Rômanina 6

1Inona àry no holazaintsika? Hitoetra ao amin'ny fahotana ve isika mba hitomboan'ny fahasoavana? 2Sanatria izany! Isika izay efa maty raha ny amin'ny fahotana, hataontsika ahoana no mbola ho velona ao amin'ny fahotana ihany? 3Sa tsy fantatrareo fa isika rehetra izay natao batisa mba ho tafaray amin'i Kristy Jesoa dia natao batisa mba hiombona amin'ny fahafatesany? 4Koa tamin'ny alalan'ny batisa dia niombona amin'ny fahafatesan'i Kristy Jesoa isika ary niara-nalevina taminy, mba ho tahaka ny nananganana an'i Jesoa ho velona avy tany amin'ny maty noho ny herin'Andriamanitra Ray be voninahitra no hizorantsika koa amin'ny fiainam-baovao. 5Koa raha fahafatesana mifanahaka amin'ny an'i Kristy no nampiraisana antsika aminy, dia fitsanganan-ko velona mifanahaka amin'ny Azy koa no hampiraisana antsika aminy. 6Fantatsika fa ny maha olona antsika taloha dia efa niara-novonoina tamin'i Kristy teo amin'ny hazofijaliana, mba ho levona ny tenantsika gejain'ny fahotana ka tsy ho mpanompon'ny fahotana intsony isika; 7satria izay maty dia afaka amin'ny fangejàn'ny fahotana. 8Raha niara-maty tamin'i Kristy isika, dia mino fa hiara-belona aminy koa: 9ary fantatsika fa tsy maty intsony i Kristy rehefa nitsangana velona avy tany amin'ny maty: tsy manan-kery aminy intsony ny fahafatesana. 10Satria maty Izy, dia indray mandeha monja, noho ny amin'ny fahotana; ary izao Izy velona izao kosa, dia velona ho an'Andriamanitra. 11Toy izany koa, aoka ianareo hihevitra ny tenanareo ho efa maty raha ny amin'ny fahotana fa velona ho an'Andriamanitra kosa ao amin'i Kristy Jesoa. 12Noho izany àry, dia aoka tsy havela hanjaka ao amin'ny tenanareo mety maty ny fahotana, ka tsy hanaraka ny filàny ianareo. 13Aoka ny zavatra anisan'ny tenanareo tsy hatolotrareo ny fahotana mba ho fiasana hoentiny hanao ny ratsy. Fa atolory an'Andriamanitra ny tenanareo toy ny olona efa maty no velona indray, ary atolory an'Andriamanitra ireo zavatra anisan'ny tenanareo mba ho fiasana hoentiny hanao ny marina. 14Tsy hanan-kery aminareo intsony ny fahotana, noho ianareo tsy eo ambany fahefan'ny lalàna, fa eo ambany fahefan'ny fahasoavana. 15Koa ahoana àry? Hanota ve isika satria tsy eo ambany fahefan'ny lalàna fa eo ambany fahefan'ny fahasoavana? Sanatria izany! 16Tsy fantatrareo ve fa raha manolo-tena mba ho mpanompo hanaiky tompo anankiray ianareo, dia tonga mpanompon'io tompo io: na ny fahotana izay mampirona amin'ny fahafatesana izany, na ny fanekena an'Andriamanitra izay mampirona hanao ny marina? 17Isaorana Andriamanitra fa mpanompon'ny fahotana ianareo fahiny, ary ankehitriny kosa dia manaiky am-po tokoa ny fampianarana naroso taminareo. 18Natao afaka tamin'ny fahotana ianareo, ary tonga mpanompon'ny fahamarinana. 19Miteny araka ny fiheveran'ny besinimaro aho noho ny halemenareo ara-nofo. Taloha dia nanolotra ny zavatra anisan'ny tenanareo ho mpanompon'ny fahalotoana sy ny tsy fanarahan-dalàna ianareo, ka tonga olona ratsy fanahy; toy izany koa ankehitriny, aoka ianareo hanolotra ny zavatra anisan'ny tenanareo saingy ho mpanompon'ny fahamarinana mba hanananareo toetra masina. 20Fa fony mpanompon'ny fahotana ianareo, dia afaka tamin'ny fifehezan'ny fahamarinana. 21Inona àry no vokatra azonareo tamin'ireny zavatra nataonareo fahiny ireny? Mahamenatra anareo izany ankehitriny satria fahafatesana no iafarany. 22Ankehitriny anefa, natao afaka tamin'ny fahotana ianareo ary tonga mpanompon'Andriamanitra; ka ny vokatra azonareo dia ny anananareo toetra masina ary fiaina-maharitra mandrakizay amin'ny farany. 23Satria fahafatesana no tambin'ny fahotana, fa ny fanomezan'Andriamanitra maimaimpoana kosa dia fiaina-maharitra mandrakizay ho an'izay ao amin'i Kristy Jesoa Tompontsika.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\