo ôliva voakolokolo, izay nanesorana rantsana sasantsasany. Fa ianao hafa firenena kosa dia toy ny rantsan'ny hazo ôliva dia, izay natao grefy amin'ny hazo ôliva voakolokolo, ho solon'ireo rantsana nesorina ireo; ary manjary iombonanao ilay fototra feno tsiron-tany ao amin'ny hazo ôliva voakolokolo. 18Koa aza mirehareha amin'ireo rantsana nesorina ireo ianao. Fa raha mirehareha aza ianao, tsy ianao no mitondra ny foto-kazo, fa ny foto-kazo no mitondra anao. 19Hoy angaha ianao hoe: Nisy rantsana nesorina mba hanaovana grefy ahy! 20Marina izany! Nesorina izy ireny noho ny tsy finoana. Kanefa aza miavonavona, fa matahòra. 21Andriamanitra tsy nitsimbina an-dry zareo Jiosy izay tena rantsana, ka tsy hitsimbina anao koa. 22Jereo àry fa sady mora fo Andriamanitra no sarotiny: sarotiny amin'izay lavo Izy, fa mora fo aminao kosa raha mitoetra ao amin'ny hamoram-pony ianao; fa raha tsy mitoetra ao ianao, dia hoesorina koa. 23Fa raha miala amin'ny tsy finoana ry zareo Jiosy, dia hatao grefy indray, satria vitan'Andriamanitra ny manao grefy azy indray. 24Eny, raha ianao hafa firenena aza, nesorina tamin'ny hazo ôliva dia, ka natao grefy amin'ny hazo ôliva voakolokolo izay tsy nipoiranao; mainka fa ireo Jiosy, tena rantsan'ilay hazo ôliva voakolokolo, no hatao grefy indray amin'ny hazo ôliva nipoirany. 25Izao tsiambaratelo izao, ry havako, dia tiako ho fantatrareo tokoa, fandrao hihevi-tena ho hendry ianareo: misy mafy fo ny sasany amin'ny vahoaka Israely, mandrapiditry ny hafa firenena rehetra amin'ny famonjena. 26Toy izany no hahavonjy an'i Israely manontolo araka ny voalazan'ny Soratra Masina hoe: "Hiainga avy ao Tsiôna ny mpanafaka, dia hanala ny haratsiam-panahy amin'ny taranak'i Jakôba. 27Izany no fanekempihavanana hataoko aminy, rehefa voaesotro ny fahotany." 28Raha ny amin'ny Vaovao Mahafaly, dia fahavalon'Andriamanitra ny Jiosy noho ny aminareo; fa raha ny amin'ny fifidianana kosa, dia malalan'Andriamanitra izy ireo noho ny amin'ny razany. 29Satria tsy anenenan'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavany sy ny fiantsoany. 30Fa ianareo tsy nanaiky an'Andriamanitra fahiny, nefa nahazo famindrampo kosa ankehitriny noho ny tsy faneken'ny Jiosy. 31Toy izany koa: tsy manaiky an'Andriamanitra ny Jiosy ankehitriny, mba hahazoany famindrampo koa any aoriana any noho ny famindrampo azonareo. 32Eny, nohidin'Andriamanitra tanatin'ny tsy fanekena avokoa ny olon-drehetra mba hanehoany famindrampo amin'izy rehetra. 33Endrey tsy hita pesimpesenina ny haren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany! Endrey tsy takatry ny saina ny fitsarany ary tsy azo fantarina ny lalany! Ka hoy ny Soratra Masina hoe: 34"Iza no mahalala ny hevitry ny Tompo, ary zovy no mpanolo-tsaina Azy? 35Iza no nanome zavatra Azy voalohany mba handray valiny avy aminy?" 36Fa Izy no iavian'ny zavatra rehetra, Izy no mihazona azy, ary Izy no iafarany. Ho Azy mandrakizay anie ny voninahitra! Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\