Rômanina 15

1Adidintsika izay matanjaka ara-pinoana ny mizaka ny fahosan'ny malemy, fa tsy dia hanao izay mahafaly ny tenantsika fotsiny. 2Samia isika manao izay mahafaly ny namantsika amin'izay mahasoa ka mampiorina azy amin'ny finoana. 3Satria i Kristy koa tsy nikatsaka izay hahafaly ny tenany, fa araka ny voalazan'ny Soratra Masina hoe: "Ny latsa nataon'izay nandatsa Anao dia nihatra tamiko." 4Eny, izay rehetra hitantsika ao amin'ny Soratra Masina dia voasoratra ho fampianarana antsika mba hananantsika ny fanantenana noho ny faharetana sy ny fampaherezana avy amin'ny Soratra Masina. 5Ary Andriamanitra loharanon'ny faharetana sy ny fampaherezana anie hampiray hina anareo, hanaraka ny ohatra nomen'i Kristy Jesoa. 6Ka mba hiray feo ianareo hiara-manome voninahitra an'Andriamanitra, Rain'i Jesoa Kristy Tompontsika. 7Koa mifandraisa tsara ianareo, tahaka ny nandraisan'i Kristy anareo koa ho voninahitr'Andriamanitra. 8Fa izao no ambarako aminareo: Tonga mpanompon'ny Jiosy i Kristy mba hahatanteraka ny fampanantenana natao tamin'ny razan'izy ireo ka anehoana fa azo antoka Andriamanitra. 9Ary izany koa dia mba hahazoan'ny hafa firenena manome voninahitra an'Andriamanitra noho ny famindrampony, araka izay voalazan'ny Soratra Masina hoe: "Izany no hiderako Anao any amin'ny hafa firenena sy hihirako ho voninahitry ny anaranao." 10Ary hoy indray ny Soratra Masina hoe: "Miaraha miravo amin'ny vahoakan'ny Tompo, ry hafa firenena!" 11Ary koa hoe: "Derao ny Tompo, ry firenena rehetra; ankalazao Izy, ry vahoaka rehetra!" 12Ary hoy indray i Isaià hoe: "Ho avy ilay solofon'i Jisay, dia ilay hitsangana hifehy ny firenena: Izy no hitokian'ireo firenena!" 13Ilay Andriamanitra loharanon'ny fanantenana anie hameno fifaliana sy fiadanana tanteraka anareo noho ny finoanareo, mba hampitomboana be dia be ao aminareo ny fanantenana noho ny herin'ny Fanahy Masina! 14Fa raha ny aminareo, ry havako, dia matoky koa aho fa feno hatsaram-po ianareo ary henika ny fahalalana rehetra sady mahay mifananatra koa. 15Kanefa, mba ho toy ny hamohafohazana ny fahalalana efa ao aminareo no nanoratako taminareo tamin-kasahiana ihany ombieny ombieny, noho ilay tombon-tsoa nomen'Andriamanitra ahy; 16fa izaho dia natokan'Andriamanitra ho mpanompon'i Kristy Jesoa eo amin'ny hafa firenena. Manatontosa fanompoana toy ny mpisorona aho, amin'ny itoriako ny Vaovao mahafaly avy amin'Andriamanitra, mba ho zary fanatitra ankasitrahin'Andriamanitra ireo hafa firenena, rehefa voatokana ho azy noho ny asan'ny Fanahy Masina. 17Koa satria tafaray amin'i Kristy Jesoa aho, dia afaka mirehareha ny amin'ny asa ataoko ho an'Andriamanitra. 18Fa tsy misy sahiko lazaina, raha tsy izay notontosain'i Kristy tamin'ny alalako mba hitaomana ny hafa firenena hanaiky an'Andriamanitra: dia izay notontosain'i Kristy tamin'ny teny sy asa, 19tamin'ny herin'ny famantarana sy zava-mahagaga ary tamin'ny herin'ny Fanahin'Andriamanitra. Hany ka feno tokoa ny fitoriako ny Vaovao Mahafaly momba an'i Kristy, hatrany Jerosalema sy ny manodidina ka hatrany amin'ny faritany Iliria. 20Ary tamin'izany, dia nataoko ho voninahitra ny mitory ny Vaovao Mahafaly tamin'izay toerana tsy mbola nandrenesan'olona ny momba an'i Kristy; fa tsy tiako ny hanorina eo amin'ny fototra nataon'ny sasany, 21araka ny voalazan'ny Soratra Masina hoe: "Ireo tsy mbola nilazana Azy dia hahita; ary ireo tsy mbola nandre dia hahalala!" 22Ary izany no nahasampona ahy matetika tsy ho tonga hatratỳ aminareo. 23Ankehitriny anefa, tsy misy raharaha mitana ahy amin'ireto faritany ireto intsony, sady naniry hankatỳ aminareo hatramin'ny taona maro aho. 24Koa manantena aho fa amin'ny diako hankany Espaina, dia handalo eo aminareo ka hahita anareo; ary dia hampianareo ho any amin'io tany io, rehefa fenofeno ny hafaliako aminareo. 25Izao anefa aho dia hankany Jerosalema hitondra fanampiana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra any. 26Fa sitraky ny any Masedônia sy Akaîa ny namory vola hanasoavana ireo mahantra amin'ny vahoakan'Andriamanitra any Jerosalema. 27Eny, sitrapony tokoa izany, sady adidiny amin'ireo mahantra ireo: satria ny kristianina jiosy tany Jerosalema dia nizara ny harena ara-panahy nananany tamin'ireo hafa firenena; ka adidin'ny kristianina hafa firenena kosa ny manompo azy ireo amin'ny harena ara-nofo. 28Koa rehefa vitako io raharaha io ary voatolotro ny vokatr'izany famoriam-bola izany, dia hiainga ho any Espaina aho ka handalo atỳ aminareo. 29Ary fantatro fa rehefa mankatỳ aminareo aho, dia ho tonga miaraka amin'ny fitahian'i Kristy feno dia feno. 30Noho ny amin'i Jesoa Kristy Tompontsika ary noho ny fitiavana avy amin'ny Fanahy Masina, dia izao, ry havana, no angatahiko aminareo: aoka hiara-miady amiko ianareo ka hivavaka amin'Andriamanitra ho ahy. 31Mivavaha mba hahafahako amin'ny tanan'ny tsy mpino any Jodea ary mba hankasitrahin'ny vahoakan'Andriamanitra ilay fanampiana hoentiko any Jerosalema. 32Ary dia ho faly tonga atỳ aminareo aho, raha sitrak'Andriamanitra izany, ka hiala sasatra eo afovoanareo. 33Homba anareo rehetra anie ilay Andriamanitra loharanon'ny fiadanana! Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\