Rômanina 12

1Ry havana, satria efa nanehoan'Andriamanitra ny hatsaram-pony isika, dia manainga anareo aho mba samy hanolotra ny tenanareo ho sorona velona, voatokana ho an'Andriamanitra sady ankasitrahiny. Izany no fanompoam-pivavahana tokony hataonareo. 2Aza miray lasitra amin'izao tontolo izao; fa meteza hovan'Andriamanitra ka hihavao saina tanteraka, mba hahaizanareo mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra: dia izay tsara sy ankasitrahiny ary lavorary. 3Noho ny tombon-tsoa nomen'Andriamanitra ahy, dia izao no lazaiko aminareo tsirairay avy: aza mihevi-tena mihoatra ny tokony hiheverana ny tena, fa aoka samy hihevi-tena amim-pahendrena, araka ny anjara finoana nomen'Andriamanitra azy avy. 4Eny, ao amin'ny tena anankiray, dia misy zavatra maro anisan'izany tena izany kanefa tsy mitovy asa avokoa ireo. 5Dia toy izany koa: na maro aza isika, dia tena anankiray ihany noho isika tafaray amin'i Kristy, ka mifampiankina toy ny ifampiankinan'ireo zavatra anisan'ny tena anankiray ihany. 6Manana fanomezana samihafa isika, araka ny tombon-tsoa nomen'Andriamanitra antsika. Raha misy manana ny fanomezana hilaza hafatra avy amin'Andriamanitra, dia aoka hanao izany mifanaraka amin'ny finoana. 7Raha misy manana ny fanomezana hanompo, dia aoka hanompo. Ny mpampianatra, aoka hampianatra. 8Ny mpananatra, aoka hananatra. Ny mpizara, aoka hizara amim-pahatsoram-po. Ny mpahafoy harena, aoka hahafoy amin-jotom-po. Ny mpanao asa fiantrana, aoka hanao ny asany amin-kafaliana. 9Aoka ny fitiavana tsy hisy fihatsarambelatsihy. Mankahalà ny ratsy; mifikira amin'ny tsara. 10Mifankatiava toy ny mpiray tampo; miezaha amin'ny fifanajana. 11Mazotoa fa aza malaina. 12Aoka hafana fo amin'ny fanompoana ny Tompo. 13Mifalia amin'ny fanantenana, mandraisa anjara amin'ny fanampiana ireo sahirana amin'ny samy vahoakan'Andriamanitra; mazotoa mandray vahiny. 14Miraria soa an'izay manenjika anareo; miraria soa fa aza manozona. 15Miaraha mifaly amin'izay mifaly, miaraha mitomany amin'izay mitomany. 16Miraisa hina; aza matimatim-boninahitra fa ny fanetren-tena ankamamiana. Aza manao ny tenanareo ho hendry. 17Aza mamaly ratsy ny ratsy, na amin'iza na amin'iza. Miezaha hanao ny tsara eo imason'ny olona rehetra. 18Ary raha azo atao, dia ataovy izay hihavananareo amin'ny olona rehetra. 19Aza mamaly faty, ry hava-malala, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no avelao hiasa, satria izao no voalazan'ny Soratra Masina: "Ahy ny famaliana, Izaho no hamaly, hoy ny Tompo." 20Fa "raha noana ny fahavalonao, dia omeo hanina; raha mangetaheta, dia omeo rano hosotroiny; fa raha manao izany ianao, dia hanangona vainafo eo an-dohany." 21Aza mety ho resin'ny ratsy, fa reseo amin'ny tsara ny ratsy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\