Rômanina 3

1Misy tombony àry ve ny maha Jiosy? Misy mahasoa ve ny famorana? 2Eny, misy maro tokoa amin'ny lafiny rehetra. Voalohany, ry zareo Jiosy no nanankinan'Andriamanitra ny teny izay nambàrany. 3Fa ahoana kosa ny amin'izay tsy nahatoky tamin'ireo Jiosy ireo? Noho ireny tsy nahatoky ireny ve no hampiova an'Andriamanitra ka hahatonga an'Andriamanitra ho tsy mahatoky? 4Sanatria! Fa tsy maintsy azo antoka Andriamanitra na dia mpandainga avokoa aza ny olona, araka ny voalazan'ny Soratra Masina hoe: "Hoekena ho marina Ianao raha miteny, ary handresy lahatra raha alaina am-bava!" 5Koa raha asehon'ny tsy rariny vitantsika fa marina Andriamanitra, inona no holazaintsika? Zavatra tsy rariny ve ny ataon'Andriamanitra raha ampihàriny amintsika ny hatezerany? (Araka ny fiheveran'ny besinimaro no itenenako). 6Sanatria izany! Fa raha zavatra tsy rariny no ampihàrin'Andriamanitra, hataony ahoana no fitsara an'izao tontolo izao? 7Raha ohatra kosa ny laingako no vao mainka maneho an'Andriamanitra ho azo antoka sy mampitombo ny voninahiny, nahoana no mbola melohina ho mpanota aho? 8Ary ahoana no tsy ahazoana manao hoe: "Ndeha hanao ratsy hiavian'ny soa"? Misy tokoa manendrikendrika ahy ho mpilaza izany; mendrika hohelohina ireo olona ireo! 9Ahoana àry? Manan-tombony amin'ny hafa firenena tokoa ve isika Jiosy? Tsia dia tsia! Efa voalazako fa samy eo ambany fahefàn'ny fahotana avokoa na Jiosy na hafa firenena, 10araka ny voalazan'ny Soratra Masina hoe: "Tsy misy olo-marina, na dia iray akory aza; 11tsy misy manam-pahalalana; tsy misy mitady an'Andriamanitra. 12Be siasia avokoa izy rehetra ary samy tsy misy antony; tsy misy manao ny tsara, na dia iray akory aza." 13"Fasana misokatra ny tendany: entiny mamitaka ny lelany." "Poizina menarana ny teniny"; 14"ozona sy teny mangidy no mameno ny vavany!" 15"Mailaka erỳ izy raha ndeha handatsaka aina, 16ka mandrava sy mampahory amin'izay alehany; 17ny lalana mitondra amin'ny fiadanana tsy fantany!" 18"Ny fanajana an'Andriamanitra, tsy ananany mihitsy!" 19Fantatsika kosa fa izay rehetra voalaza ao amin'ny lalàna dia voalaza ho an'izay eo ambanin'io lalàna io. Noho izany, dia tsy hisy hanan-kalahatra eo anatrehan'Andriamanitra; ary izao tontolo izao no hiaiky fa diso eo anoloany. 20Koa tsy misy olombelona hoeken'Andriamanitra ho marina, noho izy manatanteraka ny lalàna; fa ny lalàna dia miasa hahafantaran'ny olombelona mazava hoe nanota izy. 21Ankehitriny kosa dia efa nahariharin'Andriamanitra ny fomba anekeny antsika ho marina; ary tsy avy amin'ny lalàna velively izany. Ny lalànan'i Mosesy mbamin'ireo bokin'ny mpaminany rahateo dia efa mijoro ho vavolombelona manambara 22fa ny finoana niainan'i Jesoa Kristy no haneken'Andriamanitra ny olombelona ho marina; ary mankamin'ny mpino rehetra izany, satria tsy misy fanavakavahana intsony. 23Eny, nanota ny olon-drehetra ka tsy eo afovoan'izy ireo intsony ilay Andriamanitra be voninahitra. 24Kanefa, noho ny fahasoavan'Andriamanitra, dia nekeny maimaimpoana ho marina izy ireo tamin'ny alalan'ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesoa. 25Fa notendren'Andriamanitra ho sorom-panonerana ho an'ireo manam-pinoana i Kristy Jesoa Izay nahafoy ny rany: izany no maneho ny fomba aneken'Andriamanitra ny olombelona ho marina! Ireo heloka vitan'ny olombelona fahiny dia noleferin'Andriamanitra 26ary tsy nosazîny, satria tiana haseho ankehitriny ny fomba aneken'Andriamanitra ny olombelona ho marina. Hita amin'izany fa marina tokoa Andriamanitra sady mahatonga ho marina izay entanin'ny finoana niainan'i Jesoa! 27Koa misy antony hireharehan'ny olona ve? Efa nofoanana izany. Satria nahoana? Noho ny olona manatanteraka ny lalàna ve? Tsia, fa noho ny olona manam-pinoana. 28Miaiky manko isika fa ny olona manam-pinoana no eken'Andriamanitra ho marina, fa tsy izay manatanteraka ny lalàna. 29Sa Andriamanitry ny Jiosy ihany ve Andriamanitra? Moa tsy Andriamanitry ny hafa firenena koa ve? Eny, Andriamanitry ny hafa firenena koa Izy, 30satria tokana ihany Andriamanitra; ka ny Jiosy dia ekeny ho marina noho izy ireo mino; ary ny hafa firenena dia ekeny ho marina noho izy ireo mino ihany koa. 31Moa ve manafoana ny lalàna amin'ny alalan'ny finoana isika amin'izany? Sanatria! Vao mainka koa aza manamafy orina ny lalàna!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\