Rômanina 16

1Anafatrafarako anareo fa i Feba havantsika, diakônin'ny Fiangonana any Senkrea. 2Noho ianareo tafaray amin'ny Tompo, dia raiso tsara izy araka izay mendrika ny samy vahoakan'Andriamanitra, ary ampio amin'izay raharaha ilàny anareo; fa izy rahateo dia mpiahy ny maro mbamin'ny tenako manokana aza. 3Veloma any amin-dry i Prisila sy i Akoilà, mpiara-miasa tamiko teo amin'ny fanompoana an'i Kristy Jesoa. 4Nanao vy very ny ainy hamonjena ahy izy mivady, ary tsy izaho ihany no misaotra azy roa fa ny Fiangonana rehetra any amin'ny hafa firenena koa. 5Veloma any amin'ny Fiangonana mivory ao an-tranony. Veloma any amin'i Epeneto malalako, izay kristianina voalohany tany Azia. 6Veloma any amin'i Maria izay nisahirana fatratra ho anareo. 7Veloma any amin-dry i Andrônìka sy i Jonià havako niara-nigadra tamiko, izay sady tsara laza eo amin'ireo apôstôly no tonga kristianina talohako aza. 8Veloma any amin'i Ampliato malalako, izay tafaray amin'ny Tompo. 9Veloma any amin'i Orbano, mpiara-miasa taminay teo amin'ny fanompoana an'i Kristy, ary koa any amin'i Staky malalako. 10Veloma any amin'i Apelà, mpiasa azo antoka amin'ny fanompoana an'i Kristy. Veloma any amin'ny ankohonan'i Aristôbola. 11Veloma any amin'i Herôdiôna havako. Veloma any amin'ireo tafaray amin'ny Tompo ao amin'ny ankohonan'i Narsisy. 12Veloma any amin-dry i Trifèna sy i Trifôsa izay misahirana ho an'ny Tompo. Veloma any amin'i Persida malala izay nisahirana fatratra ho an'ny Tompo. 13Veloma any amin'i Rofosy, izay namiratra tokoa tamin'ny fanompoana ny Tompo, ary any amin'ny reniny izay reny ho ahy koa. 14Veloma any amin'i Asinkrito, i Flegôna, i Hermesy, i Patrôba, i Hermà, mbamin'ny havana mpino miaraka amin'izy ireo. 15Veloma any amin'i Filôlôgo sy i Jolia, i Nerea sy ny anabaviny, ary i Ôlimpà, mbamin'izay rehetra vahoakan'Andriamanitra miaraka amin'izy ireo. 16Mifanaova veloma amin'ny fanoroham-pihavanana. Manao veloma anareo avokoa ny Fiangonan'i Kristy. 17Manainga anareo aho, ry havana, hitandrin-tena amin'ireo mahatonga fisarahana sy mitaona amin'ny ratsy ka manohitra ny fampianarana noraisinareo; halaviro ireny. 18Satria tsy i Kristy Tompontsika no tompoin'ny toy ireny, fa izay danin'ny kibony, ary teny malefaka sy tsara lahatra no amitahany an'ireo tso-po. 19Efa malaza amin'ny olona rehetra manko fa manaiky an'i Kristy ianareo; ary faly aminareo aho, ka ny irîko ho toetranareo dia izao: ho kinga raha ny amin'ny tsara ary tsy hiray petsapetsa amin'ny ratsy. 20Ilay Andriamanitra loharanon'ny fiadanana kosa hanorotoro faingana an'i Satàna eo ambany tongotrareo! Homba anareo anie ny fahasoavan'i Jesoa Tompontsika! 21Manao veloma anareo i Timôty mpiara-miasa amiko; manao veloma anareo i Losio sy i Jasôna ary i Sôsipatera izay samy havako. 22Noho isika tafaray amin'ny Tompo, izaho Tersy izay nanao an-tsoratra ity taratasy ity dia manao veloma anareo. 23Manao veloma anareo i Gaio, ilay mampiantrano ahy sady ivorian'ny Fiangonana manontolo. Manao veloma anareo i Erasta mpitahiry ny volam-panjakana eto an-tanàna; ary manao veloma anareo i Koarta havantsika. [ 24Homba anareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika! Amen.] 25Ho an'Andriamanitra anie ny voninahitra! Fa Izy no mahay mampahery anareo araka ny Vaovao Mahafaly ambarako, araka ny hafatra torîko momba an'i Jesoa Kristy, araka ny fanehoana tamiko ny tsiambaratelo takona hatrizay tao amin'Izy Andriamanitra. 26Ankehitriny kosa, izany tsiambaratelo izany dia naharihary tamin'ny alalan'ny soratr'ireo mpaminany, araka ny didin'ilay Andriamanitra mandrakizay, ary nampahafantarina ny firenen-drehetra mba hitarihana azy ireo hino sy hanaiky an'i Kristy. 27Eny, ho an'Andriamanitra hany manam-pahendrena anie ny voninahitra, amin'ny alalan'i Jesoa Kristy, mandrakizay mandrakizay! Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\