Rômanina 2

1Noho izany, dia tsy afa-tsiny ianao, ry olona izay manameloka ny hafa, na iza na iza ianao. Eo am-panamelohana ny hafa no anamelohanao ny tenanao, satria izay ataon'ireo melohinao, ataon'ny tenanao koa. 2Fantatsika fa araka ny hitsiny tokoa ny didim-pitsarana navoakan'Andriamanitra ho an'ireo izay manao ny asa toy ireny. 3Sa ianao, ry olona izay manameloka ny manao toy ireny, mihevitra ho afa-mandositra ny didim-pitsarana navoakan'Andriamanitra nefa anie ianao koa mba manao? 4Sa be hamoram-po sy fandeferana ary faharetana Andriamanitra ka tsiratsirainao? Tsy fantatrao angaha fa ny hamoràm-pony dia tokony hitarika anao hiala amin'ny toe-dratsy? 5Maditra ianao ary tsy mety mamerina ny fonao aminy, ka dia fahatezeran'Andriamanitra no avosanao ho an'ny tenanao. Fa ho avy ny andro hampisehoan'Andriamanitra ny fahatezerany sy hitsarany an-karihary ny olombelona ara-drariny, 6ka hamaliany ny tsirairay araka ny asany avy: 7homeny fiaina-maharitra mandrakizay ireo mitozo manao ny tsara ka mikatsaka ny voninahitra sy ny laza ary ny tsy fahafatesana; 8hiharan'ny fahatezeran'Andriamanitra sy havinirany kosa ireo mpikomy tsy nanaiky hanao izay hitsiny fa nanaiky hanao ny tsy rariny. 9Eny, fahoriana sy tebiteby no hahazo ny olona rehetra fatra-panao ny ratsy, dia ny Jiosy aloha vao ny hafa firenena. 10Voninahitra sy laza ary fiadanana kosa no ho anjaran'izay rehetra manao ny tsara, dia ny Jiosy aloha vao ny hafa firenena. 11Fa tsy mba mizaha tavan'olona Andriamanitra. 12Izay rehetra manota ka tsy manana ny lalànan'i Mosesy, dia ho very saingy tsy noho io lalàna io; fa izay rehetra manota nefa manana ny lalànan'i Mosesy, dia hohelohina araka io lalàna io. 13Tsia, tsy izay mihaino fotsiny ny lalàna no hoeken'Andriamanitra ho marina, fa izay manatanteraka ny lalàna no hoeken'Andriamanitra ho marina. 14Eny, tsy manana ny lalànan'i Mosesy ny hafa firenena; nefa raha misy amin'izy ireo manatanteraka fotsiny amin'izao ny voalazan'ny lalàna, dia izy ireo ihany no lalàna ho an'ny tenany, na dia tsy manana ny lalànan'i Mosesy aza. 15Asehon'izy ireo fa voasoratra ao am-pony tokoa ny asan'ny lalàna; ka vavolombelon'izany ny eritreriny izay indraindray miampanga azy, indraindray miaro azy. 16Araka ny Vaovao Mahafaly ambarako, dia izany no ho hita amin'ilay andro hitsaran'Andriamanitra ny toetra miafin'ny olona tsirairay avy, amin'ny alalan'i Jesoa Kristy. 17Koa ahoana àry ny aminao izay mitonona ho Jiosy? Mitoky amin'ny lalànan'i Mosesy ianao sady fatra-pirehareha noho ny amin'Andriamanitra. 18Nampianariny anao ny lalànan'i Mosesy, hoy ianao, ka fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra ary hainao fidîna ny soa indrindra. 19Ary dia mihevi-tena ho mpitarika ny jamba sy ho fanilon'izay anaty haizina ianao, 20ho mpitaiza ny tsy manam-pahendrena sy ho mpampianatra ny ankizy madinika, satria azonao antoka fa ny lalànan'i Mosesy no tena itarafana ny fahalalana feno sy ny hitsiny. 21Koa ahoana àry ity ianao mampianatra ny sasany, nefa tsy mampianatra ny tenanao? Mitory hoe "aza mangalatra", nefa mangalatra? 22Mandrara hoe "aza maka vadin'olona", nefa maka vadin'olona? Miseho ho marikorikon'ny sampy nefa mandroba izay natao fanatitra ho an'ny sampy? 23Fatra-pirehareha ianao fa hoe manana ny lalànan'i Mosesy, nefa mandika ny lalàna, ka manala baràka an'Andriamanitra. 24Izany tokoa no ilay voalazan'ny Soratra Masina hoe: "Noho ianareo Jiosy ihany no anevatevana ny anaran'Andriamanitra any amin'ny hafa firenena." 25Eny, mahasoa anao ny famorana raha manatanteraka ny lalàna ianao; fa raha mandika ny lalàna kosa ianao, dia toy ny tsy voafora mihitsy. 26Raha ny tsy voafora no mitandrina ny fepetran'ny lalàna, moa tsy hoheverin'Andriamanitra ho voafora ve izy, na dia tsy voafora aza? 27Koa ilay tsy voafora ara-nofo, nefa manatanteraka ny lalàna, no hanameloka anao izay manana ny lalàna voasoratra sy ny famorana nefa mandika ny lalàna. 28Tsia, tsy izay miseho etỳ ivelany no tena maha Jiosy ary tsy izay voafora ara-nofo no tena voafora; 29fa ny ao anaty no tena maha Jiosy, ary izay voafora ao am-po no tena voafora noho ny asan'ny Fanahy Masina fa tsy noho ny asan'ny lalàna voasoratra: ka tsy mba olona no midera azy, fa Andriamanitra mihitsy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\